บทความที่เรียบเรียงมาจากบทความนานาชาติ

แอลกอฮอล์ไม่ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ [31/01/2018]

Sober Generation [31/01/2018]

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่แม้เพียงเล็กน้อย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อลูกได้ [03/10/2018]

ดื่มสุรา: เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี [24/10/2017]

เด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากการโฆษณาสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง [08/08/2017]

การโฆษณาแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์สื่อกระแสหลักของคนรุ่นใหม่ [ุ06/09/2017]

ข้อค้นพบใหม่ หลังปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ในการป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน [06/09/2017]