ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ

ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูทนิทรรศการ ในการประ...

TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบั...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลิตของที่ระลึก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

ด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะผลิตของที่ระลึก (ร่ม 2) ตอนสำหรับครัวเรือน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้ รายการเอกสารแนบ (คลิ...

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2017

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

โครงการพัฒนานักวิจัยในประเด็น ภัยเหล้ามือสอง

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสาร

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

หักดิบเลิกเหล้า อันตรายจริงหรือไม่

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่เริ่มมีการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ในประเทศไทยเป็นต้นมา เราก็มักจะได้ยินข่าวที่น่ายินดีว่าประชาชนคนไทยจำนวนมากพากันงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้ แต่เราก็มักจะได้ยินข่าวคราวว่ามีคนเสียชีวิตจากการงดเหล้าด้วยวิธีการห...

ประกาศการสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณก...

ประกาศทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ

ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณก...

เอกสารสำคัญ โครงการประชุมวิชาการ สุราระดับชาติ ครั้งที่ 9

ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อหลัก “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยสุรา” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 สถานที่ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร หลักการและเหต...

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2016

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2016 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม” ตามที่ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามใน “โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู...

รับสมัครพนักงานเก็บขอมูลภาคสนาม โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2559

โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016) ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหา...

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม

ตามที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น จำนวน 29 โครงการ ดังเอกสารแ...

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น จำนวน 58 โครงการ ดังนี้ ทั้...

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไ...

การประชุมสุราวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย”

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื...

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5

จากการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 มีมติให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย และกำหนดให้...

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4

ผลการประกวดผลงานวิชาการ (Free Paper) ผลการประกวด Poster สรุปภาพรวม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 950 ท่าน วิทยากรชาวต่างประเทศรวม 4 ท่าน และวิทยากรไทย 53 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 13 เอกสารประกอบการประชุม เอก...

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผลงานวิชาการ (Free Paper) ผลงานการประกวดภาพถ่าย ประเภทผลกระทบจากอุบัติเหตุ ประเภทผลกระทบด้านเด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัว ประเภทผลกระทบด้านสุขภาพ ประเภทผลกระทบด้านสุขภาพ สรุปภาพรวม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 706 ท่าน...

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 2

ผลงานวิชาการโปสเตอร์ดีเด่น งานวิจัย “การศึกษารูปแบบการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ” โดย คุณวิไล ชินเวชกิจวานิชย์ และคณะ การพัฒนาจากงานประจำ “การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติ...

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 1

สรุปผลการจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุโดยเฉลี่ย 34-48 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.7 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับป...