TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบั...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลิตของที่ระลึก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

ด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะผลิตของที่ระลึก (ร่ม 2) ตอนสำหรับครัวเรือน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้ รายการเอกสารแนบ (คลิ...