ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
ตั้งอยู่ที่ หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อ-สอบถาม

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์

E-mail: taksaya.san@gmail.com

 

คุณวาริศา ชูแก้ว

E-mail: warisa.c@psu.ac.th

 

คุณชลิกา เจียรธนกฤติ

E-mail: ja_chalala@hotmail.com

 

แผนที่