ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา แก่ภาคีเครือข่าย สาธารณชน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุรา และขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการภาคีเครือข่าย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) อายุไม่เกิน 30 ปี
2) จบศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3) สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Power Point และ Internet และมีความสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น เช่น Photoshop ได้ดี
4) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1) เขียนบทความประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้
2) ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น เวบไซต์ และเฟสบุ๊ค
3) ร่างหนังสือโต้ตอบ/หนังสือติดต่อประสานงานได้
4) ติดต่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กำหนดการรับสมัคร 

วันที่ 5 มกราคม – 20 มกราคม 2560 รับสมัคร
วันที่ 22 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 24 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเข้าทำงาน

4. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครทางเมล taksaya.san@gmail.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์ และคุณวาริศา ชูแก้ว
เบอร์โทร 074-451165 หรือ 089-7333219 ในวันและเวลาราชการ

5. เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://cas.or.th/
2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
6) ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
7) หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ใบทะเบียนสมรส ประวัติการทำงาน เป็นตัน
8) รูปถ่ายที่สุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (นำมาให้วันสอบข้อเขียน)

** ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่
** ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

6. วิธีการคัดเลือก

1) สอบข้อเขียน 100 คะแนน
2) สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 คะแนน
***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

8. ค่าตอบแทน

13,000 บาท/เดือน ในช่วงทดลองงาน 3 เดือน และจะปรับ 15,000 บาท หลังผ่านช่วงทดลองงาน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา