สถานการณ์ปัญหาสุรา

ข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถิติแสดงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย

ยอดบริโภค

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ของครัวเรือนปี 2541 – 2545

ยอดการผลิต

ปริมาณการผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2538-2552

ปริมาณการผลิตสุรา จำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2546

ยอดจำหน่าย

ปริมาณการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ ระหว่างปี 2538-2552

ปริมาณการจำหน่ายสุรา จำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 – 2546