ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ขอประกาศดังนี้

ประเภททุน
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ตาม Link ดังนี้

รายละเอียดประกาศรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา >> Download
Application form >> Download