ด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะผลิตของที่ระลึก (ร่ม 2) ตอนสำหรับครัวเรือน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้

รายการเอกสารแนบ (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
นางทักษญา สรรเพ็ชญ์ และนางสาววาริศา ชูแก้ว
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 083-5775533 หรือ 074451165-6
Email: taksaya.san@gmail.com, warisa.c@psu.ac.th