บทความ “บทบาทและผลกระทบของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเพณีและวัฒนธรรม 12 เดือนของกลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ” [09-07-18]

บทความ “ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรณรงค์ลดการดื่มสุราในเยาวชน” [26-09-17]

บทความ ความรุนแรงที่สืบเนื่องจากการดื่มสุรา: วิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างปี 2549-2558

บทความ “การออกแบบภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความเข้าใจ การรับรู้ความเสี่ยง และสร้างแรงจูงใจในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์”

บทความ การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน