การชมและอภิปรายวีดิทัศน์เรื่องการดื่มสุราในเยาวชนช่วยป้องกันการดื่มสุราได้

บทความนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลของการใช้วีดิทัศน์เรื่อง “Underage Drinking: A Roll of the Dice” และคู่มือการอภิปรายประกอบการชม ในการป้องกันการดื่มสุราของเยาวชนที่มีอายุก่อนวัยอันสมควร วีดิทัศน์นี้แสดงถึงผลกระทบทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกิด...

การวินิจฉัยและการป้องกัน Fetal Alcohol Syndrome

กลุ่มอาการผิดปติของทารกเนื่องจากมารดาดื่มสุราในขณะตั้งครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome-FAS) พบได้บ่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีหน่วยงานหลายหน่วยให้ความสนใจ, ออกคำเตือนหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางการวินิจฉัยภาวะนี้ และการดูแลป้องกัน เช่น เอกสารของ...

การใช้ยาเสพติดและสุราควบคู่กันและใช้พร้อมกัน: ผลการสำรวจแอลกอฮอล์ระดับชาติ 2000

วัตถุประสงค์  การศึกษานี้ต้องการตอบคำตอบดังต่อไปนี้ ประการแรก ความชุกในกลุ่มประชากรปกติที่มีการใช้ยาเสพติดและสุราควบคู่กันและใช้ร่วมกันพร้อมกันระหว่างแอลกอฮอล์และกัญชา, โคเคน/แครก, uppers, downers (สารกดประสาทที่เป็นอนุพันธ์ฝิ่นและยานอนหลับ...

Life Skills Training ลดการใช้สุรา, บุหรี่ และสารระเหยในนักเรียนมัธยมได้เพียงเล็กน้อย

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการใช้สารเสพติด ซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่ด้วยในโรงเรียน เป็นมาตรการแบบครอบจักรวาล (universal) คือจัดให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนหนึ่งๆ โดยไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (selectiv...

หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถให้การรักษาผู้ติดสุราได้

ข้อมูลเป็นรายงานผลการวิจัยแบบ prospective cohort โดยการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแบบ randomized-control trial (RCT) ในอีกโครงการหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อมูลนี้ เพื่อดูว่าหากสามารถเชื่อมโยงการบริการดู...

Naltrexone อาจช่วยลดการดื่มสุราในวัยรุ่นที่ติดสุราได้

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินยา naltrexone ในแง่ของความปลอดภัย, การทนต่อยา และการดื่มสุราลดลงในวัยรุ่นที่ติดสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ open-label study นาน 6 สัปดาห์ ในผู้ป่วยนอกที่เป็นวัยรุ่น 5 รายซึ่งมีปัญหาการดื่มสุราที่เข้...

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่วัยรุ่นช่วยลดการดื่มสุราลงได้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในรูปแบบของ brief motivational interview and cognitive-behavioral-based alcohol intervention group ในวัยรุ่น (อายุ 12-19 ปี) ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง (at risk) ผู้วิจัยทำการส...

การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาลักษณะสำคัญของระบบคัดกรองผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ป่วยและโรงพยาบาล โดยบทความนี้เน้น 3 องค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ได้แก่ วิธีก...

โครงการที่เน้นความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียนลดความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ได้

โครงการ Gatehouse Project เป็นโครงการป้องกันระดับปฐมภูมิที่จัดในโรงเรียน โดยการใช้มาตรการทั้งในระดับสถาบันและระดับปัจเจกบุคคล โดยการสนับสนุนทีมสุขภาพของโรงเรียน การปรับหลักสูตรของโรงเรียนและการมีทีมให้ความช่วยเหลือประจำโรงเรียน (school liai...

เครื่องมือในการคัดกรองปัญหาสุราและสารเสพติดในสถานบริการทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ บทความนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิผลของเครื่องมือคัดกรองและวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด (substance use disorders) ในสถานบริการทางการแพทย์ระดับต่างๆ (รวมทั้งในหน่วยอุบัติเหตุ)...

การให้คำปรึกษาช่วยลดการดื่มสุราในผู้ใหญ่อายุน้อยที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์         เพื่อดูประสิทธิผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจฉบับย่อ (brief motivational enhancement interviewing) ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับถึงความรุนแรงของปัญหาการติดสุรา เปรียบเทียบกับการให้ข้อมูลสะท้อนกลับถึงความรุนแ...

โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเฉพาะแบบในโรงเรียนเปรียบเทียบกับกิจกรรมตามหลักสูตรปกติหรือมาตรการแบบอื่นๆ ในโรงเรียน ในการเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะ หรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเฉพาะด้านการใช้สารเสพติด และในการลด...

Brief intervention โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ลดการดื่มสุราในวัยรุ่นที่มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน

ข้อมูลนี้เป็นผลการวิจัยแบบ randomized-control trial เพื่อประเมินว่าการบำบัดอย่างย่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ห้องฉุกเฉินสามารถลดการดื่มสุราแบบผิดๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตามวัยลงได้ดีกว่าการให้บริการตามมาตรฐานหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่...

Brief intervention มีประสิทธิผลในการลดดื่มแบบเสี่ยงในผู้ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทดสอบว่าการให้คำปรึกษาอย่างสั้น (brief intervention) แก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินสามารถลดการดื่มแบบเสี่ยงได้หรือไม่ อาสาสมัครวิจัย คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าที่มีผลการคัดกรองเป็นบวกว่ามี...

การคัดกรองและประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาสุราเบื้องต้น ของพยาบาลในออสเตรเลียยังไม่น่าพอใจ

สถาบันสุขภาพและสวัสดิการของประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute of Health and Welfare หรือAIHW) รายงานว่าในปี ค.ศ. 1997 ชาวออสเตรเลียประมาณ 22,000 รายเสียชีวิตและอีกกว่า 250,000 รายได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการใช้บุหรี่ สุรา และยาเสพติด...

Brief intervention ในหน่วยบริการปฐมภูมิมีประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์: เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยมากมายเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้ Brief alcohol intervention (BAI) สำหรับผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ โดยผลของการบำบัดมักจะขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการด้วย สถานบริการระดับปฐมภูมิเป็น...

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลในลดการดื่มสุราและอันตรายที่เกิดขึ้น

บทความนี้เป็นผลการประเมินโครงการป้องกันโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมทำในหลายพื้นที่ ชื่อว่า โครงการ “A Matter of Degree” (AMOD) ในนักศึกษา โครงการ AMOD เป็นโครงการร่วมระหว่างวิทยาเขตกับชุมชนเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดื่มสุราอย่างหนัก ร...

ระดับของ carbohydrate-deficient transferrin ในเลือดอาจช่วยบ่งชี้การติดสุรา

วัตถุประสงค์: บทความนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือคัดกรองทางชีวภาพ (biomarker) 3 ชนิดสำหรับการคัดกรองภาวะติดสุรา คือ % carbohydrate-deficient transferrin (CDT), g-glutamyltransferase (g-GT) และ mean corpuscular erythrocyte...

โปรแกรมเชิงปฏิบัติการในชุมชนสามารถลดการดื่มสุราแบบอันตรายของเยาวชนได้

วัตถุประสงค์ บทความนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพของโครงการระดับชุมชนเพื่อลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเมือง Trelleborg ประเทศสวีเดน   สาระสำคัญของบทความ Trelleborg Project Community action programme (โปรแกรมเชิงปฏิบัติการในชุมชน) ห...

มาตรการป้องกันการดื่มสุราในเยาวชนอายุก่อนเกณฑ์

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการดื่มสุราในเยาวชนที่มีอายุก่อนเกณฑ์ที่จะดื่มสุราได้ตามกฎหมาย เนื่องจากการดื่มสุราในเยาวชนกลุ่มนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขและสังคมมากสำหรับประเทศชาติ และแอลกอฮอล์ก็เป็นสารเสพติดท...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5