พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรบ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการ 2553

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หลักเกณฑ์อื่นๆ

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรบ สุรา

พรบ

พ.ร.บ. สุรา 2493

พระราชบัญญัติ สุรา 2493 (ฉบับที่ 5)

พระราชบัญญัติ สุรา 2493 (ฉบับที่ 6)

พระราชบัญญัติ สุรา 2493 (ฉบับที่ 7)

พระราชบัญญัติสุรา 2493 (ฉบับที 2)

พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการคลัง ใบอนุญาต

กฎกระทรวงการคลัง กำหนดชนิดภาษีสุรา

กฎกระทรวงการคลัง ภาษีสุราในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ

ประกาศ

กฎกระทรวงการคลัง ภาษีสุราในคลังสินค้าทัณฑ์บน

กฎกระทรวงการคลัง ขายสุรา

ประกาศกรมสรรพสามิต ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2

มาตรฐานสุรา

กำหนดหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา (ฉบับที่ 2)

กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขออนุญาตขานสุราชุมชน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าของสุรา

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เงื่อนไขสุราแช่พื้นเมือง

หลักเกณฑ์อื่นๆ

แนวปฏิบัติในการขอคืนค่าภาษีสุรา

เงื่อนไข และทางปฏิบัติในการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา

กำหนดด่านศุลกากรอื่นสำหรับการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติของธนาคารในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม

การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ผ่านธนาคาร

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

การบริการงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3)

การบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4)

พรบ จราจร

พรบ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ปรับปรุงเมื่อ 2542

กฎกระทรวง

ประกาศ

หลักเกณฑ์อื่นๆ

กฎหมายอื่นๆ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคมพ.ศ.2549

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประกาศ ณ วันที่17 ตุลาคม พ.ศ.2549

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข : เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหมวกนิรภัย สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณ์การโฆษณา ของ อย.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 275 พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุรา 2547

ร่าง พ.ร.บ. พื้นบ้าน