ชายที่ติดสุรามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่าชายที่ไม่ติดสุรา

ร้อยละ 20-25 ของการสมรสมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน ปัญหานี้เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนจะเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว คู่ครองของบุคคลคนนั...

อาการซึมเศร้าสามารถใช้บ่งชี้ปัญหาสุราในนักศึกษาหญิงที่ดื่มสุราได้

ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (eating disorders) และอารมณ์ซึมเศร้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมดื่มสุราของนักศึกษาหญิง การมีประวัติผู้ติดสุราในครอบครัวสัมพันธ์กับการติดสุรา ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การมีประวัติผู...

ทักษะชุมชนและอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อการสูบบุหรี่และดื่มสุราของวัยรุ่น

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรามักจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ทางสังคม บริบทของเพื่อนสามารถเป็นตัวทำนายการตั้งต้นใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นที่มีเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ วัยรุ่นผู้นั้นจะสูบบุหรี่ด้วย แรงจูงใจทางสังคมและความเชื่อที...

ผู้ชายบราซิลตอนใต้ เศรษฐานะต่ำ และสุขภาพจิตไม่ดี เสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ผิดปกติ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ในชุมชนเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของบราซิลชื่อ Rio Grande ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 200,000 คนอยู่ในเมืองและมีเพียงร้อยละ 5 อยู่ในชนบท  วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การหาอัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผ...

การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น 57,736 คนเป็นชาย 23,708 คน และหญิง 34,028 คน ที่อาศัยใน 22 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรอายุ 40-79ปีมี 110,792 คน เป็นช...

การดื่มแอลกอฮอล์อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

     ผู้นิพนธ์ทำการบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากผู้หญิงอเมริกันเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับสอง ผู้นิพนธ์อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคมะเร็งเต้านมจากการดื่มแอลกอ...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ว่า สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งสำหรับโรคตับอ่อนอักเสบ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านระบาดวิทยาในเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก บางการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพบในผู้ชายเท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่มี...

ผู้หญิงในเมืองที่มีคู่รักซึ่งดื่มสุราแบบอันตรายมีเสี่ยงสูงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบ case-control study เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายจากคู่รักของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้วิจัยทำการศึกษาระหว่างปีค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2000 ใน 11 เมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่า...

นักศึกษามหาวิทยาลัยได้สุรามาดื่มได้อย่างไร

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการกำหนดอายุของผู้มีสิทธิดื่มสุราที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่การดื่มสุราของเยาวชน (อายุน้อยกว่า 21 ปี) ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อย ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า ร้อยละ 47ของนักเรียนชั้นมัธย...

ผู้หญิงที่ติดสุรามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ติดสุราประมาณ 2-3 เท่า

สัดส่วนของประชากรหญิงที่ติดสุรามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก ผลการวิจัยในอดีตพบว่า ในผู้ที่ติดสุราทั้งสองเพศ ผู้หญิงจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการติดสุราในผู้หญิงยังมีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยได้ทำ...

การดื่มไวน์วันละครั้งพร้อมอาหารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบไปข้างหน้าในประชากรทั่วไป (population-based cohort study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดื่มสุราและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันในผู้หญิงและผู้ชาย ที่ประเทศเดนมาร์ก ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลในช่วงปี...

การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดแตกในสมอง

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมและ Meta-analysis โดยอ้างถึงความขัดแย้งของข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับผลของการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางว่า การดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) ได้ แต่กลับเพิ่มความเสี่ยง...

การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มากเพิ่มความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชายญี่ปุ่นทั้งหมด 42,578 คน ที่อาศัยใน 46 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรทั้งหมด 125,750 คน แต่กลุ่มประชากรอายุ 40-79 ปีมี110,792 คน เป็นชาย 46,4...

การดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการขับขี่ยวดยานพาหนะ

ผู้นิพนธ์ทบทวนวรรณกรรมโดยค้นเอกสารจากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล การแพทย์ และจิตวิทยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ กับการขับขี่ยวดยานพาหนะแบบเสี่ยงอันตราย และการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงและความรุนแรงทางเพศ รวมถ...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ในประเทศอังกฤษ ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ใหม่จำนวนมากเป็นประชากรในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน คือ การใช้สารระเหยประเภทไนไตรท (nitrite inhalant) การเป็นผู้รับน้ำเชื้อ และการมีเพศสัมพัน...

การดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายหญิงที่เป็นคู่รัก

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อหาปัจจัยการดื่มแอลกอฮอล์ของชายคู่รักกับเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายผู้หญิง ซึ่งถูกส่งมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของ Dallas Regional Campus, University of Texas School of Public H...

ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการดื่มสุราในวัยรุ่น

เป็นที่ทราบดีว่าพันธุกรรมและเพื่อนสนิทมีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น อิทธิพลของพันธุกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด แต่อิทธิพลของเพื่อนสนิทต่อการดื่มสุราของวัยรุ่นอาจอธิบายได้ด้วยหลายทฤษฎี เช่น การเลียนแบบ, การมีอิทธิผลต่อเจตคติด้านการดื่มสุรา ในทา...

การดื่มหนักทำให้ผู้ก่ออาชญากรรมทางเพศมีแนวโน้มที่จะทำร้ายเหยื่ออย่างรุนแรง

การทำร้ายทางเพศเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ร้อยละ 50 ของการทำร้ายทางเพศมีปัญหาสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้กระทำมักมีการเมาสุราก่อนหรือระหว่างการทำร้ายทางเพศ อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเกี่ยวกับปริมาณการดื่มสุราในช่วงก่อนและระหว่า...

พฤติกรรมพ่อแม่ขณะอยู่ในบ้านเป็นแบบอย่างให้ลูกวัย 10 ปีเริ่มต้นสูบบุหรี่และดื่มสุรา

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจในโรงเรียนประถมศึกษา 41 แห่ง ที่เมืองคัวแนส (Kaunas) ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของพ่อแม่และเด็กเมื่ออยู่ในบ้าน อายุที่เริ่มต้นสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ควา...

การดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับ

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม โดยอ้างถึงประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 18 ล้านคนที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตรายและมีความชุกของการป่วยเป็นโรคตับอักเสบชนิด C สูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 5 เท่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 80 กรัม/วัน เ...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5