1. ประเด็นและขอบเขตงานวิจัย

ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 ศวส.มุ่งเน้นประเด็นวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อเป้าหมายหลักในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดความชุกของการดื่มสุราในประเทศไทย กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักในระยะนี้จึงเน้นที่กลุ่มเยาวชน (แต่ไม่ได้จากัดเฉพาะ) ศวส.จึงต้องการสนับสนุนงานวิจัยหรือจัดการความรู้เพื่อไปสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายหรือมาตรการหลักที่จะมีผลต่อการจำกัดการเข้าถึงสุราและการลดผลกระทบจากการดื่มสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนตามกรอบดังนี้

1.1 ประเด็นวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย

กลุ่มนโยบาย เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษี ราคา - การขึ้นภาษีสุราตามอัตราเงินเฟ้อ
- การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กำหนดเงื่อนไขใบอนุญาต
- การปรับภาษีสุรากลั่นชุมชน สุราพื้นบ้าน
การเข้าถึงทางกายภาพ - การห้ามขายในวันสงกรานต์ ปีใหม่
- การบังคับการตรวจบัตรประชาชนผู้ซื้อสุรา
- การควบคุมจำนวนจุดจาหน่าย กำหนดโควต้าใบอนุญาตตามประเภทพื้นที่
- การควบคุมการเข้าถึงสุราพื้นบ้าน สุรากลั่นชุมชน เหล้าเถื่อนชายแดน
การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย - การควบคุม sponsorship, sport marketing, CSR, การตลาดแบบใหม่, Brand DNA
- การควบคุมโฆษณาทางช่องทางอื่น เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา
- การควบคุมการส่งเสริมการขาย เช่น สาวเชียร์เบียร์ การขายแบบบุฟเฟต์
- การจัดการ sponsorship ระดับพื้นที่

ประเด็นวิจัยที่ต้องการ

 • กลไกการตั้งราคาขายปลีกของร้านจำหน่ายสุรา การตั้งราคาโปรโมชั่น และแนวทาง/ความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่า
 • การประมาณการผลิตและ/หรือการบริโภคสุรานอกระบบภาษี ซึ่งรวมถึงการบริโภคสุราพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชน (ทั้งที่เสียภาษีและไม่ได้เสียภาษี) การลักลอบนำเข้าสุราจากต่างประเทศ การบริโภคสุราตามแนวชายแดน ส่วนแบ่งการตลาดของสุรานอกระบบภาษี การเคลื่อนย้ายสุราเถื่อนเข้าประเทศผ่านทางกองทัพมด
 • ผลกระทบของอัตราภาษีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ และในประชากรกลุ่มต่างๆ (เช่น เยาวชน ผู้ดื่มประจำ และผู้ติดสุราเป็นต้น)
 • การเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมของการดื่มสุรา (เช่น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การกระทำรุนแรง ปัญหาครอบครัว และความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น) กับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัด/พื้นที่
 • การวิจัยและพัฒนารูปแบบ/แนวทางในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบหรือช่องทางสังคมที่ไม่ได้รับการควบคุม เช่น การผลิตในครัวเรือน และการเข้าถึงผ่านเครือข่ายทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน
 • การศึกษาผลของการจำกัดการจาหน่ายสุราบางประเภทหรือตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในพื้นที่จาหน่ายบางประเภท เช่น ผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมให้จำหน่ายเหล้าปั่นเฉพาะในสถานบันเทิง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการขายสุราความเข้มข้นต่า (เช่น เบียร์) กับอัตราการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ หรืออุบัติเหตุจราจร
 • การศึกษาระดับพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงสุราทั้งในระบบตลาดและทางสังคม เช่น การจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ความหนาแน่นของจุดจำหน่าย การจัดโซนนิ่งพื้นที่จำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขายสุราภายในชุมชน การตรวจส่องการผลิตสุราพื้นบ้าน การห้ามขายสุราในวันพระ/วันสำคัญทางศาสนา การจัดสายตรวจงานเลี้ยง กลไกระดับชุมชนในการเฝ้าติดตามร้านค้าปลีกหรือสถานบันเทิงเพื่อควบคุมการจำหน่ายสุราให้กับผู้มีอาการมึนเมา เด็กและเยาวชน

1.2 ประเด็นวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างหรือปรับความรู้ ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม

เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย

กลุ่มนโยบาย เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
การให้ความรู้และรณรงค์โน้มน้าว - การบังคับให้มีฉลากรูปภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การสร้าง literacy ต่อการสื่อสารการตลาดและกฎหมายสุราในผู้ประกอบการชุมชน เยาวชน ผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
- การสร้างแนวร่วมผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมสุรา
- การสร้างเครือข่ายร่วมในการรณรงค์ให้มากขึ้น เพิ่มระยะเวลารณรงค์
- การเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างมาตรการชุมชนกับกฎหมาย เพื่อผลักดันมาตรการชุมชนให้เป็นกฎหมายและกำหนดงบประมาณสนับสนุนมาตรการชุมชน

ประเด็นวิจัยที่ต้องการ

 • การศึกษานิยามทางสังคมของผลกระทบจากการดื่มสุรา ทั้งในมิติของมุมมองต่อปัญหาและการจัดการปัญหา และการเปลี่ยนแปลงนิยามทางสังคมตามกาลเวลา เช่น ทัศนคติและการตีความของสังคมไทยต่อผลกระทบของการดื่มสุราต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อาชญากรรม หรืออุบัติเหตุจราจร ความพิการและการเสียชีวิต เป็นต้น
 • การจัดทำชุดความรู้เพื่อให้เด็กเล็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
 • การสร้าง literacy ต่อการสื่อสารการตลาดและกฎหมายในผู้ประกอบการชุมชน เยาวชน ผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
 • การสร้างแนวร่วมผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมสุรา
 • ผลของการใช้ภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการออกแบบภาพคำเตือนที่มีผลต่อการไม่ดื่มของเด็กและเยาวชนหรือประชากรกลุ่มอื่นๆ
 • ผลของการทำโฆษณาแบบโต้ตอบ (counter advertising) และ social marketing ต่อการดื่มสุราของเยาวชน และการออกแบบโฆษณาแบบโต้ตอบและข้อความ social marketing ที่มีผลต่อการไม่ดื่มของเด็กและเยาวชนหรือประชากรกลุ่มอื่นๆ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยโฆษณาโต้ตอบและ social marketing
 • การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งมาตรการในและนอกระบบการศึกษา ซึ่งรวมถึงมาตรการในและนอกหลักสูตรสำหรับมาตรการในระบบศึกษา และมาตรการสาธารณะสำหรับเยาวชนนอกระบบศึกษา
 • การวิจัยและพัฒนาระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกที่ปลอดสุราในงานรื่นเริง หรืองานประเพณี
 • การวิจัยเพื่อแสวงหาแบบจำลองที่จะกระตุ้นให้ชุมชนแข่งขัน/ร่วมกันทาความดี โดยเฉพาะในด้านการลดละเลิกดื่มสุรา และลดผลกระทบจากการดื่มสุรา
 • การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล การถอดบทเรียนกิจกรรมรณรงค์ งานขับเคลื่อนที่ระดับพื้นที่ต่างๆ เช่น พลังทางศาสนา งานศพปลอดเหล้า แข่งเรือปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา และงานระดับเยาวชน เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ประเด็นวิจัยเพื่อนำไปสู่นโยบายควบคุมการดื่มสุราในเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งลดผลกระทบจากการดื่มสุราทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (ยกเว้นงานวิจัยด้านการบำบัดรักษา)

เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย

กลุ่มนโยบาย เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
การควบคุมการขับขี่หลังดื่มสุรา - การป้องกันการขับขี่ขณะมึนเมา โดยเฉพาะเยาวชน โดยมาตรการ Zero tolerance law
- การเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จุดตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง
- การเพิ่มศักยภาพ/ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ สร้างผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
การจัดการปัญหาหลังการดื่มและผลกระทบต่อผู้อื่น - การลดพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบระดับพื้นที่ และในผู้นำทุกระดับ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้หญิง เพื่อเครือข่ายจะได้นาข้อมูลไปใช้ได้
- การสร้างกลไกจัดการองค์ความรู้ หรือระบบฐานข้อมูล เพื่อขยายผลอย่างมีน้ำหนัก เช่น องค์กรต้นแบบ โรงแบบต้นแบบ community commitment
- การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามประเด็น เช่นการดื่มสุรา ยาเสพติด โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

ประเด็นวิจัยที่ต้องการ

  • การศึกษากระบวนการและแบบแผนการดื่มในโอกาสต่างๆ ของกลุ่มประชากรต่างๆ เช่น การดื่มในเยาวชน ผู้หญิง คนเมือง คนชนบท คนยากจน การดื่มประจำหรือการดื่มในโอกาส/เหตุการณ์พิเศษ การตั้งวงเหล้า การชักชวนกันดื่มในแต่ละมื้อ เจ้ามือในการซื้อหาจัดเตรียม ช่องทางการเข้าถึงสุราทั้งโดยการซื้อขายและการเข้าถึงทางสังคม (การได้รับสุราผ่านเครือข่ายสังคมที่หยิบยื่นให้) การดื่มจนมึนเมา การดื่มแบบหัวราน้ำ และบริบทการดื่มในสถานที่สาธารณะ งานประเพณี งานบวช งานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพต่อการดื่มสุราในโอกาสต่างๆ
  • บริบทการดื่มสุราตามแนวชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • การศึกษาบริบทการดื่มสุราของแรงงานต่างด้าว
  • การสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้นำทุกระดับ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุราชนิดและรูปแบบต่างๆ กับผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง มะเร็ง วัณโรคหรือโรคติดเชื้ออื่น การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในเยาวชน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง กลุ่มโรคทารกที่สัมผัสกับแอลกอฮอล์ระหว่างอยู่ในครรภ์มารดา การฆ่าตัวตาย ทั้งโดยการศึกษาระดับบุคคล และระดับประชากร
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุราชนิดและรูปแบบต่างๆ กับผลกระทบทางสังคม ได้แก่ การใช้ความรุนแรง การทำลายทรัพย์สินของส่วนรวม ความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบของสังคม การหย่าร้างและปัญหาชีวิตคู่ การล่วงละเมิดทารุณกรรมต่อเด็ก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาทางการทำงาน ทั้งโดยการศึกษาระดับบุคคล และระดับประชากร
  • การประเมินภาระทางการเงินที่เกิดจากผลกระทบของการดื่มสุราของหน่วยงานบริการทางสังคมและระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาความชุก ขนาด และสัดส่วนของการใช้บริการสาธารณะที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงสูงในภาคส่วนบริการต่างๆ เช่นในระบบยุติธรรม สวัสดิการสังคม และระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพจิต
  • การสำรวจความรุนแรงผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการดื่มสุราที่มีต่อตัวผู้ดื่มและผู้อื่นในระดับประชากร
  • การศึกษาเชิงลึกและติดตามข่าวสำคัญในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุรา
  • พฤติกรรมดื่มแล้วขับและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งโอกาสหลุดรอดพ้นจากการดำเนินคดี
  • การประเมินผลหรือถอดบทเรียนมาตรการระดับพื้นที่ เช่นการห้ามดื่มสุราในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย เช่น พื้นที่ 22 ถนนตระกูลข้าว และในงานระดับจังหวัดต่างๆ เช่น งานแข่งเรือ งานกาชาด เป็นต้น
  • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนเพื่อให้เกิดการสะท้อนข้อมูลและสร้างความรู้ในพื้นที่ที่มีมาตรการระดับชุมชนในการควบคุมการดื่มสุราหรือลดผลกระทบจากการดื่ม
  • การวิจัยและพัฒนามาตรการระดับชุมชนที่ยั่งยืนในการป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราภายในหมู่บ้าน เช่น การมีอาสาสมัครชุมชนตรวจจับผู้ขับรถหลังดื่มสุรา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่น การช่วยกันถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือเมื่อพบเห็นผู้กระทำผิด และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และรายงานต่อตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจตราอย่างมีเป้าหมาย (เช่น ให้เจ้าพนักงานสอบปากคำผู้กระทำผิดถึงสถานที่ดื่มสุราครั้งสุดท้ายก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งคืนข้อมูลย้อนกลับไปยังสถานที่ดังกล่าวด้วย)
  • การสังเคราะห์องค์ความรู้หรือระบบข้อมูลที่เกิดจากชุมชนต้นแบบ องค์กรต้นแบบ โรงงานต้นแบบที่เป็น best practice ในการลดการดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุรา

1.4 ประเด็นวิจัยที่เกี่ยวกับการปกป้องนโยบายแอลกอฮอล์จากการค้าเสรี

เป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย

การป้องกันปัญหาหรือผลกระทบจากการทาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ หรือกลุ่มประเทศ

ประเด็นวิจัยที่ต้องการ

   • ผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPPA) ต่อการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
   • ทิศทางและมูลค่าของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อตกลง FTA ทวิภาคีหรือพหุภาคีต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ทาข้อตกลงไว้
   • การพัฒนาระบบการพิสูจน์แหล่งกำเนิดสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อกันประเทศนอกกลุ่มเข้ามาสวมสิทธิทางภาษี
   • บริบทสากลของนโยบายสุรา ผลกระทบของการทาข้อตกลงการค้าและสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์กรด้านการเงินระหว่างประเทศต่อนโยบายควบคุมปัญหาสุราระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต่อสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศ แนวทางการจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

   1. นักวิจัยเลือกประเด็นการศึกษาที่สนใจ และเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย (2-4 หน้า) เสนอศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
   2. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้วิจัยทราบ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558
   3. กรณีที่ผู้วิจัยผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากการพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัย ให้ผู้วิจัยเขียนโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมครบถ้วน การออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมชัดเจน การสุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์) นำเสนอศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
   4. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรานำโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
   5. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะแจ้งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นักวิจัยทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559
   6. กรณีที่ผู้วิจัยผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะเชิญนักวิจัยทำสัญญา พร้อมปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
   7. นักวิจัยเริ่มดำเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่นำเสนอ
   8. นำเสนอความคืบหน้าระหว่างทำการศึกษา, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม
   9. นำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งรายงาน, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม
   10. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า และเอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า
   11. ร่วมแถลงข่าวผลการศึกษาในเวทีที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดให้
   12. ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ทำสัญญาจนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ปี

3. ผลผลิต

   • รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
   • รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า
   • เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

   • เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ประชาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ตลอดจนใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย
   • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่/ชุมชนต่างๆ

5. งบประมาณ

   • ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000 – 3,000,000 ล้านบาท จำนวน 2 ทุน
   • ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
   • ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
   • ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน

6. เงื่อนไขเวลา

   • โครงการขนาดเล็กควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 8-9 เดือน
   • โครงการขนาดกลางและใหญ่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12-18 เดือน

7. ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 085-357-7170
E-mail: center.cas05@gmail.com

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเสนอโครงการงานวิจัย

Download (PDF, 485KB)

Download (PDF, 54KB)