ปริมาณการบริโภคสุราในคนไทยปี พ.ศ. 2548

ปี 2547 มีปริมาณการจำหน่ายรวม 764.0 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 0.7 เนื่องจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของทางการ เช่น รณรงค์งดเหล้าที่ดำเนินการตลอดปี การปิดสถานบันเทิงเร็วขึ้น และกรณีภาคใต้ประสบธรณีพิบัติจึงงดงานรื่นเริงในช่วงปลายปี...

การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดื่มสุราในสถานบริการสุรามีประโยชน์น้อย

ส่วนใหญ่แล้ว การศึกษาวิจัยและการกำหนดนโยบายต่างๆ มักกระทำกับการดื่มสุราในสถานบริการ เพราะการดื่มสุราในสถานที่เหล่านี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด ศึกษาได้ง่าย และง่ายต่อการกำหนดนโยบาย คนทั่วไปมักคิดว่า การดื่มสุราในสถานบริการสุรามีปัญหาน้อยกว่าก...

การขึ้นราคาสุราอาจทำให้ผู้ดื่มสุราบางส่วนหันไปดื่มสุราที่มีคุณภาพต่ำลง

วัตถุประสงค์         การขึ้นราคาสุรามักนำไปสู่การดื่มที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ดังกล่าว มีผู้ดื่มบางส่วนหันไปดื่มสุราที่มีคุณภาพที่ต่ำลงด้วยหรือไม่   สาระสำคัญของบทความ ผลการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว...

พ.ร.บ.สุราไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำวินิจฉัยเรื่อง พ.ร.บ.สุราขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นหนึ่งที่ผู้ร้องหยิบยกขึ้นมาโต้แย้งในคดีนี้ก็ คือ การทำสุราพื้นบ้านสามารถกระทำได้หรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ม. 5 ก...

ผลกระทบของอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยต่อการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์

จากผลการศึกษาด้านสถิติพบว่า การมารับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยมักสัมพันธ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า การใช้แอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อภาวะการบาดเจ็บ ดังนั้น กฎหมาย UPPL จึงอนุญาตให้บริษ...

ครอบครัวที่มีผู้ติดสุราและยาเสพติดมีค่าดูแลสุขภาพสูงกว่า

ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือหอบหืด   สาระสำคัญของบทความ โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังมักมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคทางกายและทางจิตใจสูงกว่าปกติ โรคติดสารหรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรคติดสุราหรือยาเสพติด ...

การโฆษณาแอลกอฮอล์มีส่วนเพิ่มการดื่มสุราของประชากรช่วงอายุ 15-26 ปี

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแอลกอฮอล์และระดับการพบเจอการโฆษณาแอลกอฮอล์มีผลต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรในช่วงอายุ 15-26 ปีหรือไม่ วิธีการศึกษา: ผู้วิจัยสุ่มประชากรอายุระหว่าง 15-26 ปีจาก 24 พื้นที่การตลาดของ Nielsen Med...

การบังคับรักษาผู้ติดสุรา

ในขณะนี้ การติดสุรา ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงไม่สามารถบังคับรักษาได้ ยกเว้นกรณีกระทำความผิดกฎหมายอาญา ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ จึงสามารถบังคับรักษาได้ ซึ่งเมื่อเข้าข่ายการวินิจฉัยว่า เป็นโรคติดสุรา ก็จะจัดให้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวินิ...

อุตสาหกรรมสุรากับนโยบายสุรา: ความท้าทายที่รออยู่

ในปัจจุบัน นักวิชาการด้านสุราและยาเสพติดได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอุตสาหกรรมสุรามากขึ้น แทนที่จะเป็นการสื่อสารกันในวงแคบๆ กิจกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมสุราได้ถูกนำเสนอในการประชุมทางวิชาการและรูปของบทความทางวิชาการเพ...

มรสุมรุมเร้า: ปัญหาสุราในประเทศกำลังพัฒนา

วัตถุประสงค์         ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้นโยบายการควบคุมสุราของประเทศกำลังพัฒนาไม่เข้มแข็งหรือไม่สามารถทำได้อย่างจริงจัง และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทำการแก้ปัญหาในระดับมหภาค   สาระสำคัญของบทความ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีปัจจัยหล...

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคสุรา

พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 หมวด 4 การขายสุรา มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำเข้าสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หมวด 7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ถ้าสุรานั้นเป็นสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร...

ระดับของแอลกอฮอล์ในเลือด, การพักใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว และการปรับ

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในกรณีขับรถขณะมึนเมานั้น กฎหมายได้กำหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ หากเป็นผู้ใหญ่ที่มีระดับแอลกอฮอล์เท่ากับหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนด  ก็จะถือว่าผิดกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ขับรถมีอายุน้อยกว่า 21 ปี จะมีการกำหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้น้อยกว่...

ภาพยนตร์อเมริกันเป็นแหล่งหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้รับชมการดื่มและตราสัญญลักษณ์ของสุรา

สาระสำคัญของบทความ ภาพยนตร์เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับความชุก การยอมรับ และบทบาทของสุราต่อการดำรงชีวิตในสังคม การเห็นการดื่มและตราสัญญลักษณ์ของสุราในภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อความเชื่อของวัยรุ่นเกี่ยวกับดื่มสุรา และทำให้วัยรุ่นมีแนว...

การโฆษณาแอลกอฮอล์มีผลต่อการดื่มสุราหรือไม่

  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการโฆษณาแอลกอฮอล์ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆ คือ การโฆษณาชักจูงให้คนในสังคมเริ่มและ/หรือดื่มสุราหรือไม่ และทำให้เกิดการดื่มสุรามากขึ้นอีกหรือไม่ ข้อโต้แย้งส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบาง, ถูกชักจูงได้ง่าย และเ...

แนวคิดที่จะมีการร่าง พรบ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ. ……….ฉบับใหม่

กฎหมายไทยในปัจจุบัน  ผู้ผลิตสุราต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต (พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5) –          การขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต (พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา17) –    ...

นักศึกษาที่ต้องการให้มีการลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่กฎหมายอนุญาติให้ดื่มสุราได้

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ดื่มหนักอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับประสิทธิผลและการลดผลกระทบต่อการดื่มสุราของการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ดื่มสุราหลังมีอายุ 21 ปีขึ้นไป แต่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายังคงเรียก...

แอลกอฮอล์: มุมมองด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้แบบบูรณการเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ระบาดวิทยาและผลกระทบต่อสุขภาพ ไปจนถึงมาตรการต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขและบำบัดรักษา ทั้งในทางการแพทย์ สาธารณสุขและนโยบายสาธารณะต่างๆ ประเด็นที่ครอบคลุม: ปัจจัยเสี่ยง...

เหตุผลที่ไม่ควรนำบริษัทสุราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.สุรา ไม่ใช่สินค้าธรรมดา สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือนสินค้าอื่นๆ ทั่วไป เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีโทษมาก เป็นสารพิษทำลายอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมากมาย ก่อให้เกิดอาการเมา ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุตามมาอีกมากมาย ตลอดจนก่อให้เกิดกา...

การขับรถในขณะถูกพักใบอนุญาตชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

บุคคลใดขับรถในขณะถูกพักใบอนุญาตชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกำหนดอัตราความเร็วในการขับรถ (ARD) หรือปฏิเสธที่จะให้มีการตรวจสอบทางเคมี (ตรวจระดับแอลกอฮอล์) ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษปรับ 1,000 ...

ความสนับสนุนที่ได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมสุราเพิ่มการดื่มแบบเสี่ยงของบุคลลในวงการกีฬา

สาระสำคัญของบทความ  เป็นที่รู้กันดีว่า สุรานั้นให้โทษอย่างใหญ่หลวงกับผู้ดื่มและสังคมโดยรวม จนถึงปัจจุบัน มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาโทษของสุราต่อบุคคลหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้น คือ บุคคลในวงการกีฬา หากแต่ว่าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ท...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4