ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เป็น หน่วยงานวิชาการที่ผลิตและเรียบเรียงความรู้ และพัฒนากลไกการประสานและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

  1. “สร้างงาน” ผลิตและเรียบเรียงองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเติมเต็มส่วนขาดและพัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์
  2. “สร้างคน” พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของนักวิชาการทั้งภายในและเครือข่ายนักวิชาการภายนอก และศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
  3. “สร้างเครือข่าย” พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในทุกระดับ ผ่านกลไกการสื่อสาร การทำงานร่วมกันและการสร้างพลัง (Empowerment)
  4. “สร้างสังคม” ผลักดันกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีรากฐานทางวิชาการ