การดำเนินงานงานของ ศวส. จะเป็นไปบนห้ายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงาน ของ ศวส. ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ (knowledge generation)

กรอบการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์นี้เน้นการสนับสนุนทุนให้เครือข่ายนักวิชาการทั้งนักวิชาการมืออาชีพและนักวิจัยหน้าใหม่ ดำเนินการวิจัย โดยเน้นกระบวนการ pre proposal อย่างมีส่วนร่วม เช่น การคัดเลือกหัวข้อวิจัย research topic selection สำหรับงานงานเปิดรับ และงานเชิงรุก และงานวิจัยภายใน ซึ่ง ศวส.ดำเนินการเองในประเด็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน และศวส. จะพัฒนากลไกการจัดการกระบวนการวิจัยและระบบการสนับสนุน ที่คล่องตัว เป็นระบบ มีระยะเวลาแน่นอน ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทุกประเภท รวมถึงการสนับสนุนทุนทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ในส่วนงานวิจัยกึ่งประจำซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่สามและการพัฒนาฐานข้อมูล ศวส.ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก ทางศวส.จะเน้นที่การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างความรู้ และวัตถุประสงค์รองคือ การสร้างเครือข่ายนักวิชาการ และหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล และการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลด้านแอลกอฮอล์ นักวิจัยของ ศวส.

แนวทาง

 • พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รวมถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับนักวิชาการ
 • เน้นการดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิจัยที่มีความต้องการและมีนัยเชิงนโยบายแอลกอฮอล์สูง โดยไม่เน้นที่ปริมาณงานวิจัยเป็นสำคัญแต่เพียงประการเดียว โดยดำเนินการผ่านการคัดเลือกหัวข้อวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
 • แยกงบประมาณและการจัดการสำหรับงานวิจัยในประเด็นสำคัญออกจากงานวิจัยอื่นๆ และการสนับสนุนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก
 • ดำเนินงานวิจัยเองในประเด็นที่สำคัญ และเร่งด่วน และการแสวงหาแหล่งทุนอื่นๆ ในการดำเนินโครงการวิจัยภายใน โดยงานวิจัยภายในจำเป็นต้องมีคุณภาพไม่น้อยไปกว่างานวิจัยภายนอก

กิจกรรมหลัก

 • กลไกและกิจกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย ผ่านการจำทำแผนที่ความรู้ (mapping) ส่วนที่มีและส่วนที่ขาด และ ทิศทางและการกำกับความก้าวหน้า (Roadmap) ทั้งนี้ต้องเป็นกระบวนการที่มีมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • แสวงหาและสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ ให้แก่นักวิจัยอาชีพและนักวิจัยหน้าใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
 • การประชาสัมพันธ์ หัวข้องานวิจัย สำหรับงานวิจัยแบบเปิดรับ และการเชิญชวนและโน้มน้าว สำหรับงานวิจัยเชิงรุก
 • จัดระบบและกลไกที่เหมาะสมกับงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยแบบ Action research และงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหา (Research & Development) และงานวิจัยที่สนับสนุนกระบวนการนโยบาย (Research & Movement)
 • การพัฒนาคุณภาพของข้อเสนองานวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัย, และผลลัพธ์งานวิจัยติดตามและประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ทั้งงานวิจัยภายในและภายนอก

2. ยุทธศาสตร์การเผยแพร่และขยายการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการ
(knowledge utilization and distribution)

กรอบการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมกลไกการส่งมอบข้อมูลวิชาการไปสู่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบาย รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าทัศนคติของประชาชนจัดเป็นบรรยากาศทางสังคม (social climate) ของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ กลไกการส่งมอบข้อมูลวิชาการ รวมตั้งแต่ กลไกทั่วไปสำหรับสาธารณชนและผู้สนใจ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ บทความ การแถลงข่าว และ จดหมายข่าวของ ศวส. และกลไกแบบจำเพาะเจาะจงเพื่อผลักดันกระบวนการนโยบาย เช่นการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์นี้เป็นไปเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากกิจกรรมวิชาการของเครือข่ายนักวิชาการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์

กลุ่มเป้าหมาย

สื่อมวลชน, ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปฏิบัติ, ภาคประชาสังคม, นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

แนวทาง

 • การพัฒนากลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิชาการผ่านการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเป้าหมายใหม่และเป้าหมายเก่าที่มีความคุ้นเคยกับ ศวส.
 • การคัดเลือกข้อมูล และการออกแบบการสื่อสารที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และการส่งมอบในเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
 • ผลิตสื่อ และพัฒนากลไกและโอกาสในการสื่อสารให้สอดคล้องกับหน้าต่างแห่งโอกาสในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ โดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเน้นหลักการประหยัด
 • พัฒนาฐานข้อมูลของ ศวส. ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานข้อมูลอื่นๆ เช่น สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย(BOD)
 • การมีเวทีกึ่งวิชาการ และการแถลงข่าวเป็นระยะ รวมการกำหนดทิศทางร่วมกับภาคี และการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากระบบการเฝ้าระวังข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

 • การสังเคราะห์และการสื่อสารข้อมูลวิชาการของเครือข่ายวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
 • การผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การเฝ้าระวังข่าว สถานการณ์การบริโภคและผลกระทบและ ความเคลื่อนไหวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์
 • การพัฒนาฐานข้อมูลของศวส.ให้ใช้งานได้สะดวก และการพัฒนาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลของศวส.และหน่วยงานต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิชาการ และความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น (strengthening network)

กรอบการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมกิจกรรมในสองส่วนที่เชื่อมโยงกัน ส่วนแรกคือการสร้างความร่วมมือระหว่างศวส.กับหน่วยงานวิชาการในและนอกต่างประเทศ การประสานและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งบุคลากรนักวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ / การอบรมเชิงปฏิบัติการ / การเชิญวิทยากรต่างประเทศมาร่วมประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการริเริ่มการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในภูมิภาค กิจกรรมในส่วนที่สองคือการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนอื่นๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักวิชาการด้านแอลกอฮอล์ ทั้งในประเทศไทย และระดับนานาชาติ (ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ)
 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเสริมพลัง (empowering) ด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ (ภาครัฐ และภาคประชาสังคม) ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศ,นักวิชาการต่างประเทศที่มีคุณภาพ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากนโยบายแอลกอฮอล์, ผู้ที่มีบทบาทและผู้ที่มีศักยภาพในการมีบทบาทในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์

แนวทาง

ในยุทธศาสตร์นี้ ศวส.มีแนวทางที่จะพัฒนาและสานต่องานในส่วนที่เคยดำเนินการมาแล้วและมีประสิทธิผลดี และแนวทางการริเริ่มกลไกการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบใหม่ๆ หลักการของการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้คือ การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน (เช่นการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันนโยบายภาษี หรือเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการทำการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา) สอดคล้องกับภารกิจของ ศวส.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรได้รับประโยชน์

ในกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วได้แก่ การ การจัดประชุมวิชาการสุราประจำปี ระดับชาติ และระดับภูมิภาค การดำเนินการตาม MOU ส่วนกิจกรรมที่เป็นนวตกรรมในระยะที่สี่ได้แก่ การจัดประชุมเวทีวิชาการระดับจังหวัด การแลกเปลี่ยนนักวิชาการกับต่างประเทศ การจัดทำแผนที่ (mapping) ต้นทุนสังคมด้านงานวิชาการนโยบายแอลกอฮอล์ ทั้งมิติของนักวิชาการและหน่วยงาน ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมหลัก

 • พัฒนาและสนับสนุนกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิชาการของไทย ผ่านกิจกรรมวิชาการรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการโดย ศวส.และโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่นการประชุมวิชาการ การสัมมนา journal club
 • การติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและนโยบายแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ และพิจารณาคัดเลือกช่องทางที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
 • ประสาน / แลกเปลี่ยนแนวคิด และเทคนิคทางวิชาการ กับเครือข่ายนักวิชาการในและต่างประเทศ รวมถึงการเยี่ยมเยียนเครือข่าย
 • การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์วิจัยปัญหาสุรากับหน่วยงานในและนอกประเทศ รวมถึงการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาร่วมประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ และริเริ่มการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาสุรากับต่างประเทศ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ (comprehensive capacity building)

กรอบการดำเนินงาน

ภายใต้แนวคิดของศักยภาพแบบองค์รวม (INNE capacity) การพัฒนาศักยภาพควรคำนึงถึงศักยภาพระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับเครือข่าย และระดับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพส่วนหนึ่งจะซุกซ่อนอยู่ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งถึงสามข้างต้นอยู่แล้วทั้งผ่านวัตถุประสงค์หลักและรองของยุทธศาสตร์นั้น เช่น การพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สาม จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย หรือการส่งมอบข้อมูลวิชาการก็เป็นการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลและหน่วยงาน

ในส่วนที่เหลือที่เป็นการดำเนินการพัฒนาศักยภาพโดยตรงจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย การประชุม/อบรม เพิ่มพูนทักษะ การพัฒนาความพร้อมและการสนับสนุนนักวิชาการของไทยในการแสดงบทบาทเชิงรุกระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ของไทย ผ่าน กิจกรรมวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานวิชาการ และการแสดงบทบาทเชิงรุกในเวทีนโยบายและวิชาการระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการไทยในหน่วยงานวิชาการในต่างประเทศ (secondment & apprenticeship)

กลุ่มเป้าหมาย

เครือข่ายนักวิชาการด้านแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและในภูมิภาค

แนวทาง

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นี้จะเน้นทั้งที่ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกลไกการพัฒนาศักยภาพ ประโยชน์ต่อสาธารณะของการพัฒนาศักยภาพ และความโปร่งใสของระบบการพัฒนาศักยภาพ (เนื่องจาก ศวส.เป็นหน่วยงานที่มีนักวิจัยภายในด้วยจึงมีความเสี่ยงที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน) และกลไกการพัฒนาศักยภาพจะครอบคลุมและเหมาะสมกับนักวิชาการในทุกระดับความพร้อม

กิจกรรมหลัก

 • การคัดเลือก ส่งบุคลากรนักวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ / การอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องสุราทั้งในและนอกประเทศ
 • การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยศวส.
  • Write-shop และ Analyse-shop เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบทความวิชาการ
  • การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและผลกระทบ
  • การประเมินประสิทธิผลนโยบายและมาตรการ
  • การสำรวจแรงสนับสนุนทางสังคม
 • การแลกเปลี่ยนนักวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทยในหน่วยงานวิชาการในต่างประเทศ
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น Journal club

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (institutional management)

ขอบเขต

ยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมการบริหารจัดการ การพัฒนาความยั่งยืนและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของศวส. และ กลไกการพัฒนาให้ศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์นี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ทั้งสี่ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศวส.

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

แนวทาง

เน้นความมประสิทธิภาพขององค์กร และการตอบสนอง (accountability) ของศวส.ต่อสังคม

กิจกรรมหลัก

 • การพัฒนากลไกในการคัดเลือก พัฒนาศักยภาพ และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 • ประเมิน ทบทวน ความพร้อม ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และปัญหาอปสรรค และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศวส.
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินการยุทธศาสตร์หลักทั้งสามอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราที่มีประสิทธิภาพ
 • การแสวงหาผู้สนับสนุนงานวิชาการของศวส.เพิ่มเติม