วันที่ กิจกรรมวิชาการ ผู้นำเสนอ
14 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 1 : ปาฐกถาพิเศษ “สสส.กับการจัดการปัญหาน้ำเมาในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์
14 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 2 : Revisiting alcohol-attributable problems Mr. Kevin Shield
14 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 3 : การเสวนาเรื่อง “5 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” คุณธีระ วัชรปรานี
14 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 1-1A : แอลกอฮอล์กับเยาวชน อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 1-1B : แอลกอฮอล์กับระบบกฏหมาย และความยุติธรรม คุณรัฐปกรณ์ นิภานันท์
14 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 1-1C : แอลกอฮอล์กับเศรษฐกิจ รศ.ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
15 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 5 : ปาฐกถาพิเศษ: “สงกรานต์ที่ 60” ผู้นำเสนอ : ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี
15 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 6 : เสวนาเรื่อง “10 ปีของภาคประชาสังคม Mr. Esbjörn Hörnberg (English Version)
15 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 6 : เสวนาเรื่อง “10 ปีของภาคประชาสังคม Mr. Esbjörn Hörnberg (Thai Version)
15 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 6 : เสวนาเรื่อง “10 ปีของภาคประชาสังคม คุณวิษณุ ศรีทะวงศ์
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2A : แอลกอฮอล์กับความรุนแรง รศ.บุญเสริม หุตะแพทย์
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2A : แอลกอฮอล์กับความรุนแรง ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2B : แอลกอฮอล์กับครอบครัว รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2B : แอลกอฮอล์กับครอบครัว นางอุษณี ศรีพุทธา
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2C : แอลกอฮอล์กับวัฒนธรรม พระมหา ดร บุญช่วย สิรินฺธโร (พระครู พิพิธสุตาทร)
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent Session 2-2C : แอลกอฮอล์กับวัฒนธรรม อาจารย์ปิยรัตน์ ปั้นลี้
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3A : แอลกอฮอล์กับระบบบริการสุขภาพ ดร. อุษณีย์ พึ่งปาน
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3A : แอลกอฮอล์กับระบบบริการสุขภาพ นพ. ชาญชัย ธงพานิช
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3A : แอลกอฮอล์กับระบบบริการสุขภาพ นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3B : แอลกอฮอล์กับการทำงาน คุณสัมฤทธิ์ สว่างคำ
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3B : แอลกอฮอล์กับการทำงาน อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3C : แอลกอฮอล์กับความสงบสุขและคุณภาพของสังคม ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
15 กุมภาพันธ์ 2556 Concurrent session 3-3C : แอลกอฮอล์กับความสงบสุขและคุณภาพของสังคม รศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์
15 กุมภาพันธ์ 2556 Plenary 7 : การตลาดและบรรทัดฐานของสังคม (Marketing and social norms)/เหล้าในมุมมองของนักสังเกตการณ์ทางสังคม คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการสุราครั้งที่ 7