ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม 2) ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา 3) ลดความเสี่ยงของการดื่มสุราทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่มและพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา และ 4) จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุราโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลักได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)

เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ฯ ศวส.จึงต้องการสนับสนุนการจัดทำบทความวิชาการเพื่อเป็นการประมวลองค์ความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการด้านต่างๆ ได้แก่

  • มาตรการด้านภาษีและราคา
  • มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ
  • มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • มาตรการให้ความรู้ ปรับทัศนคติและเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา
  • มาตรการควบคุมการดื่มในเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสูง
  • มาตรการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

  1. ประกาศทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ  ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ดาวน์โหลด