ประกาศรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไ...

ประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’

‘ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา’ ร่วมกับ ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ และ ‘สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ’ (สสส.) มีความยินดีที่จะประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’ จากผู้ที่ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวด จำ...

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559

1. ประเด็นและขอบเขตงานวิจัย ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 ศวส.มุ่งเน้นประเด็นวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อเป้าหมายหลักในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดความชุกของการดื่มสุราในประเทศไทย กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักในระยะนี้จึงเน้นที่กลุ่มเยาวชน (แต่ไม่ได...

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหากา...