ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูอัตราผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ที่มาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐในเขตชุมชนเมือง 11 แห่งในประเทศเยอรมนี ผู้วิจัยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกับการมาโรงพยาบาลช่วงสั้นๆ การมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง นอกจากนี้ ยังประมาณการณ์ผลกระทบด้านการเพิ่มขึ้นของภาระงานบริการแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ สถิติวิจัยใช้ odds ratio ผลการศึกษาพบผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1,748 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.8 ซึ่งมีจำนวนครั้งของการมาใช้บริการเท่ากับ 2,372 ครั้ง อัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 3 รวมจำนวนวันนอนทั้งหมดเท่ากับ 12,629 วัน และจำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อรายคิดเป็น 10 วันนอน เมื่อคำนวณอัตราป่วยคิดเป็น 10.7 ต่อ 1,000 คนของประชากร ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1,748 ราย มีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการแผนกฉุกเฉินเพียงครั้งเดียว เท่ากับ 1,451 รายคิดเป็นร้อยละ 83 ของผู้ป่วยทั้งหมด ที่เหลือ 297 รายใช้บริการหลายครั้งซึ่งคิดเป็นค่ามัธยฐานได้เท่ากับ 3 ครั้ง (median of repeat attendances = 3 ) จำนวนผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลช่วงสั้นๆ (น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ คือ เพศชาย ดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย ประสบอุบัติเหตุ และมีโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการมาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินซ้ำ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในครั้งแรกที่มาใช้บริการแผนกฉุกเฉิน เมื่อนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์แบบพหุสัมพันธ์โดยใช้ multinomial logistic regression model พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากครั้งแรกที่มาแผนกฉุกเฉินสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับเพศชาย (OR 2.21, 95%CI 1.51-3.23) การประสบอุบัติเหตุ (OR 3.17, 95%CI 1.72-5.83) การมาตรวจตามแผนกอื่นๆ ในเวลาทำงาน (OR 8.56, 95%CI 5.72-12.81) การมาแผนกฉุกเฉินช่วงสั้นๆ (OR 9.42, 95%CI 5.65-15.70) การมาแผนกฉุกเฉินซ้ำๆ (OR 2.62, 95%CI 1.84-3.73) และการขอกลับบ้านเองโดยไม่สมัครใจรักษาต่อ(OR 1.93, 95%CI 1.08-3.42)  ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการวางแผนสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เลิกดื่มที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล

 

Keywords: emergency, acute care, burden

ที่มาBaune BTMikolajczyk RTReymann GDuesterhaus AFleck SKratz HSundermann U. A 6-months assessment of the alcohol-related clinical burden at emergency rooms (ERs) in 11 acute care hospitals of an urban area inGermany. BMC Health Serv Res 2005;5:73.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16293195&query_hl=30&itool=pubmed_docsum