นักวิจัยชี้ชัด “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ” กระตุ้นนักดื่มเยาวชนและผู้หญิง จูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่

นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.) ปี พ.ศ. 2554 และ 2557 จากการที่เพศชายมีแนวโน้มการดื่มที่ค่อนข้างคงที่ แต่เพศหญิงมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น จาก 9.09% ในปี 2550 เป็น 13.0% ในปี 2558 และการตลาดของ “เครื่องดื่มแอลกฮอล์ผสมน้ำผลไม้ หรือ ready-to-drink (RTD)” ซึ่งมีดีกรีเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเบียร์ แต่งกลิ่นและรสใหม่ๆ รวมถึงการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มีราคาต่ำและสามารถพกพาได้ง่ายขึ้นเพื่อมุ่งเป้ากลุ่มเยาวชนและกลุ่มเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ พฤติกรรมการดื่มในเพศหญิงมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านรสชาติของเครื่องดื่มที่มีดีกรีต่ำ หรือมีความขมน้อย และสามารถตอบโจทย์ในด้านสังคมที่ดื่มแล้วดูทันสมัย ส่วนในกลุ่มเยาวชนต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่มีราคาต่ำ และสามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้ง่าย

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความชุกของผู้ดื่มเครื่อง RTD เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2557 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัว และผลจากการวิเคราะห์พหุถดถอยลอจิสติกให้ผลที่น่าสนใจ คือ เพศหญิงมีโอกาสดื่ม RTD เป็น 1.8 เท่าของเพศชาย กลุ่มผู้ดื่มที่เป็นเยาวชน (15-19 ปี) มีสัดส่วนของการดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้สูงที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่ม RTD เป็นที่ชื่นชอบสำหรับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนจริงๆ นอกจากนี้ยังพบว่า การดื่มเครื่องดื่มประเภท RTD มีความสัมพันธ์กับอายุเริ่มดื่มที่ลดลง จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องดื่มประเภท RTD เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องดื่มประเภท RTD ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มที่มีรายได้และการศึกษาสูง ทางทีมวิจัยจึงขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องมีมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่ม RTD ที่ส่งเสริมให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ขึ้น หากไม่สามารถควบคุมเครื่องดื่มประเภท RTD ได้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการลดนักดื่มหน้าใหม่ และการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว

อ้างอิง
1. เขมณัฏฐ์ สินสายออ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเพศหญิง หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา 2005.
2. Healthwatch A. Women and Alcohol in Aotearoa/New Zealand. 2013; Available from: https://www.womens-health.org.nz/…/WomenAndAlcoholBriefingP….
3. Huckle T, Huckle T, Sweetsur P, Huckle T, Sweetsur P, Moyes S, et al. Ready to drinks are associated with heavier drinking patterns among young females. Drug and Alcohol Review. 2008;27(4):398-403.
4. Buffet-Team B. ถอดรหัส Smirnoff ICE ปรับโฉมครั้งใหญ่จาก “ขวดแก้วใส” สู่ “กระป๋องสุดเท่”. 2016 [cited 6 October 2010]; Available from: https://www.brandbuffet.in.th/…/smirnoff-ice-with-elegant-…/.