โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016) ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจำนวน 8 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • หากอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน เป็นงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ระยะสั้น 2 เดือน

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาในการทำงาน เดือนมีนาคม – เมษายน 2559

พื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่กลุ่มที่ 1 จังหวัดสงขลา และตรัง (4 คน) พื้นที่กลุ่มที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดชุมพร (4 คน)

รายละเอียดงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า (face-to-face interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายที่สุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาทางไปรษณีย์ หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ taksaya.san@gmail.com
2. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์

รับสมัคร: 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการรับสมัคร: 23 กุมภาพันธ์ 2559
สอบสัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม: มีนาคม 2559

จัดส่งเอกสาร/สมัครด้วยตนเอง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์
แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-451165, 089-7333219 ในวันและเวลาราชการ
E-mail address: taksaya.san@gmail.com

ท่านสามารถ Download เอกสารรายละเอียดการสมัคร และใบสมัครได้ตาม Link นี้ Download