การสอนทักษะด้านสัมพันธภาพแก่เด็กประถมช่วยให้การดำเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ดีขึ้น

บทความนี้เป็นการศึกษาผลระยะยาวของโครงการ Seattle Social Development Project (SSDP) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมทักษะทางบวกในการดำเนินชีวิตของผู้ใหญ่ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อาชญากรรม และการใช้สารเสพติด (รวมทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารอื่นๆ) ซึ่ง...

การให้ยา mirtazapine ในช่วงถอนพิษสุราช่วยลดอาการวิตกกังวลซึมเศร้าได้

  อาการวิตกกังวลและซึมเศร้าเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในช่วงถอนพิษสุรา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลการรักษาของจิตบำบัดร่วมกับยา (mirtazapine หรือ venlafaxine) ต่ออาการเหล่านี้ในช่วงแรกของการถอนสุราโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับจิตบำบัด...

การจัดการบุคลิกภาพแบบมุ่งเป้าช่วยให้วัยรุ่นเริ่มดื่มสุราช้าลงและหลีกเลี่ยงการดื่มหนัก

สาระสำคัญของบทความ ผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่า การเริ่มต้นการดื่มสุราก่อนวัยอันควรทำให้ผู้ดื่มมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงขึ้นทั้งในด้านการใช้สารเสพติดสารและการมีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการติดสุราในวัยผู้ใหญ่ด้วย Grant, Stinson และ...

การรักษาผู้ติดสุราช่วยลดอุบัติเหตุจราจรที่สัมพันธ์กับสุราลงได้

   การศึกษาวิจัยนี้ประสงค์ที่จะวิเคราะห์ผลด้านอุบัติเหตุจราจรในผู้ที่มีปัญหาสุราซึ่งได้รับการรักษาสำหรับการติดสุรา ผู้วิจัยศึกษาความชุกของการเกิดปัญหาด้านจราจร ในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาใน 3 ช่วงเวลา คือ ในช่วงชีวิต, ช่วง 1 ปีก่อนเข้ารั...

การบำบัดอย่างย่อไม่ลดการดื่มสุราในผู้ได้รับบาดเจ็บที่มาที่ห้องฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยทำการประเมินประสิทธิผลของการให้การบำบัดอย่างย่อ เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินหลังจากได้รับบาดเจ็บ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม    สาระสำคัญของบทความ เกริ่นนำ การดื่มสุราอย่างหัวราน้ำเป็น...

D.A.R.E. Plus program ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้แอลกอฮอล์ได้ดีกว่าการฝึกทักษะ

เพื่อประเมินผลของโครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สุรา ยาเสพติดและพฤติกรรมรุนแรงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนกลาง ตามโครงการ Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) และ D.A.R.E. Plus program ซึ่งรวมถึงการป้องกันพฤติกรรมรุนแรงด...

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุราด้วยการให้การศึกษาและการชี้ชวน

สาระสำคัญของบทความ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสุรามีมากขึ้นในปัจจุบัน มีโรคมากกว่า 60 โรคหรือการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มสุรา ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงปัญหาทางสังคมที่ตามมาจากการดื่มสุรา การวิเคราะห์สาเหตุการบาดเจ็บหรือพิการในระดับโลกพบว่าสุราเป็น...

Brief intervention ในผู้ที่ได้รับการรักษาในศูนย์อุบัติเหตุช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับได้

ผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับการรักษาในศูนย์อุบัติเหตุมักเกี่ยวข้องกับปัญหาเมาแล้วขับ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ brief intervention หลังได้รับอุบัติเหตุว่าจะช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับได้หรือไม่ ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาว่าผ...

การจัดการร้านขายสุราช่วยลดการจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้ผู้เยาว์ลงได้ในระยะแรกเท่านั้น

บทความนี้เป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการ The complying with the Minimum Drinking Age (CMDA) ซึ่งเป็นโครงการในชุมชนที่เน้นในการลดการขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้เยาว์ โดนผ่านมาตรการสองด้าน ได้แก่ การอบรมการบริหารจัดการร้านขายปล...

ผู้ติดสุรารู้สึกอยากสุราน้อยลงในช่วงที่ออกกำลังกาย

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าการออกกำลังในขนาดหนักปานกลางเป็นเวลาสั้นๆ สามารถลดอาการอยากสุราและอารมณ์แปรปรวนในผู้ติดสุราหรือไม่ ผู้วิจัยทำการศึกษาในคลินิกฟื้นฟูผู้ติดสุราในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแบบข้ามวิธีรักษาในอาสาสมัครแต่ละคน (...

การชมและอภิปรายวีดิทัศน์เรื่องการดื่มสุราในเยาวชนช่วยป้องกันการดื่มสุราได้

บทความนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลของการใช้วีดิทัศน์เรื่อง “Underage Drinking: A Roll of the Dice” และคู่มือการอภิปรายประกอบการชม ในการป้องกันการดื่มสุราของเยาวชนที่มีอายุก่อนวัยอันสมควร วีดิทัศน์นี้แสดงถึงผลกระทบทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกิด...

การวินิจฉัยและการป้องกัน Fetal Alcohol Syndrome

กลุ่มอาการผิดปติของทารกเนื่องจากมารดาดื่มสุราในขณะตั้งครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome-FAS) พบได้บ่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีหน่วยงานหลายหน่วยให้ความสนใจ, ออกคำเตือนหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางการวินิจฉัยภาวะนี้ และการดูแลป้องกัน เช่น เอกสารของ...

การใช้ยาเสพติดและสุราควบคู่กันและใช้พร้อมกัน: ผลการสำรวจแอลกอฮอล์ระดับชาติ 2000

วัตถุประสงค์  การศึกษานี้ต้องการตอบคำตอบดังต่อไปนี้ ประการแรก ความชุกในกลุ่มประชากรปกติที่มีการใช้ยาเสพติดและสุราควบคู่กันและใช้ร่วมกันพร้อมกันระหว่างแอลกอฮอล์และกัญชา, โคเคน/แครก, uppers, downers (สารกดประสาทที่เป็นอนุพันธ์ฝิ่นและยานอนหลับ...

Life Skills Training ลดการใช้สุรา, บุหรี่ และสารระเหยในนักเรียนมัธยมได้เพียงเล็กน้อย

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการใช้สารเสพติด ซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่ด้วยในโรงเรียน เป็นมาตรการแบบครอบจักรวาล (universal) คือจัดให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนหนึ่งๆ โดยไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (selectiv...

หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถให้การรักษาผู้ติดสุราได้

ข้อมูลเป็นรายงานผลการวิจัยแบบ prospective cohort โดยการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแบบ randomized-control trial (RCT) ในอีกโครงการหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อมูลนี้ เพื่อดูว่าหากสามารถเชื่อมโยงการบริการดู...

Naltrexone อาจช่วยลดการดื่มสุราในวัยรุ่นที่ติดสุราได้

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินยา naltrexone ในแง่ของความปลอดภัย, การทนต่อยา และการดื่มสุราลดลงในวัยรุ่นที่ติดสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ open-label study นาน 6 สัปดาห์ ในผู้ป่วยนอกที่เป็นวัยรุ่น 5 รายซึ่งมีปัญหาการดื่มสุราที่เข้...

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่วัยรุ่นช่วยลดการดื่มสุราลงได้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มในรูปแบบของ brief motivational interview and cognitive-behavioral-based alcohol intervention group ในวัยรุ่น (อายุ 12-19 ปี) ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง (at risk) ผู้วิจัยทำการส...

การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาลักษณะสำคัญของระบบคัดกรองผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ป่วยและโรงพยาบาล โดยบทความนี้เน้น 3 องค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ได้แก่ วิธีก...

โครงการที่เน้นความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียนลดความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ได้

โครงการ Gatehouse Project เป็นโครงการป้องกันระดับปฐมภูมิที่จัดในโรงเรียน โดยการใช้มาตรการทั้งในระดับสถาบันและระดับปัจเจกบุคคล โดยการสนับสนุนทีมสุขภาพของโรงเรียน การปรับหลักสูตรของโรงเรียนและการมีทีมให้ความช่วยเหลือประจำโรงเรียน (school liai...

เครื่องมือในการคัดกรองปัญหาสุราและสารเสพติดในสถานบริการทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ บทความนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิผลของเครื่องมือคัดกรองและวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด (substance use disorders) ในสถานบริการทางการแพทย์ระดับต่างๆ (รวมทั้งในหน่วยอุบัติเหตุ)...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5