ตามที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น จำนวน 29 โครงการ ดังเอกสารแนบ

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา >> Download

รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา (เพิ่มเติม)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ
1 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแบบโต้ตอบและการตลาดแบบโซเชียลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มสุราของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล
2 การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้เพื่อทดแทนสุรา ดร.วิรัตน์ ทองรอด
3 การศึกษาสถานภาพและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาว ชุติมา เมฆวัน
4 การศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดร.ณรงค์ พลีรักษ์
5 ชุมชนศรัทธา: แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นายมาหะมะดารี แวโนะ
6 การบูรณาการคติความเชื่อพื้นบ้านและงานศิลปะสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงในการดื่มสุราของนักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
7 รูปแบบการเสริมสร้างการป้องกันการดื่มสุราและเลิกดื่มสุราด้วยตนเองภายใต้แนวคิดมาตรฐานวัยรุ่นไทยในทศวรรษหน้า อาจารย์พงศ์พิษณุ บุญดา
8 การพัฒนาตัวแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนด้วยวิธี Multi-state Markov chain model ผช.พงษ์เดช สารการ
9 ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย นาย วชรวรพงษ์ วงษ์พรมมา
10 การประเมินผลการแข่งเรือปลอดเหล้าในจังหวัดพิจิตร นางสาววรานิษฐ์ ลำใย
11 บริบทการดื่มสุราตามแนวชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา อำเภอสะดา จังหวัดสงขลา อาจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
12 การศึกษาความสัมพันธ์ของผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาวะชุมชน กรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดภาคใต้ นายอัศว์ศิริ ลาปีอี
13 การศึกษาวิถีการเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของนักเรียนในชั้นประถมปลายถึงมัธยมต้นและความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
14 บริบทการดื่มสุราในเขตเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
15 การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มสุราเพื่อสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ นายกรกฎ จำเนียร
16 การสร้างชุดความรู้ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับเด็กวัยเรียน นางนงนุช แย้มวงศ์
17 การศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ตะวัน วาทกิจ
18 การพัฒนานวัตกรรมมาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: สังเคราะห์ปฏิบัติการ และองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบงดเหล้าเชิงบูรณาการ นางสาวนพรัตน์ พาทีทิน
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นางสาววราภรณ์ สุ่มมาตย์
20 การติดตามผลการบังคับใช้ สถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มบนทางรถไฟการกำหนด พ.ศ. 2558 ร้อยตำรวจโทหญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล
21 การวิจัยทางเอกสาร documentary research เชิงวิพากษ์เพื่อสร้างแนวทางสำหรับการจัด intervention ที่เหมาะสมกับพนักงานบริการข้ามชาติที่ใช้ แอลกอฮอล์ในประเทศไทย นางสาวคุณากร การชะวี
22 มาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของประเทศไทย ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
23 ภาระภาษี และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีสุราของรัฐบาล ดร.เกสินี หมื่นไธสง
24 การค้าเสรีกับกระแสคราฟท์เบียร์ในไทย:การศึกษานโยบายและภาคปฏิบัติของการเข้าร่วมองค์กรการค้าโลก นายวิริยะ สว่างโชติ
25 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
26 สังคมวัฒนธรรมความเสี่ยง แบบแผนการดื่ม และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในยุคสมัยใหม่ ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
27 ผลกระทบจากการดื่มสุรา : ศึกษาเชิงลึกและติดตามข่าวสำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์ (2558-2559) รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
28 ชุดโครงการพัฒนาแบบจำลองนโยบายแอลกอฮอล์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
29 การวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสุราของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยระบบสานสนเทสทางภูมิศาสตร์ นายวุรุตม์ นาฑี