รายงานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพและชุมชน และทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมการดื่มของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กูย และเขมร: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ [11/07/2018]

การรับรู้และความคิดเห็นต่อรูปแบบฉลากคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [23/04/2018]

เอกสารวิชาการ การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง [15/03/2018]

เอกสารวิชาการ ข้อมูลมาตรการฉลากคำเตือนและมาตรการกำหนดเนื้อหา รูปแบบ และเงื่อนไขของฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโอกาสในการพัฒนากฏหมายฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย [14-04-2018]

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 11 ปีขึ้นไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ [13-03-2018]

การศึกษาการกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี [15-10-2017]

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2559”: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ [14-10-2017]

การออกแบบภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความเข้าใจ การรับรู้ความเสี่ยง และสร้างแรงจูงใจในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ [05-09-2017]

คราฟต์เบียร์ในสังคมไทย [05-09-2017]

ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [31-08-2017]

การสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 16 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการสำรวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงไว้ทุกข์สามสิบวัน: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลมาตรการฉลากตำเตือน และมาตรการกำหนดเนื้อหารูปแบบ และเงื่อนไขของฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโอกาสในการพัฒนากฎหมายฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

โครงการนำร่องความคิดเห็นของสาธารณชนระดับพื้นที่ต่อปัญหาสังคมที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งและอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การบาดเจ็บและคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสามสิบวันของการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมในจังหวัดหนองคาย

การกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง กรณีศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวจุดจำหน่าย ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2559

งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวง จังหวัดลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

การติดตามกลยุทธ์และรูปแบบการตลาด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

โครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2558” : กรณีศึกษาประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงปีใหม่และสงกรานต์เปรียบเทียบกับช่วงปกติ: การศึกษาในห้องฉุกเฉินปี 2559

การประเมินผลโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2558