ภาษีสรรพสามิตสุราใหม่: ใครได้-ใครเสีย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุราในสองส่วนใหญ่ๆ คือ การอนุญาตให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถผลิตสุรากลั่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเดิมที่อนุญาตให้เฉพาะผู้...

ร่างกฎหมายเพื่อการลดการดื่มสุราอย่างไร้สติและการเกิดอาชญากรรม

ร่างกฎหมายของสก๊อตแลนด์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะลดการดื่มสุราอย่างไร้สติและลดความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสถิติการเกิดอาชญากรรม ถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาแล้วจะมีการอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาตประกอ...

การจัดโปรแกรมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วยลดการดื่มสุรา, สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติด

เด็กนักเรียนของรัฐอินเดียนนา (Indiana) ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการดื่มสุรา, สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติดค่อนข้างมาก ในปี ค.ศ. 2006 พบว่า ร้อยละ 17 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ร้อยละ 34 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และร้อยละ 45 ของนักเรีย...

ปัญหาสุราพบได้บ่อยในนักโทษหญิงประเทศเม็กซิโกแต่ยังไม่มีนโยบายที่ดีในด้านการแก้ปัญหา

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพได้หันมาให้ความสนใจเรื่องของความไม่เทียมกัน (inequality) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการออกนโยบายด้านสุขภาพ ความแตกต่างทางสังคมและเพศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรชายและหญิงที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายจึ...

วิกฤติเศรษฐกิจมีผลต่อการดื่มสุราของชาวอาเจนตินา

   ในปี ค.ศ. 2002 ผู้วิจัยจากอาเจนตินาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย GENACIS (Gender, Alcohol, and Culture: An International Study) ขององค์การอนามัยโลก ผู้วิจัยได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวิกฤติเศรษฐกิจกับการดื่มสุราในประเทศอาเจน...

ผลสำเร็จของการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา”

แม้สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการค้าเสรีที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิสระในการดำเนินการด้านการลงทุนและการทุ่มงบประมาณด้านการตลาดได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความ...

การขึ้นราคาสุราเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลอย่างมากในการลดการดื่มสุรา

สาระสำคัญของบทความ  ผลการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าระดับของภาษีและราคาสุราสัมพันธ์กับยอดขายและปริมาณการดื่มสุรา งานวิจัยที่ผ่านมามักดำเนินการโดยนักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ทำการวิจัยไม่น้อย เนื่องจากเป็นงาน...

ปัญหาของการผลิตสุราแช่

สุราแช่คืออะไร สุราแช่ หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้รวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมสุรากลั่น แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่ถึง 15 ดีกรี เช่น สุราแช่พื้นเมือง (ได้แก่ กะแช่ น้ำตาลเมา น้ำขาวหรือสาโท อุ) สุราผลไม้หรือไวน์ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเ...

การเลิกบุหรี่และสุรา: ข้อมูลทางการแพทย์บอกอะไรกับเรา

เนื่องจากการสูบบุหรี่และการติดนิโคตินเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ติดสุรา อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้การบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ไม่ได้ถูกดำเนินการร่วมไปกับการบำบัดรักษาการติดสุรา เนื่องจากเกรงว่าการให้เลิกสารทั้งสองอย่างพร้อมกันจะเป็นการยากเกินไป และอาจส่...

สุรามีส่วนทำให้เกิดวิกฤตด้านประชากรในประเทศรัสเซีย

รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการตายสูงมากในวัยทำงาน อัตราตายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชากร และจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียหากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราตายที่...

พรรคแรงงานยุคใหม่ของประเทศอังกฤษใช้นโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาสุรา

สาระสำคัญของบทความ  พรรคแรงงานของประเทศอังกฤษได้เป็นรัฐบาลครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 ในช่วงนั้น พรรคเล็งเห็นว่าการดื่มสุราของคนอังกฤษส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ พรรคจึงใช้นโยบายเกี่ยวกับสุราแบบอนุรักษ์นิยม โดยส่งเสริมให้ประชากรใน...

การรณรงค์เกี่ยวกับการดื่มสุราที่ดำเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมสุราในประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์         ผู้นิพนธ์ได้สะท้อนให้เห็นการดำเนินการของ DrinkWise ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมสุราในประเทศออสเตรเลีย โดยองค์กรนี้มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้แก่สาธารณะเพื่อให้ประชากรมีการดื่มสุราแบบมีความรับผิด...

ข้อมูลอุบัติเหตุขนส่ง-จักรยานยนต์ กับการใช้สุรา

อุบัติเหตุขนส่ง-จักรยานยนต์-สุรา-กลุ่มอายุ    พบว่า ในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีการเสพสุราในกลุ่มอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 20 – 24 ปี โดยคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 49 ในขณะที่การบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี และกา...

รัฐบาลออสเตรเลียได้ภาษีสุราเป็นจำนวนมากจากการดื่มสุราของวัยรุ่น

สาระสำคัญของบทความ  จากการสำรวจทางสถิติของประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2004 พบว่า ร้อยละ 71 ของวัยรุ่นชาย และร้อยละ 75 ของวัยรุ่นหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-19 ปี มีการดื่มสุรา แม้ว่าการดื่มสุราในช่วงอายุนี้ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในกลุ่...

การเปลี่ยนสลากสุราที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นเขต AFTA เพื่อรับการลดหย่อนภาษี

สถานการณ์การดื่มสุราของคนไทยยังน่าเป็นห่วง พิจารณาจากสถิติปริมาณการดื่มที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวที่พบการดื่มในปริมาณ 652.31 ล้านลิตรในปี 2534 เป็น 1,223.02 ล้านลิตรในปี 2542 ในช่วงเวลาน้อยกว่า 10 ปี ในขณะที่อัตราการดื่มเบียร์ของคนไทยเฉลี่ยต่...

นักศึกษาส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้มาตราการที่เข้มงวดกับนักศึกษาที่มีปัญหาสุรา

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุราสูง จากการศึกษาพบว่า 2 ใน 5 ของนักศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มผู้ดื่มหนัก ร้อยละ 31 ของนักศึกษามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีปัญหาสุรา และร้อยละ 6 ของนักศึกษาเข้าข่ายป่วยเป็นโรคติดสุรา ผู้...

ความแตกต่างของการบริโภคสุราในประเทศต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของบทความ สุรา, บุหรี่ และสารเสพติดผิดกฎหมายเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเจ็บป่วยและการตาย แต่ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของแต่ละประเทศที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ยังมีอยู่น้อย บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สุรา บุหรี่ กัญชา และโคเคน ซึ่งเ...

สุราทำให้เกิดความสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สาระสำคัญของบทความ สุราก่อให้ผลเสียตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและโรคต่างๆ ที่เป็นผลจากสุรา เช่น โรคตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร ตับอ่อนอักเสบ ในด้านพฤติกรรม สุราก็ทำให้เกิดปัญหาได้หลายประการ เช่น พฤติกรรมรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ นอกจาก...

นโยบายสุราของประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์         เพื่อรวบรวมทางเลือกด้านนโยบายสุราและให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของนโยบายต่างๆ ในการลดปัญหาที่ตามมาจากสุรา   สาระสำคัญของบทความ แม้ว่าสุราจะมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างในด้านเศรษฐกิจ แต่สุราไม่อาจจัดได้ว่าเป็นสินค้าทางการเก...

มาตรการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกรายที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

การบาดเจ็บกับสุรา (การวิเคราะห์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2544 311 รายจากการบาดเจ็บสาเหตุจากจักรยานยนต์จำนวน 659 ราย หรือเท่ากับ ร้อยละ 47.2 476 รายจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจำนวน 1576 หรือเท่ากับร้อยละ 30.2 จากสถิติดังกล่าว พ...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4