ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือทาง e-mail : supattra_b@thaihealth.or.th โทร 085-1156621

สามารถดาวน์โหลดและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://cas.or.th/wp-content/uploads/2017/07/TOR3-Developmentation-2560.pdf