สุรามีส่วนทำให้เกิดวิกฤตด้านประชากรในประเทศรัสเซีย

รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการตายสูงมากในวัยทำงาน อัตราตายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชากร และจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียหากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราตายที่...

พรรคแรงงานยุคใหม่ของประเทศอังกฤษใช้นโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาสุรา

สาระสำคัญของบทความ  พรรคแรงงานของประเทศอังกฤษได้เป็นรัฐบาลครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 ในช่วงนั้น พรรคเล็งเห็นว่าการดื่มสุราของคนอังกฤษส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ พรรคจึงใช้นโยบายเกี่ยวกับสุราแบบอนุรักษ์นิยม โดยส่งเสริมให้ประชากรใน...

การรณรงค์เกี่ยวกับการดื่มสุราที่ดำเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมสุราในประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์         ผู้นิพนธ์ได้สะท้อนให้เห็นการดำเนินการของ DrinkWise ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมสุราในประเทศออสเตรเลีย โดยองค์กรนี้มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้แก่สาธารณะเพื่อให้ประชากรมีการดื่มสุราแบบมีความรับผิด...

ข้อมูลอุบัติเหตุขนส่ง-จักรยานยนต์ กับการใช้สุรา

อุบัติเหตุขนส่ง-จักรยานยนต์-สุรา-กลุ่มอายุ    พบว่า ในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีการเสพสุราในกลุ่มอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 20 – 24 ปี โดยคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 49 ในขณะที่การบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี และกา...

รัฐบาลออสเตรเลียได้ภาษีสุราเป็นจำนวนมากจากการดื่มสุราของวัยรุ่น

สาระสำคัญของบทความ  จากการสำรวจทางสถิติของประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2004 พบว่า ร้อยละ 71 ของวัยรุ่นชาย และร้อยละ 75 ของวัยรุ่นหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-19 ปี มีการดื่มสุรา แม้ว่าการดื่มสุราในช่วงอายุนี้ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในกลุ่...

การเปลี่ยนสลากสุราที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นเขต AFTA เพื่อรับการลดหย่อนภาษี

สถานการณ์การดื่มสุราของคนไทยยังน่าเป็นห่วง พิจารณาจากสถิติปริมาณการดื่มที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวที่พบการดื่มในปริมาณ 652.31 ล้านลิตรในปี 2534 เป็น 1,223.02 ล้านลิตรในปี 2542 ในช่วงเวลาน้อยกว่า 10 ปี ในขณะที่อัตราการดื่มเบียร์ของคนไทยเฉลี่ยต่...

นักศึกษาส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้มาตราการที่เข้มงวดกับนักศึกษาที่มีปัญหาสุรา

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุราสูง จากการศึกษาพบว่า 2 ใน 5 ของนักศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มผู้ดื่มหนัก ร้อยละ 31 ของนักศึกษามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีปัญหาสุรา และร้อยละ 6 ของนักศึกษาเข้าข่ายป่วยเป็นโรคติดสุรา ผู้...

ความแตกต่างของการบริโภคสุราในประเทศต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของบทความ สุรา, บุหรี่ และสารเสพติดผิดกฎหมายเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเจ็บป่วยและการตาย แต่ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของแต่ละประเทศที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ยังมีอยู่น้อย บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สุรา บุหรี่ กัญชา และโคเคน ซึ่งเ...

สุราทำให้เกิดความสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สาระสำคัญของบทความ สุราก่อให้ผลเสียตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและโรคต่างๆ ที่เป็นผลจากสุรา เช่น โรคตับแข็ง มะเร็งหลอดอาหาร ตับอ่อนอักเสบ ในด้านพฤติกรรม สุราก็ทำให้เกิดปัญหาได้หลายประการ เช่น พฤติกรรมรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ นอกจาก...

นโยบายสุราของประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์         เพื่อรวบรวมทางเลือกด้านนโยบายสุราและให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของนโยบายต่างๆ ในการลดปัญหาที่ตามมาจากสุรา   สาระสำคัญของบทความ แม้ว่าสุราจะมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างในด้านเศรษฐกิจ แต่สุราไม่อาจจัดได้ว่าเป็นสินค้าทางการเก...

มาตรการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกรายที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

การบาดเจ็บกับสุรา (การวิเคราะห์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2544 311 รายจากการบาดเจ็บสาเหตุจากจักรยานยนต์จำนวน 659 ราย หรือเท่ากับ ร้อยละ 47.2 476 รายจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจำนวน 1576 หรือเท่ากับร้อยละ 30.2 จากสถิติดังกล่าว พ...

ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ และเบียร์ เป็นภาษีพิเศษและเป็นภาษีที่เพิ่มรายได้ให้กับแต่ละรัฐ นโยบายภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางมีผลต่อการกำหนดราคาที่แท้จริงของแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 1960 และ...

สาเหตุที่จำนวนจุดจำหน่ายสุราสัมพันธ์กับปัญหาสุรา

บทความเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ต่อผลงานวิจัยที่พบว่าการมีอยู่ของสุรา (alcohol availability) สัมพันธ์กับผลเสียที่เกิดจากสุรา งานวิจัยด้านสุราในชุมชนหลายชิ้นที่ผ่านแสดงให้เห็นว่า จำนวนจุดจำหน่ายสุราที่มากขึ้นสัมพันธ์กับปัญหาสุราที่เพ...

ชีววิทยาของการใช้แอลกอฮอล์และนิโคตินร่วมกัน

สาระสำคัญของบทความ แอลกอฮอล์และนิโคตินเป็นสารเสพติดที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง สารทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็นอย่างมาก เช่น ความชุกของการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มคนทั่วไปประมาณ 3 เท่า ทั้งแอลกอฮอล์และนิโคตินเพิ่มแรงจูง...

อุตสาหกรรมสุราในยุคโลกาภิวัฒน์

  อุตสาหกรรมสุรามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการผลิตในครัวเรือนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก มีผู้เกี่ยวข้องมากมายในอุตสาหกรรมมากมาย เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริการจัดหา (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร) น...

ข้อความเตือนในโฆษณาแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ดู

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยโน้มนำซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาในเรื่องของ อายุของผู้แสดงในโฆษณาเบียร์, ความดึงดูดใจ และการดื่ม ผู้วิจัยต้องการทราบว่า การเห็นข้อความเตือนมีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการดื่มของผู้แสดงในโฆษณาหรือไม่...

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ในการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงในคู่สมรส พบว่า การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (ศิริเพชร ศิริวัฒน...

ความจริงที่อยู่เบื้องหลังของ “การสังสรรค์ในโรงเรียน”

ผลสำรวจพบว่า นักเรียนจาก 1,400 วิทยาลัยที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี มีการตายทุกปีจากการดื่มแอลกอฮอล์ และจำนวนครึ่งล้านต้องเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันเป็นผลพวงของแอลกอฮอล์ มีการทำคู่มือในวิทยาลัยที่เน้นถึงผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกกันว่า “...

การดื่มหนักก่อนออกไปสังสรรค์นอกบ้าน: ปัญหาสุราประเภทหนึ่ง

การดื่มหนักก่อนออกไปสังสรรค์นอกบ้าน (pre-drinking) คือ การดื่มหนักที่มีการวางแผนไว้ก่อน มักทำที่บ้านเพื่อนหรือบ้านคนรู้จักก่อนไปเที่ยวในแหล่งบันเทิงต่างๆ โดยเฉพาะบาร์หรือไนท์คลับ การดื่มหนักลักษณะนี้พบได้มากในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ม...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4