การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดแบบย่อสามารถใช้ได้ดีในแผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน

งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อประเมินความคิดเห็นของศัลยแพทย์อุบัติเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดอย่างย่อ (brief intervention) และส่วนที่สองเป็นการประเมินความเป็...

การคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่ม ในหน่วยบริการและประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในหน่วยบริการฝากครรภ์ และในระบบยุติธรรม...

การฝึกกีฬาเป็นทีมและสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงจากแอลกอฮอล์

เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการในโรงเรียนซึ่งเน้นที่ทีมนักกีฬาหญิงเพื่อป้องกันปัญหาการรับประทานอาหารและการใช้ยาเพื่อควบคุมรูปร่าง การศึกษาเป็นแบบไปข้างหน้าโดยการแบ่งโรงเรียน 18 โรงแบบสุ่มออกเป็นโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนเปรียบเทียบ นักเรียนท...

การวินิจฉัยและการรักษาปัญหาสุรา

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา การแทรกแซง: การคัดกรอง, การวินิจฉัย และการรักษาปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา การจัดทำข้อมูล: ผู้นิพนธ์ทำการทบทวนวรรณกรรมแบบไม่เป็นระบบ (nonsystematic review) ป...

ปริมาณ Fatty acid ethyl esters ใน meconium สามารถบ่งชี้การดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์ได้

Fatty acid ethyl esters (FAEEs) เป็น nonexidative metabolites ของเอทานอล จัดเป็นตัวบ่งชี้ทางขีวภาพ (biomarker) ของ alcohol-related fatalities ในผู้ใหญ่ได้ และสามารถตรวจพบได้ใน cord blood และ meconium ของทารกที่เกิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ระ...

ยา topiramate อาจช่วยลดการสูบบุหรี่ในผู้ติดสุรา

      ผลวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งก่อนพบว่ายา topiramate มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดสุรา ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ยา topiramate มีผลต่อการสูบบุหรี่ในผู้ติดสุราด้วยหรือไม่ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์กลุ่มย่อย...

คำแนะนำอย่างสั้นของแพทย์ช่วยลดการดื่มแบบเสี่ยงสูงในผู้ใหญ่อายุน้อย

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของคำแนะนำอย่างสั้นของแพทย์ (brief physician advice) ในการลดการดื่มสุรา, ทำให้สุขภาพดีขึ้น และลดการใช้บริการด้านสุขภาพ การแทรกแซง: คำแนะนำอย่างสั้นให้โดยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษา 2 ครั้งห่า...

การตรวจ carbohydrate deficient transferrin มีความคุ้มทุนในการติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง

บทความนี้เป็นการทดสอบประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายของการใช้ carbohydrate deficient transferrin (CDT) ซึ่งจัดเป็น biomarker ตัวใหม่แต่เป็นตัวเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการคัดกรองและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิน...

การคัดกรองและการให้คำปรึกษาชนิดสั้นช่วยลดการดื่มสุราในระหว่างที่ตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการดื่มสุราในช่วงตั้งครรภ์ (prenatal alcohol consumption) มาตรการ: การคัดกรองและการให้คำปรึกษาชนิดสั้น (brief intervention) วิธีจัดทำข้อมูล: ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประเด็นสำคัญของข้อมูล: หัวหน้างานบ...

Washington State ประสบผลสำเร็จในการป้องกัน Fetal Alcohol Syndrome

Fetal Alcohol Syndrome (FAS) เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติแต่กำเนิดซึ่งเกิดจากการที่มารดาดื่มสุราในขณะตั้งครรภ์ เด็กจะมีลักษณะเฉพาะโดยมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ความบกพร่องของการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง และมีรูปหน้าที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีความยาวข...

การรักษาผู้มีปัญหาสุราด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนบทความเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ประเมินและแทรกแซงปัญหาสุรา การแทรกแซง: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินและแทรกแซงปัญหาสุรา การจัดทำข้อมูล: ผู้นิพนธ์ทำการทบทวนวรรณกรรมแบบไม่เป็นระบบ (nonsystematic review)...

คำถามที่ 2 ของ AUDIT เพียงคำถามเดียวสามารถคัดกรองผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ดี

ภาวะติดสุราเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการตาย การคัดกรองภาวะนี้โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆ เช่น AUDIT และ CAGE เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทำให้สามารถค้นหาผู้มีปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี...

การสอนเสริมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนไม่ลดการดื่มสุรา

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลกระทบเบื้องต้นของมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาลตามระดับพัฒนาการของเด็กต่อความเสี่ยงในการเริ่มดื่มสุรา ใช้สารระเหย บุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ตั้งแต่วัยเด็กไปจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นในนักเรียนระดับประถมศึกษา มาตรการ: 1. ...

การนวดบำบัดอาจช่วยลดอาการถอนสุราได้เล็กน้อย

    การนวดบำบัดถูกนำมาใช้เสริมการถอนพิษสุราแต่ยังไม่มีการศึกษาที่ดีพอ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแบบ randomized-control trial เพื่อเปรียบเทียบการนวดบำบัดที่ให้ร่วมกับไปกับการรักษาเพื่อถอนพิษสุรา (กลุ่มทดลอง) กับการรักษาเพื่อถอนพิษสุราเพียงอย่างเด...

คำถามเดียวและ CAGE question สำหรับการคัดกรองการดื่มสุราที่มีปัญหาใช้ได้สะดวกพอๆ กัน

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้คัดกรองการดื่มสุราที่มีปัญหา ในแง่ของความถี่ของการใช้ ความสะดวกของผู้ป่วยและแพทย์ และการจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง (patient engagement in change) การแทรกแซง: เครื่องมือคัดกรองการดื่มสุราท...

Drink-less package ช่วยให้ family practitioner มั่นใจในการจัดการกับผู้ดื่มสุรา

บทความนี้เป็นการรายงานผลของการจัดโครงการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตเมืองและเขตชนบทในรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้สามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยอาศัยวิธีการอบรมแบบ inter...

กลุ่มอาการถอนสุรา: ความรู้พื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจเกี่ยวกับสรีรพยาธิวิทยา, อาการ, การประเมิน และการรักษากลุ่มอาการถอนสุรา มาตรการ: การประเมินและการรักษา โดยเฉพาะการใช้ยา วิธีจัดทำข้อมูล: ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประเด็นสำคัญของข้อมูล: ในปี ค.ศ. ...

การใช้ Victim Impact Panels ในผู้ถูกจับเนื่องจากขับรถขณะเมาสุราเป็นครั้งแรกไม่ได้ผล

Victim Impact Panels (VIP) เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากกลุ่ม Mothers Against Drunk Driving (MADD) เป็นการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขับรถขณะเมาสุรามาพูดอภิปรายให้ผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราฟังถึงความสูญเสียหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ต้...

การบังคับรักษาผู้ที่เมาแล้วขับช่วยลดการดื่มแล้วขับและอุบัติเหตุจราจร

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมายบังคับให้ผู้ที่เมาแล้วขับเข้ารับการรักษา การแทรกแซง: การส่งผู้ที่เมาแล้วขับไปรับการรักษาแบบต่างๆ และเนื่องจากเป็นการบังคับรักษา หากผู้ที่ถูกบังคับไม่ร่วมมือในการรักษา ผู้นั้นจะต้องถูกด...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5