คนแต่ละวัยมีความเชื่อเกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์และลักษณะการดื่มที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์: เพื่อทำการศึกษาแบบสำรวจภาคตัดขวางในกลุ่มประชากรสหรัฐที่อายุ 12 ปีขึ้นในแง่ของความเชื่อต่อผลของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปทั้งด้านบวกและด้านลบว่าแต่ละวัยมีความแตกต่างกันหรือไม่ และความเชื่อดังกล่าวสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มหรือไม่ อ...

หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปซึ่งดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการเป็นหมัน

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ cohort study ในกลุ่มประชากรสตรีชาวเดนมาร์กที่ยังไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน อายุระหว่าง 20-29 ปี จำนวน 7760 คน ติดตามไปข้างหน้าเพื่อดูอุบัติการณ์ของการเป็นหมัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ หาความสัมพันธ์ระหว่างการเป...

ความรู้สึกเป็นสุขจากการดื่มสุราสัมพันธ์กับปริมาณการดื่มสุราที่มากขึ้น

การดื่มสุราและการดื่มหนักเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มดื่มสุราเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น ผลการศึกษาในอดีตพบว่า 1 ใน 5 ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเริ่มต...

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยไม่เสี่ยงต่อโรคอ้วน

ผู้วิจัยเห็นว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและต้องการทราบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือไม่ การศึกษานี้ศึกษาว่าความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือไม่ในกลุ่มประชากรรายได้น้อยที่มาใช้บริการที่สถานพยาบา...

การดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางทำให้มีน้ำหนักเพิ่มหรือเป็นโรคอ้วน

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม  แม้ว่าแอลกอฮอล์จะให้พลังงานสูง ประมาณ 7.1 กรัม/กิโลแคลอรี่ แต่รายงานวิจัยด้านระบาดวิทยาที่ผ่านมายังสรุปไม่ได้ว่า การบริโภคแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับการมีน้ำหนักเพิ่มและโรคอ้วนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากความยากในการประเ...

การมองตัวเองในแง่ลบทำให้วัยรุ่นเริ่มดื่มสุราเร็ว

สุราเป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมใช้ และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประชากรอายุต่ำกว่า 21 ปี ผลการวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นที่เริ่มต้นดื่มสุราก่อนอายุ 15 ปีเสี่ยงต่อการติดสุรามากกว่าวัยรุ่นที่เริ่...

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีระดับฮอร์โมน prolactin สูง

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมน prolactin ในเลือดกับประวัติการขาดสุราแล้วชัก วิธีการศึกษา: เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ชนิด cohort study ชื่อ FARS (Fraconian Alcoholism Research Studies) ของคณะแพทยศาส...

เยาวชนที่มีแม่ติดสุราหรือยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะถูกทารุณกรรมหรือละเลย

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาสุราของแม่นั้นทำให้ลูกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาสุราและยาเสพติดของแม่นี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดูแลลูก โดยทำให้แม่ไม่สามารถให้ความรักและความอบอุ่นในการดูแลลูก รวมถึงการทอดทิ้งลูก จ...

ลูกชายของพ่อที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการตายก่อนอายุ 40 ปี

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาติดตามระยะยาวในลูกชายของพ่อที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ 40 ปี เพื่อหาว่า พันธุกรรมจากพ่อที่ติดแอลกอฮอล์สามารถทำนายการตายของลูกชายก่อนอายุ 40 ปีได้หรือไม่ วิธีการศึกษา: โดยคัดเลือกลูกชายที่เกิดระหว่างเ...

ค้นพบยีนส์ที่ Frontal cortex และ Nucleus accumbens ของสมองผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study ในการชันสูตรศพอย่างสมบูรณ์และวินิจฉัยโรคด้วย neuropathological examination ในกลุ่มคนตายที่เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคติดแอลกอฮอล์ตามระบบ DSM-IV-TR และมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์มาก...

ประเภทของแรงจูงใจในการดื่มสุราอาจสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวขณะดื่มสุรา

การวิจัยในนักศึกษา   หลักฐานทางวิชการจำนวนไม่น้อยแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพ การดื่มสุรา และบริบทของการดื่มสุราสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการดื่มสุรา (motives for drinking) ก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรร...

การดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยไม่เสี่ยงต่อความอ้วน

    ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับการดื่มแอลกอฮอล์ ในคนอเมริกันที่ไม่สูบบุหรี่จำนวน 8,236 คนที่ได้รับการตรวจสุขภาพจากโครงการ 3rd National Health and Nutrition Examination Survey ตัวแปรท...

รูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: เพื่อวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อให้เห็นรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 6-17 ปี เรียนอยู่ชั้นปี 1-11 จากโรงเรียนสุ่มจากเขต 12 แห่งของเมือง Canton เมื่อกลางปี 1994 จำนวน 1964 คนที่อาศัยอยู่ใ...

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หญิงชาวแอฟริกันดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์

การดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชากรในประเทศแอฟริกาใต้ การดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดอื่นๆ ส่งผลให้การตัดสินใจในหลายสถานการณ์ รวมทั้งการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ด้วย การดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดอาจเป็นปัจจัยที่...

การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหารในคนญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ต่อการตายด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ชื่อ JACC Study เริ่มต้นเมื่อ 1988 และเสร็จสิ้นในปี 1990 ผู้วิจัยทำการศึกษา...

ผู้ถูกทำร้ายทางเพศมักมีการใช้สุราก่อนเกิดเหตุ

    โดยทั่วไปแล้ว Drug Facilitated Sexual Assault (DFSA) หรือการถูกทำร้ายทางเพศขณะเมาสุราและยาเสพติด หมายถึง การที่ผู้เคราะห์ร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ยินยอมอันเนื่องมาจากอาการมึนเมาหรือหมดสติเพราะฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติด ในภาวะดังกล่าว...

แอลกอฮอล์กับภูมิแพ้

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมแบบเรียงร้อยถ้อยคำ (narrative reviews) เพื่อหาความความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกาย วิธีการศึกษา: ผู้นิพนธ์ค้นหาเอกสารงานวิจัยจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จำนวน 250 ชิ้น ระหว่างปี 19...

การดื่มแอลกอฮอล์ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer dementia)

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ cohort study ในชุมชนแมนฮัตตันเหนือ เมืองนิวยอร์ค สุ่มเลือกจากประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ถึงค.ศ. 1996 จำนวน 1422 คนที่สุขภาพปกติ จากฐานประชากรวัย 65 ปีขึ้นไปที่มีประกันสุขภาพชนิด Medicare...

การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อ

สาระสำคัญของบทความ การดื่มสุราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเรื้องรังต่างๆ มากมาย รวมทั้งการได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อนว่าการดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อ แม้ว่าจ...

การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนต้องเข้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองเพิ่มขึ้น

    ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูอัตราผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ที่มาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐในเขตชุมชนเมือง 11 แห่งในประเทศเยอรมนี ผู้วิจัยประเมินปัจจ...
  • 1
  • 2 (current)
  • 3
  • 4
  • 5