ผลงานวิชาการโปสเตอร์ดีเด่น

งานวิจัย

“การศึกษารูปแบบการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ” โดย คุณวิไล ชินเวชกิจวานิชย์ และคณะ

การพัฒนาจากงานประจำ

“การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดสุราอย่างครบวงจร : หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” โดย คุณอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์

จดหมายข่าว

 • ข่าวแจก เรื่อง งานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (13 ธันวาคม 2549)
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากที่ประชุมนักวิชาการ (14 ธันวาคม 2549)

เอกสารประกอบการประชุม

 • สูจิบัตร
 • รายงานสถานการณ์สุรา
 • Abstract
 • เอกสารจัดทำโดย ศวส.
 • วิวัฒนาการนโยบายควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย (เอกสารเล่มสีเขียว)
 • ธุรกิจสุรากับตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารเล่มสีแดง)
 • Total Ad Ban
 • ปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์
 • สงกรานต์..ปลอดเหล้า
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • วัยมันส์ วันเมา
 • ฝันร้ายสงกรานต์
 • มหัศจรรย์ งดเหล้าเข้าพรรษา
 • ตายรายวัน

สรุปภาพรวม

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.2 เป็นเพศชายร้อยละ 43.8 โดยส่วนใหญ่เป็น แพทย์ , พยาบาล และนักวิชาการ วิทยากรต่างประเทศรวม 4 ท่าน และวิทยากรชาวไทย 42 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจำนวน 12 ท่าน

ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน

รายการ ระดับความพึงพอใจ
1.ความคิดเห็นต่อการจัดการประชุมในภาพรวม
1.1 สถานที่ มากถึงมากที่สุด (4.27)
1.2 จำนวนวันที่จัด มากถึงมากที่สุด (4.19)
1.3 รูปแบบการจัดงาน มากถึงมากที่สุด (4.11)
1.4 วิทยากรต่างประเทศ มากถึงมากที่สุด (4.14)
1.5 วิทยากรไทย มากถึงมากที่สุด (4.18)
1.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มากถึงมากที่สุด (4.05)
1.7 เอกสารประกอบการประชุม มากถึงมากที่สุด (4.09)
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
2.1 ความหลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการ มากถึงมากที่สุด (4.12)
2.2 การบรรยายในห้องประชุมใหญ่ (Grand Ballroom) มากถึงมากที่สุด (4.13)
2.3 การบรรยายในห้องประชุมย่อย (Symposium) มากถึงมากที่สุด (4.12)
2.4 การสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มากถึงมากที่สุด (4.23)
3. ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานทั้งหมดในการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 มากถึงมากที่สุด (4.18)

หมายเหตุ

5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

ขอขอบคุณ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราขอขอบคุณเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เสียสละและให้ความร่วมมือในจัดการประชุมวิชาการสุราระดับชิตครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2549 ณ ห้องแกรนดฺบอลลูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา จนเสร็จสิ้นและประสพความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้าร่วมการประชุม