การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานชนิด 2

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ด้วยวิธี meta-analysis เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิด 2 โดยมีการพิจารณาตัวแปรกวน (confounders) เช่น อายุ เพศ การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย เป็...

สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับแรกของประเทศเม็กซิโก

การศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับระบาดวิทยาของปัจจัยทางสุขภาพที่มีผลต่อภาะโรค (burden of disease) ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาพบว่า สาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว คือ โรคไม่ติดต่อ (เช่น โรคอ้วน เบาหวาน) ส่วนในประเทศกำลังพัฒ...

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ วิธีการศึกษา: ผู้วิจัยทำการศึกษาในประชากรทั่วไปวัย 40-79 ปี ที่มาตรวจสุขภาพในสถานพยาบาล 45 แห่งจาก 24 ศูนย์แพทย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่...

สุรามีส่วนในการทำให้อัตราการตายของประชากรในประเทศรัสเซียเปลี่ยนแปลง

อัตราการตายของประชากรในประเทศรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากขนาดนี้ยังไม่เคยพบมาก่อนในประเทศอุตสาหกรรมใหม่อื่นๆ มาก่อน ผู้วิจัยประสงที่จะวิเคราะห์แนวโน้มการตายทั้งหมดและจากสาเหตุเฉพาะอย...

เพศหญิงมีปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่างจากเพศชาย

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (narrative reviews) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างหญิงและชายเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ วิธีการศึกษา: ผู้นิพนธ์ค้นหาเอกสารงานวิจัยจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จำนวน 250 ชิ้น ระห...

การดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ปัจจัยอื่นซึ่งอา...

การถูกทารุณกรรมและละเลยในวัยเด็กเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื่มสุราหนักเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

สาระสำคัญของบทความ การดื่ม (สุรา) หนัก (binge drinking) ของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสมองที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า วัยรุ่น 10.8 ล้านคนมีการดื่มสุราทั้งๆ ที...

การดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานในหญิงชาวสวีเดน

 ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบศึกษาติดตามไปข้างหน้า (prospective longitudinal study) ในกลุ่มตัวอย่าง สตรีซึ่งมีอายุระหว่าง 38-60 ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจำนวน 1,462 คน เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1968-1969 ที่เมือง Gothenburg ประเทศSweden โดยติดตามน...

การดื่มแอลกอฮอล์ในคนหนุ่มสาวช่วยลด Insulin resistance

วัตถุประสงค์: เพื่อวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบ cross-sectional comparative study เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์กับ insulin sensitivity และ glucose tolerance โดยมีการพิจารณาปัจจัยตัวกวน เช่น body mass index (BMI) เพศ สภาพสั...

เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ติดสุราและยาเสพติดอาจมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่ดีได้

สาระสำคัญของบทความ มีเด็กจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ปกครองที่ติดสุราและสารเสพติด เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ด้านสติปัญญา และทางด้านร่างกาย รวมทั้งในด้านชีวภาพ, จิตใจ และภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการติดสา...

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสำหรับหญิงที่มีประวัติเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง (benign breast disease, BBD) มาก่อนหรือไม่ วิธีการศึกษา: อาสาสมัครวิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพชาวอเมริกันที่เข้...

พันธุกรรมมีส่วนในการทำให้ป่วยเป็นโรคติดสุราแต่ยังไม่ทราบยีนส์ที่ชัดเจน

การติดสุราและยาเสพติดอื่นมักพบร่วมกัน หลักฐานทางวิชาการจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ และสังคมเกี่ยวข้องกับการติดสุราและยาเสพติดอื่น สำหรับพันธุกรรมจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นมากว่าเกี่ยวข้องกับการต...

ปริมาณและรูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับการป่วยด้วยโรคต่างๆ

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ด้วยวิธี meta-analysis เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรค และวิเคราะห์หลายระดับตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์แบบภาพรวม โดยดูจากค่าregional and global al...

พนักงานชายชาวญี่ปุ่นที่ดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์กับจำนวนเม็ดเลือดขาวในพนักงานในสำนักงาน ชายชาวญี่ปุ่น อายุ 23-59 ปี จำนวน 5218 คน ซึ่งมาตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ม...

การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยภาคตัดขวางในกลุ่มผู้ป่วยชายซึ่งติดเชื้อเอดส์ที่มานอนรักษาที่แผนก Botkin Infectious Disease Hospital เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2001 ถึงเดือน มี.ค. 2002 จำนวนทั้งหมด 201 คน เพื่อประเมินอัตราปัญ...

สาร acetaldehyde ทำให้ DNA ผิดปกติและอาจก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง

       ผู้นิพนธ์ทำการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาว่า acetaldehyde ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้หรือไม่ อย่างไร  ผู้วิจัยพยายามอธิบายกลไกการเกิดเซลล์มะเร็งจาก acetaldehyde ดังนี้ 1.       การทดลองในหนู พบว่า ac...

ลักษณะทางสังคม ประชากร และพฤติกรรมของนักศึกษาชาวอเมริกันที่ไม่ดื่มสุรา

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยมีปัญหาสุรา งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า นักศึกษาชายดื่มสุรามากกว่านักศึกษาหญิง และนักศึกษาผิวขาวดื่มสุรามากกว่านักศึกษาเชื้อชาติอื่น นอกเหนือนี้ ประวัติครอบครัว พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ปกครองบุคลิกภาพ แรงจูงใจในการดื่มสุรา กา...

ดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการสะสมธาตุเหล็กในตับและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบทบทวนวรรณกรรม เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับธาตุเหล็กในตับและการเกิดโรคมะเร็งตับ โดยอธิบายจาก oxidative stress ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อจุดเริ่มต้นและส่งเสริมการเกิดเซลล์มะเร็ง โรคตับที่เกิดจากพิษแอลกอฮอล์มี...

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Fetal alcohol syndrome

วัตถุประสงค์: เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Fetal alcohol syndrome (FAS) ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคนี้มากที่สุดในโลก วิธีการศึกษา: เป็นงานวิจัยแบบ Case-control study design เริ่มจากปี 1999 ผู้วิจัยสำรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเ...

ความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราสัมพันธ์กับการดื่มและเมาสุราของวัยรุ่น

สาระสำคัญของบทความ สุราเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของเยาวชน การเริ่มต้นดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อยสัมพันธ์กับการดื่มหนักและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุราเมื่ออายุมากขึ้น การมีผลกระทบในด้านชีวจิตสังคมที่มากกว่า และการเป็นอันตรายต่...
  • 1
  • 2
  • 3 (current)
  • 4
  • 5