จากการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 มีมติให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย และกำหนดให้การควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติ และวาระแห่งท้องถิ่น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการคือ

 • การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ
 • การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม
 • การลดอันตรายจากการบริโภค
 • การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่
 • การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ, การสื่อสารวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความร่วมมือต่างประเทศ จึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้นในหัวข้อหลัก “แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ประเด็นด้านมาตรการต่างๆ และการดำเนินการควบคุมปัญหาสุรา
 • เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานด้านสุรา ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ภาคเอกชน NGO
 • เพื่อนำข้อเสนอทางมาตรการในการควบคุมปัญหาสุรา ผลักดันยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

หัวข้อหลัก

“แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ”

ประเด็นหลัก

 • ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของมาตรการในการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุรา
 • ทางเลือกมาตรการทางภาษีและราคาสำหรับประเทศไทย
 • ทางเลือกมาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับประเทศไทย
 • ทางเลือกมาตรการการบำบัดรักษา และมาตรการลดผลกระทบ
 • ทางเลือกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ทางเลือกมาตรการควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน และการควบคุมกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา
 • ทางเลือกมาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา
 • ทางเลือกมาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชนสำหรับประเทศไทย
 • ทางเลือกมาตรการรณรงค์สาธารณะและการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์สำหรับประเทศไทย

วันจัดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

สถานที่จัดประชุม

โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพ

วิทยากรต่างประเทศ

จำนวน 1 ท่าน

วิทยากรในประเทศ

จำนวน 37 ท่าน

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฎิบัติงานด้านสุรา ชุมชน ภาคเอกชน NGOs และสื่อมวลชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

360 ท่าน

กิจกรรมในการประชุมวิชาการฯ

 • โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันปัญหาจากสุรา ประเภท ข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น แด่ นายปรีชา เรืองจันทร์
 • โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันปัญหาจากสุรา ประเภท บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า แด่ นายพล บุญสาร
 • ประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่อง “ป้องกันภัยน้ำเมา เพื่ออนาคตประเทศ”
 • การแสดงละครของกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ยื่นข้อเสนอ แก่
  • นายชัยภัทร หมั่นกิจ (ตัวแทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย)
  • นพ.สมาน ฟูตระกูล (ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ)
  • นายวิสุทธิ บุญโสภิต (ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวิสุทธิ์)

เอกสารประกอบการประชุม

จำนวน 9 เล่ม ได้แก่

 1. รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552
 2. สุราและผลกระทบ : ความเชื่อกับความจริง
 3. ความต้องการและบทบาทของธุรกิจอุตสาหกรรมสุราในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์
 4. Mini-Poster
 5. แผนยุทธศาสตร์การควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ
 6. เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบการพิจารณามาตรการควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่นและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
 7. การให้ทุนอุปถัมภ์กิจกรรมกีฬา ดนตรี และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 8. Alcopop
 9. เล่าเรื่อง เรื่องเหล้า : จดหมายข่าวศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5

ในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านเอกสารประกอบการประชุมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาคือวิทยากรไทย

รายการ ระดับความพึงพอใจ
1. ความคิดเห็นต่อการจัดกาประชุมในภาพรวม
1.1 สถานที่ ปานกลางถึงมาก (4.13)
1.2 จำนวนวันที่จัด ปานกลางถึงมาก (4.05)
1.3 รูปแบบการจัดงาน ปานกลาง (3.89)
1.4 วิทยากรต่างประเทศ ปานกลาง (3.69)
1.5 วิทยากรไทย ปานกลางถึงมาก (4.15)
1.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ปานกลาง (3.98)
1.7 เอกสารประกอบการประชุม ปานกลางถึงมาก (4.20)
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
2.1 ความหลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการ ปานกลาง (3.97)
2.3 การบรรยายในห้องประชุม ปานกลาง (3.85)
2.4 นิทรรศการ ปานกลาง (3.42)
3. ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานทั้งหมดในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปานกลาง (3.97)

หมายเหตุ

5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย