ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2016

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา แก่ภาคีเครือข่าย สาธารณชน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุรา และขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการภาคีเครือข่าย ขอประกาศดังนี้

1. ประเภททุน

สนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการ นำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2016 (42nd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน

2. การคัดเลือก

การคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ศวส. ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 บทคัดย่อได้รับการตอบรับจาก KBS ให้นำเสนอในการประชุมนี้
2.2 ส่งบทความฉบับเต็มไปยังผู้จัดการประชุมได้ตามเวลาที่กำหนด
2.3 ผลงานมีคุณภาพดี มีศักยภาพที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี peer review
2.4 ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศจาก ศวส. มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.5 ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากผู้จัดการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากผู้จัดการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การสนับสนุน

ศวส.จะสนับสนุนทุนให้นักวิจัยไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ ทุน ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (ตามที่จ่ายจริง) สามารถถูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

4. การสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้มายัง ศวส. ได้ที่ E-mail: taksaya.san@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ –  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ศวส. จะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ

  1. เอกสารรายละเอียด >> ดาว์นโหลด
  2. ใบสมัคร >> ดาว์นโหลด

จัดส่งเอกสาร/ สอบถามเพิ่มเติม 

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์
แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
ชั้น ๖ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๑๖๕, ๐๘๙-๗๓๓๓๒๑๙ ในวันและเวลาราชการ
เมล: taksaya.san@gmail.com