ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [19-10-17]

คู่มือดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี ฉบับปรับปรุงล่าสุด 16/10/17 [19-10-17]

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มรายงานการเงิน

แบบฟอร์มเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยของ ศวส.