ชายจีนฮ่องกง ฐานะไม่ดี สูบบุหรี่ และสุขภาพจิตไม่ดี เสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ผิดปกติ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ในชุมชนเมืองฮ่องกง  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทราบอัตราความชุกและรูปแบบของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์  จากกลุ่มตัวอย่างประชากรจีน อายุ 25 -74 ปี จำนวน 2...

การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ระดับ prolactin สูงและสัมพันธ์กับการชักในระยะขาดสุรา

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยภาคตัดขวางในกลุ่มผู้ป่วยชายที่ได้รับการรักษาเพื่อถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยในจำนวน 118 คน ผู้วิจัยเปรียบเทียบระดับ serum prolactin ระหว่างผู้ป่วยที่เคยมีประวัติชักในระยะขาดสุรา 33 คน กับผู้ป่วยที่ไม่เคยชัก 85 คน โดยตั้งคำถามว...

การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งตับอ่อนในคนญี่ปุ่น

ผู้นิพนธ์ทำการทบทวนวรรณกรรมจากโครงการวิจัยของ Japan Collaborative Cohort Study (JACC Study) 3 รายงานวิจัย ร่วมกับงานวิจัยอื่นๆ จากฐานข้อมูล PubMed เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งตับอ่อน ผลการศึกษาในโครงการ JACC study พบว่า อัตราตายจากโรคมะ...

ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ไม่สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาได้มักมีปัญหาสุราร่วมด้วย

สุราและสารเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพร่เชื้อเอดส์ละสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ในการขณะเดียวกัน การใช้สารเสพติดก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในผู้ติดเชื้อเอดส์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเอดส์และการดื่มสุรา/การใช้ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับก...

ทัศนคติด้านกฎหมายที่ไม่ถูกต้องมีส่วนทำให้วัยรุ่นขับรถยนต์ขณะมึนเมา

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบสำรวจภาคตัดขวาง (cross-section study) เพื่อหาความชุกของคนเมาแล้วขับรถยนต์ หรือนั่งอยู่ในรถที่มีคนเมาเป็นผู้ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,564 คนอายุเฉลี่ย 20.5 ปี (คิด...

ชายที่ติดสุรามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่าชายที่ไม่ติดสุรา

ร้อยละ 20-25 ของการสมรสมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน ปัญหานี้เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนจะเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว คู่ครองของบุคคลคนนั...

อาการซึมเศร้าสามารถใช้บ่งชี้ปัญหาสุราในนักศึกษาหญิงที่ดื่มสุราได้

ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (eating disorders) และอารมณ์ซึมเศร้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมดื่มสุราของนักศึกษาหญิง การมีประวัติผู้ติดสุราในครอบครัวสัมพันธ์กับการติดสุรา ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การมีประวัติผู...

ทักษะชุมชนและอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อการสูบบุหรี่และดื่มสุราของวัยรุ่น

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรามักจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ทางสังคม บริบทของเพื่อนสามารถเป็นตัวทำนายการตั้งต้นใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นที่มีเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ วัยรุ่นผู้นั้นจะสูบบุหรี่ด้วย แรงจูงใจทางสังคมและความเชื่อที...

ผู้ชายบราซิลตอนใต้ เศรษฐานะต่ำ และสุขภาพจิตไม่ดี เสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ผิดปกติ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ในชุมชนเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของบราซิลชื่อ Rio Grande ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 200,000 คนอยู่ในเมืองและมีเพียงร้อยละ 5 อยู่ในชนบท  วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การหาอัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผ...

การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น 57,736 คนเป็นชาย 23,708 คน และหญิง 34,028 คน ที่อาศัยใน 22 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรอายุ 40-79ปีมี 110,792 คน เป็นช...

การดื่มแอลกอฮอล์อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

     ผู้นิพนธ์ทำการบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากผู้หญิงอเมริกันเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับสอง ผู้นิพนธ์อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคมะเร็งเต้านมจากการดื่มแอลกอ...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ว่า สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งสำหรับโรคตับอ่อนอักเสบ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านระบาดวิทยาในเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก บางการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพบในผู้ชายเท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่มี...

ผู้หญิงในเมืองที่มีคู่รักซึ่งดื่มสุราแบบอันตรายมีเสี่ยงสูงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบ case-control study เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายจากคู่รักของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้วิจัยทำการศึกษาระหว่างปีค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2000 ใน 11 เมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่า...

นักศึกษามหาวิทยาลัยได้สุรามาดื่มได้อย่างไร

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการกำหนดอายุของผู้มีสิทธิดื่มสุราที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่การดื่มสุราของเยาวชน (อายุน้อยกว่า 21 ปี) ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อย ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า ร้อยละ 47ของนักเรียนชั้นมัธย...

ผู้หญิงที่ติดสุรามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ติดสุราประมาณ 2-3 เท่า

สัดส่วนของประชากรหญิงที่ติดสุรามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก ผลการวิจัยในอดีตพบว่า ในผู้ที่ติดสุราทั้งสองเพศ ผู้หญิงจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการติดสุราในผู้หญิงยังมีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยได้ทำ...

การดื่มไวน์วันละครั้งพร้อมอาหารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบไปข้างหน้าในประชากรทั่วไป (population-based cohort study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดื่มสุราและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันในผู้หญิงและผู้ชาย ที่ประเทศเดนมาร์ก ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลในช่วงปี...

การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดแตกในสมอง

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมและ Meta-analysis โดยอ้างถึงความขัดแย้งของข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับผลของการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางว่า การดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) ได้ แต่กลับเพิ่มความเสี่ยง...

การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มากเพิ่มความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชายญี่ปุ่นทั้งหมด 42,578 คน ที่อาศัยใน 46 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรทั้งหมด 125,750 คน แต่กลุ่มประชากรอายุ 40-79 ปีมี110,792 คน เป็นชาย 46,4...

การดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการขับขี่ยวดยานพาหนะ

ผู้นิพนธ์ทบทวนวรรณกรรมโดยค้นเอกสารจากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล การแพทย์ และจิตวิทยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ กับการขับขี่ยวดยานพาหนะแบบเสี่ยงอันตราย และการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงและความรุนแรงทางเพศ รวมถ...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ในประเทศอังกฤษ ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ใหม่จำนวนมากเป็นประชากรในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน คือ การใช้สารระเหยประเภทไนไตรท (nitrite inhalant) การเป็นผู้รับน้ำเชื้อ และการมีเพศสัมพัน...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5