ความรู้สึกเป็นสุขจากการดื่มสุราสัมพันธ์กับปริมาณการดื่มสุราที่มากขึ้น

การดื่มสุราและการดื่มหนักเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มดื่มสุราเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น ผลการศึกษาในอดีตพบว่า 1 ใน 5 ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเริ่มต...

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยไม่เสี่ยงต่อโรคอ้วน

ผู้วิจัยเห็นว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและต้องการทราบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือไม่ การศึกษานี้ศึกษาว่าความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือไม่ในกลุ่มประชากรรายได้น้อยที่มาใช้บริการที่สถานพยาบา...

การดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางทำให้มีน้ำหนักเพิ่มหรือเป็นโรคอ้วน

ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม  แม้ว่าแอลกอฮอล์จะให้พลังงานสูง ประมาณ 7.1 กรัม/กิโลแคลอรี่ แต่รายงานวิจัยด้านระบาดวิทยาที่ผ่านมายังสรุปไม่ได้ว่า การบริโภคแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับการมีน้ำหนักเพิ่มและโรคอ้วนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากความยากในการประเ...

การมองตัวเองในแง่ลบทำให้วัยรุ่นเริ่มดื่มสุราเร็ว

สุราเป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมใช้ และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประชากรอายุต่ำกว่า 21 ปี ผลการวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นที่เริ่มต้นดื่มสุราก่อนอายุ 15 ปีเสี่ยงต่อการติดสุรามากกว่าวัยรุ่นที่เริ่...

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีระดับฮอร์โมน prolactin สูง

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมน prolactin ในเลือดกับประวัติการขาดสุราแล้วชัก วิธีการศึกษา: เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ชนิด cohort study ชื่อ FARS (Fraconian Alcoholism Research Studies) ของคณะแพทยศาส...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 (current)