ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป สมัครสมาชิก
 
ผู้สนับสนุน


ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจทั่วโลก

นโยบายสุราของกลุ่มประชาคมยุโรปอาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ

วันที่ : 0000-00-00 / อ่าน : 534

นโยบายสุราของกลุ่มประชาคมยุโรปอาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

 

สาระสำคัญของบทความ

                      กลุ่มประชาคมยุโรป (European Union, EU) เป็นองค์กรนานาชาติขนาดใหญ่ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 490 ล้านคน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กลุ่มประชาคมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้านการทำตลาดร่วมกันของประเทศสมาชิก คณะกรรมการธิการ (commissions) ของกลุ่มประชาคมมีอำนาจในการบริหารจัดการและดูแลนโยบายต่างๆ ภายในกลุ่มโดยไม่มีอำนาจที่จะออกกฎหมายแทนประเทศสมาชิก ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายด้านสุขภาพด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธิการกลุ่มนี้ก็ยังมีอำนาจในการดูแลและป้องกันสุขภาพของประชากรในประเทศสมาชิก ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านสุราด้วย โดยคณะกรรมาธิการกลุ่มสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันและลดปัญหาที่สัมพันธ์กับสุราได้ โดยเฉพาะในประเด็นของ การตลาดภายในกลุ่ม การค้าขายข้ามประเทศ และการมีองค์กรด้านการเกษตรร่วมกัน

                      ยุโรปเป็นทวีปที่มีประชากรดื่มสุรามากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 11 ลิตรต่อประชากรหนึ่งคนต่อ 1 ปี เมื่อเทียบกับการดื่มสุราของประชากรในประเทศอื่นแล้ว ประชากรในทวีปยุโรปดื่มสุราโดยเฉลี่ยมากกว่าประชากรในทวีปอื่นประมาณ 2.5 เท่า ซึ่งนำไปสู่ภาระทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่มากมายมหาศาล นำไปสู่ความทุกข์ยากและการเจ็บป่วยของประชากร ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่ดื่มสุราหรือบุคคลที่สาม และความเท่าเทียมทางสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผลผลิตของทวีปยุโรปลดลง

                      สภากลุ่มประชาคมยุโรปได้รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของสุราดังกล่าว ดังนั้นในปี ค.ศ. 2001 สภาจึงได้ขอให้คณะกรรมาธิการกลุ่มนี้ออกนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุรา นโยบายเหล่านี้รวมถึง การสนับสนุนการศึกษาวิจัยผลกระทบของสุรา การคุ้มครองผู้บริโภค การขนส่ง การโฆษณาสุรา การตลาด การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม ภาษี และการตลาดภายในกลุ่ม ในปี ค.ศ. 2004 สภากลุ่มได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสุราและสุขภาพ และมีการจัดตั้งได้จริงในปี ค.ศ. 2006

                      นโยบายต่างๆ ของคณะกรรมาธิการด้านสุราและสุขภาพที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของหลายฝ่าย คณะกรรมธิการยังคงมุ่งเน้นไปยังแผนการป้องกันและลดปัญหาของสุราที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น แนวทางป้องกันและลดพฤติกรรมการดื่มหนัก การป้องกันการดื่มสุราของเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากนี้ ยังมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากการเมาสุรา มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาและจัดการให้หน่วยต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสุรา

                      แนวทางที่คณะกรรมาธิการใช้ในการควบคุมสุรา คือ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและดำเนินการระดับชาติ และคณะกรรมการรวมรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และนิยามขึ้น หน้าที่หลักของสองคณะกรรมการนี้ คือ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสุราและสุขภาพ โดยเน้นด้านการสื่อสารทางการตลาดและปัญหาสุราในเยาวชน ผลการประชุมได้นำปสู่การปฏิบัติและเริ่มใช้นโยบายป้องกันและลดผลกระทบของสุรา โดยที่มุ่งเน้นไปที่กลวิธีต่างๆ ในการป้องกันการดื่มสุราของเด็กและเยาวชน การให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบในด้านลบของสุรา การออกกฎที่เข้มงวดขึ้นในการจำหน่ายสุรา การจัดการปัญหาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชน และการสนับสนุนให้ผู้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

                      ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอและเริ่มดำเนินการนโยบายป้องกันและลดการดื่มสุราตามข้อตกลง 79 ข้อ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้ได้มาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) บริษัทสุรา ผู้แทนจำหน่ายสุรา และหน่วยงานทางสุขภาพต่างๆ (ข้อตกลงฉบับล่าสุด คือ ฉบับวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2008 ดูได้จาก http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/report_commitments_en.pdf)

                      ในมุมมองของนักวิจัยและนักวิชาการพบว่า มีเพียงแค่ 6 ใน 78 ข้อตกลงที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชน โดย 3 ใน 6 ข้อตกลงนั้นเน้นการศึกษาพฤติกรรมมากกว่าที่จะปรับปรุงพฤติกรรม กว่าครึ่งหนึ่งของข้อตกลงเป็นการให้ความรู้เป็นหลัก นอกจากนี้ 32 จาก 59 ข้อตกลงที่นำเสนอโดยภาคอุตสาหกรรมสุราเน้นที่จะให้ความรู้แก่ประชาชน นักวิจัยและนักวิชาการรู้สึกแปลกใจว่าที่ข้อตกลงส่วนใหญ่มุ่งเน้นในด้านการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยจำนวนไม่น้อยได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคไม่มีประสิทธิผลในการลด ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสุรา ในขณะที่แนวทางที่มีผลงานวิจัยจำนวนมากสนับสนุนว่ามีประสิทธิผลในการลดปัญหาสุรา เช่น การจัดการและควบคุมราคา และการควบคุมการเข้าถึงสุรา กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

                      นอกเหนือจากโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุราแล้ว ข้อตกลงจากภาคอุตสาหกรรมสุรายังเป็นไปในลักษณะของการควบคุมตนเอง (voluntary codes) ซึ่งเป็นการปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะดื่มหรือไม่ และดื่มอย่างไร ตัวอย่างของการดำเนินการในลักษณะนี้ คือ คำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของสุราต่อสุขภาพ แต่มิได้รวมไปถึงการควบุคมสื่อโฆษณาที่มุ่งเน้นไปที่การดื่มของเยาวชน

                      แม้ว่าข้อตกลงที่นำเสนอโดยองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) จะเน้นการปกป้องสุขภาพสาธารณะ แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุ่นแลเยาวชนและผู้บริโภค ข้อตกลงต่างๆ จะเน้นที่การให้ความรู้และการฝึกบุคลากรในหน่วยงานด้านการออกนโยบาย วางแผน และป้องกันปัญหาสุรา

                      ผู้นิพนธ์ได้ให้ความเห็นต่อข้อตกลงดังกล่าวว่า ควรที่จะออกแบบข้อตกลงสำหรับการแก้ไขปัญหาสุราให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งของแต่ละองค์กร ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลก็มีความสำคัญในการแก้ปัญหาสุราด้วยเช่นกัน ข้อตกลงในด้านการต่อต้านสุราบางข้ออาจส่งผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวก เช่น การรณรงค์ในประเด็น “คุณเป็นผู้เลือก หรือ The Choice Is Your” ซึ่งข้อตกลงนี้ออกแบบมาบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ถ้าหากวัยรุ่นและเยาวชนเชื่อว่าการดื่มสุราของตนเองมีผลทำให้ฐานะทางสังคมของตนเองลดลง พฤติกรรมดื่มสุราของวัยรุ่นและเยาวชนก็จะลดลงไปเอง ซึ่งผลการศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการนี้ให้ผลในทางตรงกันข้าม เพราะวัยรุ่นและเยาวชนมองว่าข้อความดังกล่าวสื่อไปในทางที่ส่งเสริมให้ตนเองดื่มสุรามากขึ้น

                      องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการประเมินประสิทธิผลของแต่ละข้อตกลง ควรให้ความสำคัญกับวิธีการที่หลักฐานทางวิชาการสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ควรนำเสนอข้อตกลงที่เหมาะสมกับจุดแข็งของหน่วยงานตน และไม่ควรกลัวที่จะสูญเสียประโยชน์หรือกำไรจากการทำธุรกิจ

 

ความเห็นของผู้สรุป

                      บทความนี้มีความน่าสนใจ คือ แม้แต่ประเทศที่พัฒนาเช่น ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ก็ยังเลือกใช้นโยบายที่ทำได้ง่ายแต่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน เช่น การให้ความรู้ด้านสุรา นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรพิจารณานโยบายที่นำเสนอโดยกลุ่มอุตสาหกรรมสุราด้วยความรอบคอบ เพราะภาคอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะเสนอนโยบายสุราที่ไม่ค่อยมีประสิทธิผลในการควบคุมสุราอย่างแท้จริง

Key words: Europe, European Union, European Commission, commitments, impact

ที่มา: de Bruijn A. No reason for optimism the expected impact of commitments in the European Commission’s Alcohol and Health Forum. Addiction. 2007;103:1588-92.

Link: http://www3.interscience.wiley.com/journal/121399068/abstract