ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป สมัครสมาชิก
 
ผู้สนับสนุน


ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจทั่วโลก

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลในลดการดื่มสุราและอันตรายที่เกิดขึ้น

วันที่ : 0000-00-00 / อ่าน : 454

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลในลดการดื่มสุราและอันตรายที่เกิดขึ้น 

 

บทความนี้เป็นผลการประเมินโครงการป้องกันโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมทำในหลายพื้นที่ ชื่อว่า โครงการ “A Matter of Degree” (AMOD) ในนักศึกษา โครงการ AMOD เป็นโครงการร่วมระหว่างวิทยาเขตกับชุมชนเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดื่มสุราอย่างหนัก รูปแบบโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วมนี้ค่อนข้างได้ผลนี้ในการจัดการกับปัญหาสังคมหลายเรื่อง การดำเนินการในโครงการนี้มุ่งหวังเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการเข้าถึงและแสวงหาสุราราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การส่งเสริมการดื่มและโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติ (ระดับที่ 1) การเข้าถึงสุราและบรรทัดฐานต่อสุรา (ระดับที่ 2 ) และการดื่มแบบเสี่ยงสูงและอันตรายที่เกิดตามมา (ระดับที่ 3)

กิจกรรมในโครงการนี้ครอบคลุมการจัดการที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสุรา กฎระเบียบ บริบททางกายภาพ การโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการดื่มของนักศึกษา และบริบททางสังคมวัฒนธรรม ตัวอย่างของกิจกรรมได้แก่ การลงทะเบียนร้านขายสุรา การฝึกอบรมพนักงานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ การลดการขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวด การร่วมมือระกว่างวิทยาเขตและตำรวจในการควบคุมการจัดงานรื่นเริงแบบป่าเถื่อน การเพิ่มโทษเมื่อทำผิด การมีห้องโถงรวมที่ปราศจากสุราในหอพัก การให้ความรู้และขยายการรณรงค์ไปยังเจ้าของบ้านที่นักศึกษาเช่าอาศัย การห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ในหนังสือพิมพ์ ร้านหนังสือ และบริเวณกีฬาของวิทยาลัย นโยบายการแจ้งให้พ่อแม่รับทราบ และการจัดโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่มีสุรา เป็นต้น

วิธีการศึกษาในโครงการนี้เป็นแบบกึ่งทดลองระยะยาว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการดื่มสุราและอันตรายที่ตามมาที่ได้จากการสำรวจซ้ำโดย Harvard School of Public Health College Alcohol Study (CAS) วิทยาลัยที่มีการจัดโครงการมี 10แห่ง และวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มควบคุมมี 32 แห่ง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การดื่มสุรา อันตรายที่เกิดขึ้นจากการดื่ม และอันตรายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดื่มของผู้อื่น ที่ได้จากการรายงานตนเองของนักศึกษา

ผลการศึกษาไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของตัวแปรผลลัพธ์ต่างๆ ในวิทยาลัยทั้งสิบแห่งที่มีการจัดโครงการ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อน (1997) และหลังการศึกษา (2001) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการนี้ในแต่ละวิทยาลัยค่อนข้างแตกต่างกัน โดยการดื่มสุรา อันตรายที่เกิดขึ้น และผลทางอ้อมของการดื่มในวิทยาลัยที่จัดโครงการได้ใกล้เคียงกับ AMOD model มากที่สุด 5 แห่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลดังกล่าวไม่ได้ลดลงชัดเจนในวิทยาลัยอีก 5แห่งที่ไม่ได้จัดโครงการตามรูปแบบของ AMOD และวิทยาลัยอีก 32 แห่งในกลุ่มควบคุม

ดังนั้นการศึกษานี้จึงสรุปว่า การจัดโครงการทางสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือระหว่างวิทยาเขตกับชุมชนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการดื่มสุรา การตลาด และการส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมพึงประสงค์หากจัดได้ตรงตามเต็มรูปแบบอาจจะช่วยลดอัตราการดื่มสุราและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราในนักศึกษาได้

 

Keywords: alcohol drinking, college students, environmental prevention initiative, A Matter of Degree Program

ที่มา: Weitzman ER, Nelson TF, Lee H, Wechsler H. Reducing drinking and related harms in college: evaluation of the “A Matter of Degree” Program. Am J Prev Med 2004; 27(3):187-196.

Link:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15450630&query_hl=18