ผลการประกวดผลงานวิชาการ (Free Paper)

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดปัญหาการดื่มและการดูแลผู้ติดสุรา คุณบังอร สุปรีดา
รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยการดื่มในชีวิตประจำวัน:ความท้าทายจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์ วรรณนาในชุมชน นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวติก่อนวัยอันสมควรจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ผลการประกวด Poster

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ หน่วยการดื่มในชีวิตประจำวัน : ความท้าทายจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์ วรรณนาในชุมชน นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดปัญหาการดื่มและการดูแลผู้ติดสุรา คุณบังอร สุปรีดา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การศึกษาการละเมิดและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน คุณวุฒิพงษ์ ภักดีกุล

สรุปภาพรวม

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 950 ท่าน วิทยากรชาวต่างประเทศรวม 4 ท่าน และวิทยากรไทย 53 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 13

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Abstract)
 • รายงานสถานการณ์สุรา ประจำปี พ.ศ.2551
 • การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2493-2550
 • การกำหนดมาตรการห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาล
 • ความสำคัญจำเป็นของมาตรา ๓๐
 • สุรา สงกรานต์-ปีใหม่ : หนทางเยียวยาสุขภาวะคนไทย
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่าย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
 • การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
 • “แบรนด์บาป” กลยุทธ์การตลาด บนความฉลาดสีดำ
 • พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
 • “สูจิบัตร” ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • “สมุดโน๊ต” ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4

ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมมากถึงมากที่สุดคือด้านเอกสารวิชาการ และน้อยที่สุดคือนิทรรศการ

รายการ ระดับความพึงพอใจ
1. ความคิดเห็นต่อการจัดกาประชุมในภาพรวม
1.1 สถานที่ มากถึงมากที่สุด (4.57)
1.2 จำนวนวันที่จัด มากถึงมากที่สุด (4.21)
1.3 รูปแบบการจัดงาน มากถึงมากที่สุด (4.28)
1.4 วิทยากรต่างประเทศ มากถึงมากที่สุด (4.42)
1.5 วิทยากรไทย มากถึงมากที่สุด (4.53)
1.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มากถึงมากที่สุด (4.37)
1.7 เอกสารประกอบการประชุม มากถึงมากที่สุด (4.59)
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
2.1 ความหลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการ มากถึงมากที่สุด (4.41)
2.2 การบรรยายในห้องประชุมใหญ่ (Grand Ballroom) มากถึงมากที่สุด (4.48)
2.3 การบรรยายในห้องประชุมย่อย (Symposium) มากถึงมากที่สุด (4.29)
2.4 นิทรรศการ ปานกลางถึงมาก (3.95)
3. ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานทั้งหมดในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 มากถึงมากที่สุด (4.48)
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

ขอขอบคุณ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราขอขอบคุณเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เสียสละและให้ความร่วมมือในจัดการประชุมวิชาการสุราระดับชิตครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องริชมอนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา จนเสร็จสิ้นและประสพความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้าร่วมการประชุม