การทำร้ายทางเพศเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ร้อยละ 50 ของการทำร้ายทางเพศมีปัญหาสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้กระทำมักมีการเมาสุราก่อนหรือระหว่างการทำร้ายทางเพศ อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเกี่ยวกับปริมาณการดื่มสุราในช่วงก่อนและระหว่างทำร้ายร้ายทางเพศ ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณสุราที่ดื่มกับลักษณะของการทำร้ายทางเพศ

งานวิจัยนี้มีอาสาสมัครวิจัยทั้งหมด 107 คน อาสาสมัครวิจัยทั้งหมดเป็นชายที่เคยก่ออาชญากรรมทางเพศ อายุระหว่าง 18 – 45 ปี มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 31.6 ปี ผู้วิจัยประเมินปริมาณของสุราที่ดื่มเป็น 3 ช่วง คือ i) ในช่วง 12 ชั่วโมงก่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเหยื่อ, ii) ระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเหยื่อ และ iii) ระหว่างการทำร้ายเหยื่อ หลังจากทราบปริมาณการดื่มแล้ว ผู้วิจัยแบ่งอาสาสมัครวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่ดื่ม ผู้ที่ดื่มเล็กน้อย (1-4 แก้ว) และผู้ที่ดื่มหนัก (5 แก้วหรือมากกว่า) ผู้วิจัยประเมินการทร้ายทางเพศโดยใช้แบบสำรวจชื่อ Sexual Experience Surveys นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังขอให้อาสาสมัครวิจัยกล่าวถึงประสบการณ์ของตนขณะทำร้ายและข่มขืนเหยื่ออีกด้วย โดยถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครวิจัยและเหยื่อ และสอบถามว่าอาสาสมัครวิจัยรู้สึกว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 40 ของอาสาสมัครวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ดื่มหนัก ร้อยละ 23 อยู่ในกลุ่มผู้ที่ดื่มเล็กน้อย และร้อยละ 38 อยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่ม .ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครวิจัยกับเหยื่อ ผู้วิจัยพบว่า ร้อยละ 4 ของอาสาสมัครวิจัยไม่รู้จักเหยื่อมาก่อน ผู้ที่ดื่มหนักมักมีการรับรู้เกี่ยวกับความตั้งจะมีเพศสัมพันธ์ของเหยื่อที่บิดเบือนไป มีการใช้กำลังและการทำร้ายเหยื่อรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มหนักหรือไม่ดื่มสุรา

 

Key words: alcohol consumption, sexual assault, community sample, heavy drinking, perpetration

ที่มา: Parkhill MR, Abbey A, Jacques-Tiura AJ. How do sexual assault characteristics vary as a function of perpetrators’ level of intoxication? Addict Behav. 2009:34;331-3.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059731