วันที่ กิจกรรมวิชาการ ผู้นำเสนอ
23 พฤศจิกายน 2011 สรุปสำรวจความพึงพอใจ ศวส.
23 พฤศจิกายน 2010 Plenary session 3: บทเรียนการควบคุมปัญหาสุราจากสแกนดิเนเวีย- Lessons Learned from Alcohol Control in Scandinavia Dr.Pia Makela
23 พฤศจิกายน 2010 Panel discussion 2: ปิดช่องว่างของการจัดการปัญหาสุรา ในระบบบริการสุขภาพ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
23 พฤศจิกายน 2010 Panel discussion 2: ปิดช่องว่างของการจัดการปัญหาสุรา ในระบบบริการสุขภาพ Prof.Dr.Sungsoo Chun
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3A-1: การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้บาดเจ็บในห้องฉุกเฉิน ภญ.ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3A-2: ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการบาดเจ็บ พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3A-3: ปัญหาดื่มแล้วขับ: เรามาถึงทางตันหรือยัง นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3A-4: โรคและการบาดเจ็บจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสบการณ์จากประเทศเกาหลี “Alcohol Attributable Fractions on Injury and Disease” in Korea Prof.Dr.Sungsoo Chun
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3B-1: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีระดับนานาชาติต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณอารีกุล พวงสุวรรณ
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3B-2: สถานการณ์การนำเข้า ผลกระทบต่อการบริโภค และข้อเสนอการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงการค้าเสรี ผศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3B-3: บทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการเจรจาความตกลงการค้าเสรี คุณจักรชัย โฉมทองดี
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3C-1: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุรา และสูบบุหรี่กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย คุณดาริกา ใสงาม
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3C-2: ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยติดสุราที่มีปัญหาซับซ้อนด้วยระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสมควร จุลอักษร
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3C-3: การรับรู้และให้ความหมายเชิงสัญญะในการรับชมภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในจ.ขอนแก่น คุณปุญณิศา วิเศษสินธุ์
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3C-4: โปรแกรมป้องกันการใช้แอลกอฮล์ในทางที่ผิดสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา คุณไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
23 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 3C-5: เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา คุณพิทักษ์ สุริยะใจ
23 พฤศจิกายน 2010 Plenary session 4: รูปแบบการแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า
23 พฤศจิกายน 2010 Plenary session 4: การบูรณาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดลำพูน พระมหานิเวศน์ กิตฺติเชฏโฐ
23 พฤศจิกายน 2010 Plenary session 4: การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
23 พฤศจิกายน 2010 Panel discussion 3: ปัญหาแอลกอฮอล์กับผู้หญิงยุคใหม่ ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนกุล
23 พฤศจิกายน 2010 Panel discussion 3: แอลกอฮอล์กับความสงบเรียบร้อยของสังคม ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
23 พฤศจิกายน 2010 Panel discussion 3: บทบาทสื่อกับปัญหาแอลกอฮอล์ อ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ และ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
22 พฤศจิกายน 2010 Plenary session 1: แอลกอฮอล์: ยุทธศาสตร์โลก ยุทธศาสตร์ Prof. Thomas Babor
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1A-1: ความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในประเทศไทย คุณวีรนุช ว่องวรรธนะกุล
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1A-2 : การเข้าถึง และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1A-3 : การสร้างและขยายช่องทางการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้กลยุทธ์การตลาดแนวราบ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1B-1: การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนโลกอินเตอร์เน็ตของอุตสาหกรรมสุรา คุณพิริยะ ทองสอน
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1B-2: การถอดความหมายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนต์ไทย อ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1B-3: การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทส่งเสริมสังคม ที่มีต่อเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1C-1: มาตรการการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน คุณสุวรา แก้วนุ้ย
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1C-2: ถอดบทเรียนการควบคุมป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลางแจ้ง จ.น่าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1C-4: ประสบการณ์ทุนอุปถัมภ์ทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ในกระแสการรุกทางการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ คุณวิษณุ ศรีธะวงศ์
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1D-1: มาตรการการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการบำบัดแบบสั้น รศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1D-2: มาตรการการป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 1D-3: มาตรการการรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสุรา พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2A-1: วิวัฒนาการของระบบภาษีสุรา บทเรียนจากนานาประเทศ รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2A-2: ระบบภาษีสุรากับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ Dr. Pia Makela
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2A-3: ประสิทธิผลของระบบภาษีในการควบคุมผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2B-1: สถานการณ์ครอบครัวไทยกับปัจจัยเสี่ยงจากสุรา คุณศิวพร ปกป้อง
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2B-2: บทบาทและพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2B-3: พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์กับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา ผศ.พงษ์เดช สารการ
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2C-1: ความชุกของความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา: ระบาดวิทยาระดับชาติ พญ.บุญศิริ จันทร์ศิริมงคล
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2C-2: ความชุกของปัญหาการดื่มสุราในผู้รับบริการสถานพยาบาลสาธารณสุข : กรณีตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2C-3: การวิเคราะห์ภาระโรคของคนไทยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภญ.ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2C-4: วิพากษ์และสรุปบรรยาย – การนำข้อมูลระบาดวิทยาเพื่อใช้ประโยชน์ทางคลินิก รศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2D-1: โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2D-2: รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราแนวพุทธ คุณนพวรรณ อูปคำ
22 พฤศจิกายน 2010 Parallel session 2D-3: กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามในประเทศไทย พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย