การใช้ internet เพื่อคัดกรองและให้ brief intervention อาจช่วยลดการดื่มแบบเสี่ยงในนศ.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลของ web-based screening and brief intervention (e-SBI) เพื่อลดปัญหาการดื่มในนักศึกษามหาวิทยาลัย (อายุ 17-26 ปี) ที่มีการดื่มแบบเสี่ยง (hazardous drinking) ผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยแบบ double-blind,...

สถานพยาบาลปฐมภูมิควรให้การคัดกรองและคำปรึกษาเพื่อลดการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์: US Prevention Services Task Force (USPSTF) สรุปคำแนะนำเกี่ยวกับการคัดกรองและการให้คำปรึกษาเพื่อลดการดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม (alcohol misuse) ในสถานพยาบาลปฐมภูมิซึ่งเป็นการปรับปรุงคำแนะนำที่ให้ไว้ครั้งก่อน (ปี ค.ศ. 1996) มาตรกา...

การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินและการส่งต่อไปรับ brief intervention ช่วยลดการดื่มสุรา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลของการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉินด้วยปัญหาสุรา (alcohol misuse) ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ single-blind, pragmatic randomized controlled trial นาน 12 เดือน ในอาสาสมัครวิจัย 599 ราย เพื่...

Motivational Interviewing คืออะไร?

วัตถุประสงค์: เพื่อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของ motivational interviewing (MI), ทฤษฎีที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย, หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์ และการนำไปใช้ รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างการสนทนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคบางประการ มาตรการ: ก...

การให้ disulfiram ร่วมกับการรักษาทางจิตสังคมช่วยให้วัยรุ่นที่ติดสุราลดการดื่มลงได้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้ disulfiram (200 mg/day) ร่วมกับโปรแกรมการรักษาทางจิตสังคมและพฤติกรรมบำบัด ในวัยรุ่น (อายุ 16-19 ปี) ที่ติดสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-cont...

วันคัดกรองการดื่มสุราแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอแนวโน้มของข้อมูลในคนทั่วไปที่ได้จากการทำ National Alcohol Screening Day (NASD) ของประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี ค.ศ. 2001-2003 มาตรการ: community-based screening program วิธีการศึกษา: ภายใต้การสนับสนุนของ National Ins...

ยา Topiramate อาจใช้รักษาการติดสุราได้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา topiramate (ปรับเพิ่มขนาดยาจาก 25 md/day เป็น 300 mg/day ใน 8 สัปดาห์) ในการรักษาผู้ติดสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled trial นาน 12 สัป...

ผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษามีแนวโน้มที่จะดื่มสุราน้อยลงอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการรักษาทางจิตสังคมกับจำนวนครั้งที่มารับการรักษา (0, 1 และ 12 ครั้ง) ในผู้ติดสุรา มาตรการ: 1. Cognitive Behavioral Therapy (CBT): การรักษาที่เน้นการฝึกความชำนาญในการเผชิญกับสถานการณ์ที...

Brief intervention ช่วยลดการดื่มสุราในวัยรุ่นที่มาห้องฉุกเฉินรพ. ด้วยปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลของ brief motivational interview ที่ห้องฉุกเฉิน ในวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) ที่มาห้องฉุกเฉินด้วยปัญหาที่สัมพันธ์กับสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ randomized-controlled trial ระหว่าง brief motivational...

แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ดื่มสุรามากเกินไป

วัตถุประสงค์: แพทย์ปฐมภูมิหรือด้านสุขภาพจิตสามารถคัดกรอง, ประเมิน, วินิจฉัย และบำบัดผู้ที่ดื่มสุรามากเกินไปได้ มาตรการ: การคัดกรอง, การรักษาทางจิตสังคม และการรักษาด้วยยา วิธีจัดทำข้อมูล: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism จั...

การใช้ acamprosate ในเวชปฏิบัติปฐมภูมิช่วยลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ติดสุรา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา acamprosate ในเวชปฏิบัติทั่วไป ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ open-label, randomized-controlled trial ระหว่างการรักษาตามมาตรฐานร่วมกับ ยา acamprosate กับการรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดี...

โปรแกรมการบำบัดอย่างสั้นเพื่อลดการใช้สุราสามารถนำมาใช้กับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้

การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูใจ (Motivational interviewing, MI) เป็นการบำบัดอย่างสั้นชนิดหนึ่งที่อาศัยหลักการของการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมไปกับการให้ความเห็นอกเห็นใจ โดยอาศัยความชำนาญของผู้บำบัดที่จะนำผู้ป่วยออกจากภาวะสองจิตสองใจไปสู่การเป...

Naltrexone ชนิดฉีดและออกฤทธิ์ยาว 1 เดือนอาจมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดสุรา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา naltrexone depot ซึ่งเป็นฉีดและออกฤทธิ์ได้นาน 1 เดือน ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled trial นาน 3 เดือนในผู้ป่วยนอกที่ติดสุราจำนวน 315 ร...

โปรแกรมอบรมวัยรุ่นที่ทำผิดกฎจราจรช่วยลดการทำผิดกฎจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราได้

อุบัติเหตุบนท้องถนนยังเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงจัดให้มีโปรแกรมลดความเสี่ยงอย่างมีเป้าหมาย (targeted risk – reduction programs) ขึ้นเพื่อลดปัญหาการทำผิ...

ยังไม่มีหลักฐานว่ายา Nalmefene มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดสุรา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา nalmefene 5, 20 และ 40 mg/day ในผู้ติดสุรา ผู้วิจัยทำการศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled trial นาน 12 สัปดาห์ในผู้ป่วยนอกติดสุราที่เพิ่งหยุดสุราได้จำน...

วันคัดกรองสุราแห่งชาติช่วยลดการดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง

ในแต่ละปี ชาวอเมริกันจำนวน 107,000 คนเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุรา ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 8.5 ของชาวอเมริกันเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับโรคติดสุรา แต่ในจำนวนนี้ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่แสวงหาการรักษา งานวิจัยจำนวนมากในหลาย...

เจตคติของแพทย์ในด้านการให้บริการแก่ผู้ดื่มสุราเปลี่ยนแปลงได้ยาก

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะมีเจตคติต่อการให้บริการกับผู้ดื่มสุราดีขึ้นหรือไม่หากได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนเพื่อให้นำการคัดกรองและ brief intervention มาใช้ในเวชปฏิบัติประจำวัน ผู้วิจัยให้การฝึกอบรมและการ...

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีการเรียนดีหลายคนกลายเป็นนักดื่มเมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

สุราเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมชาวอเมริกัน การดื่มสุราจะส่งผลในแง่บวกหรือลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ดื่ม นักวิชาการจำนวนหนึ่งจึงให้ความสนใจกับพฤติกรรมดื่มสุราของประชากร วิธีการศึกษาแบบระยะยาวเป็นวิธีที่น่าสนใ...

จิตบำบัดบางชนิดช่วยให้ผู้ติดสุราลดพฤติกรรมรุนแรงต่อคู่ครองได้

มีผลการศึกษามากมายที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สุรากับการทำร้ายคู่ครอง หลักฐานทางจิตวิทยาพบว่าการใช้สุรา โดยเฉพาะการเมาสุรา เป็นปัจจัยส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง โดยเฉพาะพฤติกรรมรุนแรงต่อคู่ครอง พฤติกรรมการรุนแรงที่เกิดข...

การรักษาแบบผสมผสานช่วยลดการติดสุราและ PTSD ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการให้การรักษาแบบผสมผสานซึ่งประกอบด้วย 1. continuous postinjury case management (สำหรับการบาดเจ็บ); 2. motivational interview (สำหรับการติดสุรา) community-based screening program และ 3. pharmacotherapy and...
  • 1 (current)
  • 2