บทความที่เรียบเรียงมาจากบทความนานาชาติ

เด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากการโฆษณาสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง [08/08/2017]

การโฆษณาแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์สื่อกระแสหลักของคนรุ่นใหม่ [ุ06/09/2017]

ข้อค้นพบใหม่ หลังปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ในการป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน [06/09/2017]