คำประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอแนะ

– คำประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอแนะ

Newsletter

– สิบปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : ประเทศได้อะไร ฉบับที่ 1

– สิบปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : ประเทศได้อะไร ฉบับที่ 2

รวมภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 10

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑: ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร

– Alcoholic Beverage Control Law B.E. 2551: Current situation, Present by Professor Sawitri Assanangkornchai

– บทบาทภาครัฐ ในการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช

– บทบาทของภาคประชาชน ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี

มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: จะตีความอย่างไรให้สมเจตนารมณ์ และสังคมได้ประโยชน์

– การเฝ้าระวังการโฆษณา และการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย คุณคำรณ ชูเดชา

– มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน โดย นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

การขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบสิบปี

– 10 ปี บทเรียน การขับเคลื่อนสังคมเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะท้อนมุมมองของภาคสังคม “นักรณรงค์” โดย คุณธีระ วัชรปราณี

มาตรการป้องกันและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

– การศึกษาภาระงานของสถานบริการแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากบุคคลอื่น โดย นักวิจัยโครงการ HTO

– ระบบการให้บริการและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย คุณอังคณา อินทสา

– บทบาท ภารกิจ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดย คุณดรุณี มนัสวานิช

มาตรการระดับชุมชนและบทบาทของภาคประชาชน

– มาตรการชุมชนและบทบาทของภาคประชาชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย คุณวิษณุ ศรีทะวงศ์

ภาษีสุรา เครื่องมือของรัฐในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

– การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา โดย คุณณัฐกร อุเทนสุต

– ภาษีสุราเครื่องมือของรัฐในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดย คุณฤทธิ์ ศยามานนท์

มาตรการคัดกรองและบำบัดรักษา

– มาตรการคัดกรองและบำบัดรักษา โดย พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

– มาตรการคัดกรองและการบำบัดสุรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์

– การพัฒนาระบบการคัดกรองและบริการบำบัด ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดย คุณดรุณี คุณวัฒนา

– มาตรการคัดกรองและบำบัดรักษา โรงพยาบาลชุมแพ โดย คุณธาดาวรรณ ภูมาตรนา

มาตรการควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน

– แนวทางการทำงาน เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดย คุณธีรภัทร์ คหะวงศ์

– การปฏิบัติตาม คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 โดย คุณธีรเสริฐ วัชฤทธิ์

มาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

– มาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ โดย ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์

– เพียงไม่กี่ก้าวก็ได้เมา โดย อ.กนิษฐา ไทยกล้า

– มาตรการในการแก้ปัญหาการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา สถานีรถไฟ ชานชาลา และตลาด: ข้อค้นพบจากงานวิจัย โดย ร้อยตำรวจโทหญิง นวลตา อาภาคัพภะกุล

การบรรยายพิเศษ

– การแก้มายาคติเรื่องแอลกอฮอล์ โดย นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

– Countermeasures for alcohol industry influence on alcohol control policy, Present by Professor Sally Casswell

วีดีทัศน์ 10 ปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Press release

– ประชุมใหญ่ 10 ปี ‘พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์’ ประเทศไทยได้อะไร

โปสเตอร์นิทรรศการ

– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

– งานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย “กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนทางรถไฟ พ.ศ.2558”

– ผลการสำรวจพบว่า จำนวนนักดื่มหน้าใหม่ในช่วงเข้าพรรษาลดลง แต่ยังลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าไม่ได้

– “นักดื่มหน้าเก่า โจทย์หนักสังคมไทย เมื่อคนแก่เกือบครึ่งดื่มทุกสัปดาห์ ดื่มสะดวก ในงานบุญประเพณี”

– โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การติดตามกลยุทธ์และรูปแบบการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์”

– เยาวชนอ่อนไหวต่อโฆษณาแฝงผ่านโซเชียล ย้ำภาครัฐเร่งจัดอบรมการรู้เท่าทันหลังลดนักดื่มหน้าใหม่