ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม”

ตามที่ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามใน “โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016)” จำนวน 8 ตำแหน่ง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1.วันที่สอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2559

2.สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ตึกพลีคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อาคารตรงข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.)

3.การสัมภาษณ์ แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 4 รอบ ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มา รายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น.

ทีมสัมภาษณ์ที่ 1  ทีมสัมภาษณ์ที่ 2
1.นายดิสทัต  ยงประเดิม 1.นางสาวบาดาเรียะ  สารดี
2.นางสาวพุธิตา  จันศร 2.นายมานะ  โคมแก้ว
3.นายกฤษฎา  นววิธากาญจน์ 3.นางสาวลดาวัลย์  ไชยสันต์
4.นางสาวรุสนี  หมีโดด 4.นางสาวจันจิรา  จิตรประไพย
5.นางสาวจันจิรา  จิตรประไพย 5.นางสาวพาซีย๊ะ  เจ๊ะนุ
6.นางสาวมลทิตา  ขุนอิน 6.นายบัญชา  ราชมณี
7.นางสาวน้ำหวาน  บุญเดช 7.นางสาวจันทิมา  บรรดาศักดิ์
8.นางสาวปนัดดา  รองพล 8.นางสาวเกษร  ทองคำ
9.นางาสาวยุพดี  บิลโหด 9.นางสาวสุริพร  เพ็ชรคงทอง
10.นางสาวพิมพ์ชนก  อินวงศ์ 10.นายธีรพล  หน้าหู

รอบที่ 2 เวลา 10.00-11.00 น.

ทีมสัมภาษณ์ที่ 1  ทีมสัมภาษณ์ที่ 2
1.นายอามีน  มูเซะ 1.นางสาวกนกนาถ  แก้วไชย
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยอดสุวรรณ์ 2.นางสาวรดารัตน์  สุขจินดา
3.ว่าที่ร.ต.หญิง  อ่อนฤดี  หนูแก้ว 3.นางสาวซูฮาดา  บินแม
4.นางสาวนครียา  อาลีดีมัน 4.นางสาวซูฮัยนี  นาแว
5.นางสาวแสงระวี  สว่างวงศ์ 5.นางสาวทัศนีย์  จันทวงศ์
6.นางสาวอัญชนา  วิจิตต์ 6.นางสาวนุชสรีย์  ทองใส
7.นางสาวสุนิสา  ละอองแก้ว 7.นางสาวไซม๊ะ  คงสม
8.นางสาวกรรณิการ์  กาฬรัตน์ 8.นายณธรรศ  จันทร์พงษ์
9.นายธนากร  หมัดสุข 9.นางสาวอานีซะห์  สาและ
10.นายทนงศักดิ์  แดงแก้ว 10.นายสรายุทธ  กาญจนสดุ้ง

รอบที่ 3 เวลา 11.00-12.00 น.

ทีมสัมภาษณ์ที่ 1  ทีมสัมภาษณ์ที่ 2
1. นภมณฑ์  กุลถวายพร 1.นางสาวรัศมี  ไมมะหาด
2. นางสาวอุษณีย์  จิเวศพงศ์ 2.นางสาววิพานิตย์  ซ่องพิทักษ์
3.นางสาวชญานิษฐ์  หวังพันธุ์ขจร 3.นายกฤษณพล  มิ่งแก้ว
4.นางสาวปวันรัตน์  วรัญญูธนภูมิ 4.นางสาวมาลินี  มะโซ
5.นางสาวพรรณรวินท์  วรัญญูธนภูมิ 5.นางสาวกรรณิการ์  ช่วยอุปการ
6.นางสาวปวีณา  โปต๊ะ 6.นางสาวรอฮานี  สะมาแอ
7.นางสาวแก้วตา  ยี่โชติช่วง 7.นายโซฟาน  เย็ง
8.นางสาวจุฬาลักษณ์  คงแก้ว 8.นางสาวนาตาชา  หมัดสา
9.นางสาวลภัสนันท์  บุญหนุน 9.นางสาวนุจนะห์  หมาดหีม
10.นายนพฤทธิ์  มู่สา 10.นายอนุวัต  ชำนาญคราด

รอบที่ 4 เวลา 13.30-15.00 น.

ทีมสัมภาษณ์ที่ 1  ทีมสัมภาษณ์ที่ 2
1.นายวิทยา  มิหอมมิ 1.นางสาวซูไมยะ  เด็งสาแม
2.นายณัฐวุฒิ  แซ่งตั้ง 2.นางสาวรุสนา  คชฤทธิ์
3.นายอาดัม  ลาเต๊ะบือริง 3.นางสาวอามีเนาะ  อาลี
4.นายมุสลิม  เทศอาเส็น 4.นายอับดุลหน้าเสด  สุระเจียร
5.นางสาวพรติมา  ชนะไพริน 5.นายปฐมพร  เกียบแก้ว
6.นางสาวกัสมี  สือแต 6.นางสาวกรรณิการ์  งามทองประกาย
7.นางสาวกัสมา  กือระ 7.นางสาวลดาวัลย์  ศรีสุข
8.นางสาวรณิดา  แกล้วทนง 8.นางสาวพริมา  หมื่นรุ่น
9.นางสาวพลอยพิมพ์  แกล้วทนง 9.นางสาวธนารัตน์  ดิษโสภา
10.นายคุณากร  พุฒคง 10.นางสาวรูซีตา  อีซอ
11.นางสาวสิวลักษณ์  ศรีกระจ่าง 11.นางสาวธานีรัตน์  ผ่องแผ้ว
12.นางสาวอักษรลักษณ์  เด่นสันติกุล 12.นางสาวพัฑฒิดา  วรรณชิต
13.นางสาวกุลรุจี  สวัสดิกุล 13.นางสาวอลิษา  รัตนมณี
14.นางสาวจรรยาภรณ์  ศรีน้อย 14.นางสาวจิณัฐตา  ชัยธรรม
15.นางสาวนุชรี  สีผม 15.นายชาธิปพงศ์  วรกาญจนนนท์
16.นางสาวสัลวา  สะเด็น

ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> Download

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์/คุณวาริศา  ชูแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 089-7333219 ในวันและเวลาราชการ

E-mail address: taksaya.san@gmail.com