ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา แก่ภาคีเครือข่าย สาธารณชน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุรา และขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการภาคีเครือข่าย ขอประกาศดังนี้

  • ประเภททุน

สนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการ นำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2017- 43rd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Sheffield June 5-9, 2017 ประเทศสหราชอาณาจักร

  • การคัดเลือก

การคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ศวส. ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ บทคัดย่อได้รับการตอบรับจาก KBS ให้นำเสนอในการประชุมนี้
๒.๒ ส่งบทความฉบับเต็มไปยังผู้จัดการประชุมได้ตามเวลาที่กำหนด และส่งบทความสรุปความรู้ประเด็นสำคัญจากการประชุมให้กับศวส.หลังกลับจากการประชุมภายในเวลาสองสัปดาห์หลังการประชุม
๒.๓ ผลงานมีคุณภาพดี มีศักยภาพที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี peer review
๒.๔ ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศจาก ศวส. มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๕ ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากผู้จัดการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๖ ผู้ที่นำเสนอผลงานจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก ศวส.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • การสนับสนุน

ศวส.จะสนับสนุนทุนให้นักวิจัยไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ ทุน ทุนละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  (ตามที่จ่ายจริง)

งวดเงิน เงื่อนไข/ระยะเวลา ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
ร้อยละ ๕๐ ๑.  จ่ายก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

๑.   บทความฉบับเต็มที่จะไปนำเสนอ

๒.   เอกสาร/หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามเกณฑ์ของ ศวส. (บางส่วน) เพื่อขอเบิกเงินทุนสนับสนุน

ร้อยละ ๕๐ ๑.   จัดส่งรายงานการเข้าร่วมประชุมให้กับ ศวส. ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.  ศวส.จะจ่ายเงินทุนส่วนที่เหลือให้ภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารที่มีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

๑.   รายงานสรุปเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมอย่างน้อย ๒ เรื่อง

–          เขียนเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้สำหรับนักวิชาการไทย (เขียนเป็นภาษาไทย ด้วยภาษาวิชาการที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ความยาวประมาณสองหน้ากระดาษ)

–          เลือกเขียนถึงเรื่องที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษพร้อมอ้างอิงเจ้าของผลงานอย่างถูกต้อง

๒.   รายงานความรู้ใหม่/ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมโดยภาพรวม

๓.   เอกสาร/หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ของศวส. มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

 

  • การสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้มายัง ศวส. ได้ที่ E-mail: taksaya.san@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ศวส.จะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ดังนี้
ประกาศทุนสนับสนุน [Download]
ใบสมัคร [Download]

 

จัดส่งเอกสาร/ สอบถามเพิ่มเติม

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

ชั้น ๖ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๑๖๕, ๐๘๓-๕๗๗-๕๕๓๓ ในวันและเวลาราชการ

เมล: taksaya.san@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ ……๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐