ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา แก่ภาคีเครือข่าย สาธารณชน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุรา และขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการภาคีเครือข่าย ขอประกาศดังนี้

 1. ประเภททุน
  สนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการ นำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ 5th APSAAR & TSAS 2017, Taipei (5th Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research 2017 Taiwanese Society of Addiction Science) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐- ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน
 2. การคัดเลือก
  การคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ศวส. ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  ๒.๑ บทคัดย่อได้รับการตอบรับจาก 5th APSAAR & TSAS 2017 ให้นำเสนอในการประชุมนี้
  ๒.๒ ส่งบทความฉบับเต็มไปยังผู้จัดการประชุมได้ตามเวลาที่กำหนด
  ๒.๓ ผลงานมีคุณภาพดี มีศักยภาพที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี peer review
  ๒.๔ ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๒.๕ ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากผู้จัดการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๒.๖ ผู้ที่นำเสนอผลงานจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก ศวส. และ ภวส. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. การสนับสนุน
  ศวส.จะสนับสนุนทุนให้นักวิจัยไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ ทุน ทุนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  (ตามที่จ่ายจริง) ค่าลงทะเบียนจะจ่ายในอัตราสมาชิก
  2016-12-28_085757
 4. การสมัครขอรับทุน
  ผู้สนใจแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้มายัง ศวส. ได้ที่ E-mail: taksaya.san@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ศวส.จะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๐

เอกสารรายละเอียดแนบท้าย (คลิ๊กเพื่อ Download)

จัดส่งเอกสาร/สอบถามเพิ่มเติม คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ชั้น ๖ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๑๖๕, ๐๘๙-๗๓๓๓๒๑๙ ในวันและเวลาราชการ
เมล: taksaya.san@gmail.com