1. เกิดความรู้ที่จำเป็นเร่งด่วนในระยะสั้น เพื่อสนับสนุน
  1. การบังคับใช้กฎหมาย
  2. การยกร่าง พ.ร.บ. สุรา และ พัฒนามาตรการทางกฎหมายที่สำคัญต่างๆ
  3. การลดนักดื่มหน้าใหม่
 2. เกิดระบบการสร้างความรู้ที่ใช้งานระยะกลางและยาว และเครือข่ายนักวิชาการสุราที่จะสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว ได้แก่
  1. เกิดระบบการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยประเด็นสุรา ทั้งการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพและนักวิจัยหน้าใหม่
  2. แผนแม่บทวิจัยที่เหมาะสม และ
  3. เครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจประเด็นสุรา
 3. เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ ที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย นำไปใช้ได้สะดวก ได้แก่
  1. Website
  2. จัดประชุมวิชาการสุราแห่งชาติประจำปี
  3. รายงานสถานการณ์สุราประจำปี และ
  4. วารสารวิชาการสุรา (รายหกเดือน)
 4. เกิดโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 โครงการ
 5. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรามีความเข้มแข็งทางวิชาการ