การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนักดื่มนิรนามอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ติดสุราเข้าร่วมกลุ่มและหยุดดื่มได้มากขึ้น

กลุ่มนักดื่มนิรนาม (Alcoholic Anonymous หรือ AA) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดหรือหยุดการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กลุ่มช่วยเหลือกันเองนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในปัจจุบันกลุ่มนักดื่มนิรนามมีมากกว่า 113,000 กลุ่มทั่วโลก ผลการศึกษาด้านประสิทธิผลและผล...

การบำบัดแบบย่อสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์: ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดอย่างย่อต่อปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (brief intervention-BI) ในหน่วยบริการและประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในหน่วยบริการฝากครรภ์...

การรณรงค์และจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาช่วยลดการเมาแล้วขับในนศ. ได้

การขับรถขณะเมาสุรา (Driving under the influence of alcohol – DUI) พบได้มากและทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โครงการป้องกันระดับชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ผลดีในการลดอัตราของ DUI บทความนี้เป็นการรายผลการประเม...

แบบคัดกรองการติดสุราเป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลค่าใช้จ่ายของวิธีการคัดกรองการติดสุราที่แตกต่างกันในสถานบริการปฐมภูมิในประเทศสหราชอาณาจักร  การแทรกแซง: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), ระดับของ gamma-glutamyltransferase ในเลือด, ร...

การจัดการเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดของเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และสรุปรวบรวมหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบัน เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ของเยาวชน   สาระสำคัญของบทความ การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดของเยา...

การป้องกันระดับปฐมภูมิต่อการดื่มสุราในเยาวชน

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) โดยการรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลจากบทความต่างๆ ที่รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการระดับปฐมภูมิต่อการดื่มสุราอย่างเป็นปัญหาในเยาวชน วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาและรวบรวมการประเมินมาตร...

Brief intervention และการจัดระบบส่งต่อแก่วัยรุ่นช่วยลดการมาห้องฉุกเฉินบ่อยๆ ได้

ข้อมูลนี้เป็นผลการวิจัยแบบ randomized-control trial นาน 12 เดือนหลังได้รับการรักษา เพื่อประเมินผลของการบำบัดอย่างย่อ (Brief intervention – BI) ที่ห้องฉุกเฉินร่วมกับการจัดระบบส่งต่อไปยังหน่วยงานบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุราและสารเสพติด (AOD tr...

ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายากันชักมีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับภาวะถอนสุรา

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากันชักสำหรับการถอนสุรา ผู้นิพนธ์ได้ค้นบทความจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library Issue 3, 2004); MEDLINE (1966 to Oct...

การบำบัดแบบย่อสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุช่วยลด

อัตราการบาดเจ็บในการขับขี่จากการใช้สุรา   ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (randomized control trial) แบบติดตามไปข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบอัตราการได้รับบาดเจ็บในการขับขี่จากการใช้แอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่แผนกศัลยกรรมอุบัติเ...

การบำบัดแบบย่อสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์: เพื่อการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดอย่างย่อต่อปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (brief intervention-BI) ในหน่วยบริการและประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในหน่วยบริการฝากครรภ์ และในระ...

การใช้ alcolock ได้ผลดีในการป้องกันการขับรถหลังเมาสุราในประเทศสวีเดน

Alcolock (Alcohol interlock) เป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์สตาร์ทรถได้หากผู้ขับขี่เพิ่งดื่มสุราในระดับที่สูงกว่าระดับที่ปลอดภัยสำหรับการขับรถ (BAC>0.02%) โดยผู้ขับขี่จะต้องเป่าลมเข้าไปในเครื่องมือนี้ก่อนจะสตาร์ทรถ ถ้าเขามีระด...

Naltrexone และการแทรกแซงทางพฤติกรรมมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดสุรา

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยา, การรักษาทางจิตสังคม และการรักษาร่วมในผู้ติดสุรา การแทรกแซง: 1. medical management ซึ่งเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยนอกเป็นเวลาสั้นๆ แบบมีโครงสร้างเป็นจำนวน 9 ครั้ง 2. combined behavioral intervention...

การรักษาโรคติดแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์: บทความนี้เป็นการรวบรวมการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ภายใน 1-2 ปีที่ผ่านมา (ภายในปี ค.ศ. 2005-2006) ที่เกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์ ทั้งในด้านเภสัชบำบัดและจิตสังคมบำบัด รวมทั้งการดูแลรักษาผู้ติดสุราที่มีโรคทางจิตเวชอื่นๆ ร่วม...

การป้องกันปัญหาจากการดื่มสุราในที่ทำงาน

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถานที่ทำงานในการป้องกันปัญหาจากแอลกอฮอล์ โดยอิงตามแนวคิดที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่ทำงานทำให้เพื่อนร่วมงานสามารถมองเห็นพัฒนาการของปัญหาการดื่มสุราในเพื่อนร่วมงานกันเองได...

Brief intervention สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะได้ผลดีขึ้นหากสามีมีส่วนร่วม

บทความนี้เป็น randomized trial เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการบำบัดอย่างย่อ (Brief intervention-BI) ในการลดการดื่มสุราของสตรีในขณะตั้งครรภ์โดยการให้คู่ครองมารับการบำบัดด้วย วิธีการบำบัดอย่างย่อในโครงการนี้เป็นการพบสตรีตั้งครรภ์เพียงครั้งเดียว ผ...

พฤติกรรมสังคมและเครือข่ายบำบัดช่วยลดปัญหาการดื่มสุราได้

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของพฤติกรรมสังคมและเครือข่ายบำบัด (social behavior and network therapy, SBNT) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาผู้ติดสุราแบบใหม่ กับการเสริมแรงจูงใจบำบัด (motivational enhancement therapy, MET)ซึ่งเป็นวิธีการรักษา...

การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดแบบย่อสามารถใช้ได้ดีในแผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน

งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อประเมินความคิดเห็นของศัลยแพทย์อุบัติเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดอย่างย่อ (brief intervention) และส่วนที่สองเป็นการประเมินความเป็...

การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่ม ในหน่วยบริการและประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในหน่วยบริการฝากครรภ์ และในระบบยุติธรรม...

การฝึกกีฬาเป็นทีมและสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงจากแอลกอฮอล์

เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการในโรงเรียนซึ่งเน้นที่ทีมนักกีฬาหญิงเพื่อป้องกันปัญหาการรับประทานอาหารและการใช้ยาเพื่อควบคุมรูปร่าง การศึกษาเป็นแบบไปข้างหน้าโดยการแบ่งโรงเรียน 18 โรงแบบสุ่มออกเป็นโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนเปรียบเทียบ นักเรียนท...

การวินิจฉัยและการรักษาปัญหาสุรา

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา การแทรกแซง: การคัดกรอง, การวินิจฉัย และการรักษาปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา การจัดทำข้อมูล: ผู้นิพนธ์ทำการทบทวนวรรณกรรมแบบไม่เป็นระบบ (nonsystematic review) ป...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5