ตามที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น จำนวน 58 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชน ปลอดเหล้า และแนวทางป้องกันการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษา : 2 ชุมชน นางสาวสิริกร นามลาบุตร
2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากย์กลวิธีการโฆษณาสุราในสื่อสังคมออนไลน์ นางสาวลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
3 การศึกษาการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
5 ความหนาแน่นและการเข้าถึงร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
6 พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้นำในภาคใต้ นางสาวสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
7 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับพฤติกรรมเสี่ยงที่หลากหลายของวัยรุ่นตอนกลางในมิติ ของทุนชีวิตทุนครอบครัว และ ทุนชุมชน รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
9 การศึกษาบริบทการดื่มสุราของแรงงานต่างด้าวในเขตบริการสุขภาพที่ 3 นายสำราญ สิริภคมงคล
10 ผลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง : กรณีสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
11 อิทธิพลกลุ่มเพื่อนของนักดื่มหน้าใหม่ที่มีต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดโรคติดสุรา กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรพล เนาวรัตน์
12 การออกแบบภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อความเข้าใจ การรับรู้ความเสี่ยงและสร้างแรงจูงใจในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดร.อริศรา เจียมสงวนวงศ์
13 การศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการดื่มสุราของ แรงงานต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์เขมรของพื้นที่กลุ่มจังหวัดศรีบุรินทร์ นายกฤช ตรองจิตต์
14 ปัจจัยการลดพฤติกรรมการดื่มสุราของกลุ่มผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
15 งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวงจังหวัดลำพูนหนึ่งเดียวในโลก นายธรรมสรณ์ โฆราวรรณ
16 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากการดื่มสุราของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ
17 การจัดทำชุดความรู้เรื่อง “เยาวชนทันสื่อโฆษณาได้อย่างไร” นางสาวโสภนา สุดสมบูรณ์
18 ความรุนแรงและผลกระทบจากการดื่มสุรา: ประมวลข่าวในรอบ 10 ปี ดร.กันยปริณ ทองสามสี
19 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการป้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดร. แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
20 ปัจจัยการออแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการรณรงค์ลดการดื่มสุราในเยาวชน ดร.วชินาท ทิวะสิงห์
21 การรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยต่อการสื่อสารการตลาดบูรณาการของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์กับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย รศ. ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
23 การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัด เชียงราย นางณัฐธิดา จุมปา
24 การวิเคราะห์พฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ผศ.ชนินทร์ มหัทธนชัย
25 การถอดบทเรียน เยาวชน รณรงค์สถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย ดร.สมตระกูล ราศิริ
26 ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ (ระดับ Low Dose) ต่อความสามารถในการทรงตัว ผศ.หฤทัย โลหะศิริวัฒน์
27 การศึกษาผลกระทบปัญหาสุรำและการจัดการเชิงพื้นที่ โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ดร. เกรียงศักดิ์ พรำหมณพันธุ์
28 ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจาหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพวงรัตน์ จินพล
29 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยทำงานในจังหวัด นครศรีธรรมราช นางสาวสุนีย์ แป้นทะเล
30 ผลกระทบของอัตราภาษีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน ผู้นาชุมชนและแรงงานข้ามชาติในเขตภาคเหนือตอนบน ดร.สิริรัฐ สุกันธา
31 การประเมินผลและถอดบทเรียนมาตรการระดับพื้นที่การห้ามดื่มสุราในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย กรณีศึกษาเปรียบเทียบถนนข้าวเหนียวและถนนข้าวหอมมะลิ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
32 วิเคราะห์รูปแบบในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสังคมจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวัน นางสาวกวิสรา ตันสกุล
33 การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กรณีศึกษา : ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
34 การดื่มสุราแบบอันตรายในผู้หญิง: มุมมองเพศภาวะ ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
35 กฎหมายเปรียบเทียบว่าด้วยโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและสหภาพยุโรป นายศุภวัชร์ มาลานนท์
36 แบบแผนความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม
37 การศึกษาผลของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: การสำรวจรอบที่ 2 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
38 การศึกษาวิเคราะห์ผลของการปิดสถานบันเทิงรอบบริเวณสถานศึกษาต่อการลดพฤติกรรมการดื่มและการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่: กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี
39 พฤติกรรมดื่มแล้วขับและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งโอกาสหลุดรอดพ้นจากการดำเนินคดี นายกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์
40 พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้นำชุมชนในเขตภาคอีสานตอนใต้ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
41 การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานตามแนวชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ นายไพโรจน์ แจ่มศรี
42 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงร้านขายแอลกอฮอล์ด้วยเมทริกซ์ระยะทางในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขตขามเรียง) ดร. ปฏิวัติ ฤทธิเดช
43 พฤติกรรมการดื่มและการรับรู้ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน นางสาวมุกดาวรรณ พลเดช
44 ความแตกต่างทางทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในระบบ การศึกษาและนอกระบบการศึกษา กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
45 การสังเคราะห์ชุดความรู้ในการจัดการผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
46 การศึกษาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราและนโยบายควบคุมการบริโภคสุราในกลุ่มประเทศ ASEAN ดร. ศรัญญา รักสงฆ์
47 มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
48 มาตรการการควบคุมการสื่อสารทางการตลาด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษากิจกรรมลานเบียร์ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
49 การรับรู้และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย 4 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
50 ผลของโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร นายสุวินัย เลาวิลาศ
51 การบังคับใช้กฎหมายกับกรณีมึนเมาขณะขับขี่รถยนต์ส่วนตัว: กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิ
52 ผลของการใช้ภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความโน้มเอียงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางสาวอรพินท์ พงษ์ประเสริฐ
53 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดราชบุรี นางสาวหยาดชล ทวีธนาวณิชย์
54 การศึกษาบริบทการดื่มสุราตามแนวชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ นางเนตรนภิศ ละเอียด
55 การศึกษาบริบทและพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้นำชุมชน นางเนตรนภิศ ละเอียด
56 การพัฒนารูปแบบการลด ละ เลิกการดื่มสุราของวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน พื้นที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง
57 พฤติกรรมและบริบทการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
58 ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรณรงค์ลดการดื่มสุราในเยาวชน อาจารย์วิชนาท ทิวะสิงห์

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าโครงการที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น จัดทำโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 3 เล่ม พร้อมซีดีไฟล์ word และ pdf. จำนวน 1 แผ่น ส่งกลับมาที่ “ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000” ภายในวันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุราต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน: นางสาวชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ
โทรสาร : 085 357-7170 Email address: center.cas05@gmail.com

Download (PDF, 153KB)