ผลงานวิชาการ (Free Paper)

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ เส้นทางการเข้าสู่น้ำเมาของเด็กวัยรุ่นในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองจังหวัดขอนแก่น คุณกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภญ.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานการณ์การนำเข้าสุราและผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ ผศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ผลงานการประกวดภาพถ่าย

ประเภทผลกระทบจากอุบัติเหตุ

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ จุดจบคอสุรา น.ส.พัชรนันท์ บุญเติม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เมาแล้วขี่รถคว่ำตาย นางพัชรินทร์ ฤกษ์มิ่งนิคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 เมาแล้วขับ ท่านจะยับอย่างนี้ นายภาสกร กานต์ปริยสุนทร

ประเภทผลกระทบด้านเด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัว

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ กับแกล้ม นายเสกสรร หวังใจสุข
รองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวอย่างที่ไม่ดี นายตะวัน ทองสรรค์
รองชนะเลิศอันดับ 2 น้องใหม่ นายปณชัย เชิดชูชีพ

ประเภทผลกระทบด้านสุขภาพ

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ เหล้าแก้วสุดท้าย นายวีระพันธ์ ไชยคีรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 แม่จ๋า! ลูกผิดอะไร? น.ส.สุมาลี นันท์สังข์
รองชนะเลิศอันดับ 2 มะเร็งตับ น.ส.รุ่งอรุณ บุญโสม

ประเภทผลกระทบด้านสุขภาพ

ประเภทรางวัล เรื่อง ชื่อ-นามสกุล
ชนะเลิศ เหล้าแก้วสุดท้าย นายวีระพันธ์ ไชยคีรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 แม่จ๋า! ลูกผิดอะไร? น.ส.สุมาลี นันท์สังข์
รองชนะเลิศอันดับ 2 มะเร็งตับ น.ส.รุ่งอรุณ บุญโสม

สรุปภาพรวม

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 706 ท่าน วิทยากรชาวต่างประเทศรวม 2 ท่าน และวิทยากรไทย 66 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 12 ท่าน

ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน

รายการ ระดับความพึงพอใจ
1. ความคิดเห็นต่อการจัดกาประชุมในภาพรวม
1.1 สถานที่ มากถึงมากที่สุด (4.20)
1.2 จำนวนวันที่จัด มากถึงมากที่สุด (4.06)
1.3 รูปแบบการจัดงาน มากถึงมากที่สุด (4.22)
1.4 วิทยากรต่างประเทศ มากถึงมากที่สุด (4.11)
1.5 วิทยากรไทย มากถึงมากที่สุด (4.20)
1.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มากถึงมากที่สุด (4.26)
1.7 เอกสารประกอบการประชุม มากถึงมากที่สุด (4.62)
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
2.1 ความหลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการ มากถึงมากที่สุด (4.28)
2.2 การบรรยายในห้องประชุมใหญ่ (Grand Ballroom) มากถึงมากที่สุด (4.26)
2.3 การบรรยายในห้องประชุมย่อย (Symposium) มากถึงมากที่สุด (4.06)
2.4 นิทรรศการ มากถึงมากที่สุด (4.01)
3. ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานทั้งหมดในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 มากถึงมากที่สุด (4.33)
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด