ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ศูนย์ใหญ่
ตั้งอยู่ที่ หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อ-สอบถาม

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์

โทร. 083-577-5533

E-mail: taksaya.san@gmail.com

คุณวาริศา ชูแก้ว

โทร. 083-577-5533

E-mail: warisa.c@psu.ac.th

คุณชลิกา เฉี้ยฉุ้น

โทร. 083-577-5533

E-mail: ja_chalala@hotmail.com

 

แผนที่

 


ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ศูนย์ย่อย

ตั้งอยู่ที่  ด้านหลังอาคารคลังพัสดุ ซ.ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อ-สอบถาม

คุณชะวะลีพร ภวภูตานนท์

โทร. 085-357-7170

E-mail:center.cas05@gmail.com

 

 

 

แผนที่