ประกาศ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีนโยบายสนับสนุนทุนให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่มุ่งมั่นจะทำวิจัยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะจัดสรรทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

เป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าแล้ว

2. จำนวนเงินที่จัดสรร

2.1) ปริญญาโท ไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีแจงแจงรายละเอียดงบประมาณ
2.2) ปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน กรณีแจงแจกรายละเอียดงบประมาณ

หมายเหตุ: กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจานวนเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วย

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1) ใบสมัครขอรับทุน
3.2) ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf
3.3) ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

4. การพิจารณา

คณะกรรมการ ศวส.จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

5. การเบิกจ่ายเงินทุน

เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

6. เงื่อนไขการรับทุน

6.1) ผู้ได้รับทุน ต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม และบทความสาหรับเผยแพร่ ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 พร้อมซีดี แก่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาให้ทุน
6.2) ผู้รับทุนต้องระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับทุนอุดหนุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา” โดยให้ระบุชื่อผู้รับทุนและระบุสังกัด (ชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัย) ของผู้รับทุน
6.3) ผู้รับทุนต้องยืนยันว่ามิได้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ หรือเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ จากผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์หรือยาสูบ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ และรับรองว่าจะไม่รับการสนับสนุนงบประมาณใดๆ จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ ตลอดระยะเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ รวมทั้งระยะเวลาต่อเนื่องนับจากวันนั้น
ไปอีก 1 ปี

7. การสมัครขอรับทุน

ส่งใบสมัครที่ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3 มายัง

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6)
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

8. ประกาศผลการพิจารณา

ประมาณ 1 เดือน หลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์สำหรับวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต

Download (PDF, 105KB)

Download (PDF, 125KB)