รูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: เพื่อวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อให้เห็นรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 6-17 ปี เรียนอยู่ชั้นปี 1-11 จากโรงเรียนสุ่มจากเขต 12 แห่งของเมือง Canton เมื่อกลางปี 1994 จำนวน 1964 คนที่อาศัยอยู่ใ...

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หญิงชาวแอฟริกันดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์

การดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชากรในประเทศแอฟริกาใต้ การดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดอื่นๆ ส่งผลให้การตัดสินใจในหลายสถานการณ์ รวมทั้งการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ด้วย การดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดอาจเป็นปัจจัยที่...

การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหารในคนญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ต่อการตายด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ชื่อ JACC Study เริ่มต้นเมื่อ 1988 และเสร็จสิ้นในปี 1990 ผู้วิจัยทำการศึกษา...

ผู้ถูกทำร้ายทางเพศมักมีการใช้สุราก่อนเกิดเหตุ

    โดยทั่วไปแล้ว Drug Facilitated Sexual Assault (DFSA) หรือการถูกทำร้ายทางเพศขณะเมาสุราและยาเสพติด หมายถึง การที่ผู้เคราะห์ร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ยินยอมอันเนื่องมาจากอาการมึนเมาหรือหมดสติเพราะฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติด ในภาวะดังกล่าว...

แอลกอฮอล์กับภูมิแพ้

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมแบบเรียงร้อยถ้อยคำ (narrative reviews) เพื่อหาความความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกาย วิธีการศึกษา: ผู้นิพนธ์ค้นหาเอกสารงานวิจัยจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จำนวน 250 ชิ้น ระหว่างปี 19...

การดื่มแอลกอฮอล์ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer dementia)

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ cohort study ในชุมชนแมนฮัตตันเหนือ เมืองนิวยอร์ค สุ่มเลือกจากประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ถึงค.ศ. 1996 จำนวน 1422 คนที่สุขภาพปกติ จากฐานประชากรวัย 65 ปีขึ้นไปที่มีประกันสุขภาพชนิด Medicare...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อ

สาระสำคัญของบทความ การดื่มสุราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเรื้องรังต่างๆ มากมาย รวมทั้งการได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อนว่าการดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อ แม้ว่าจ...

การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนต้องเข้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองเพิ่มขึ้น

    ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูอัตราผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ที่มาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐในเขตชุมชนเมือง 11 แห่งในประเทศเยอรมนี ผู้วิจัยประเมินปัจจ...

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานชนิด 2

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ด้วยวิธี meta-analysis เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิด 2 โดยมีการพิจารณาตัวแปรกวน (confounders) เช่น อายุ เพศ การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย เป็...

สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับแรกของประเทศเม็กซิโก

การศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับระบาดวิทยาของปัจจัยทางสุขภาพที่มีผลต่อภาะโรค (burden of disease) ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาพบว่า สาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว คือ โรคไม่ติดต่อ (เช่น โรคอ้วน เบาหวาน) ส่วนในประเทศกำลังพัฒ...

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ วิธีการศึกษา: ผู้วิจัยทำการศึกษาในประชากรทั่วไปวัย 40-79 ปี ที่มาตรวจสุขภาพในสถานพยาบาล 45 แห่งจาก 24 ศูนย์แพทย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่...

สุรามีส่วนในการทำให้อัตราการตายของประชากรในประเทศรัสเซียเปลี่ยนแปลง

อัตราการตายของประชากรในประเทศรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากขนาดนี้ยังไม่เคยพบมาก่อนในประเทศอุตสาหกรรมใหม่อื่นๆ มาก่อน ผู้วิจัยประสงที่จะวิเคราะห์แนวโน้มการตายทั้งหมดและจากสาเหตุเฉพาะอย...

เพศหญิงมีปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่างจากเพศชาย

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (narrative reviews) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างหญิงและชายเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ วิธีการศึกษา: ผู้นิพนธ์ค้นหาเอกสารงานวิจัยจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จำนวน 250 ชิ้น ระห...

การดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ปัจจัยอื่นซึ่งอา...

การถูกทารุณกรรมและละเลยในวัยเด็กเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื่มสุราหนักเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

สาระสำคัญของบทความ การดื่ม (สุรา) หนัก (binge drinking) ของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสมองที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า วัยรุ่น 10.8 ล้านคนมีการดื่มสุราทั้งๆ ที...

การดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานในหญิงชาวสวีเดน

 ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบศึกษาติดตามไปข้างหน้า (prospective longitudinal study) ในกลุ่มตัวอย่าง สตรีซึ่งมีอายุระหว่าง 38-60 ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจำนวน 1,462 คน เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1968-1969 ที่เมือง Gothenburg ประเทศSweden โดยติดตามน...

การดื่มแอลกอฮอล์ในคนหนุ่มสาวช่วยลด Insulin resistance

วัตถุประสงค์: เพื่อวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบ cross-sectional comparative study เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์กับ insulin sensitivity และ glucose tolerance โดยมีการพิจารณาปัจจัยตัวกวน เช่น body mass index (BMI) เพศ สภาพสั...

เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ติดสุราและยาเสพติดอาจมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่ดีได้

สาระสำคัญของบทความ มีเด็กจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ปกครองที่ติดสุราและสารเสพติด เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ด้านสติปัญญา และทางด้านร่างกาย รวมทั้งในด้านชีวภาพ, จิตใจ และภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการติดสา...

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสำหรับหญิงที่มีประวัติเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง (benign breast disease, BBD) มาก่อนหรือไม่ วิธีการศึกษา: อาสาสมัครวิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพชาวอเมริกันที่เข้...

พันธุกรรมมีส่วนในการทำให้ป่วยเป็นโรคติดสุราแต่ยังไม่ทราบยีนส์ที่ชัดเจน

การติดสุราและยาเสพติดอื่นมักพบร่วมกัน หลักฐานทางวิชาการจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ และสังคมเกี่ยวข้องกับการติดสุราและยาเสพติดอื่น สำหรับพันธุกรรมจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นมากว่าเกี่ยวข้องกับการต...
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5