ผู้นิพนธ์ทบทวนวรรณกรรมโดยค้นเอกสารจากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล การแพทย์ และจิตวิทยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ กับการขับขี่ยวดยานพาหนะแบบเสี่ยงอันตราย และการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงและความรุนแรงทางเพศ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่เกี่ยวข้อง ผลการทบทวนพบว่า การแสวงหาความตื่นเต้นสนุกสนาน (sensation seeking) สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการดื่ม การขับรถ และการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีเหตุเริ่มต้นจากความอยากทดลองในวัยที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ วัยรุ่นชอบทำสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจากมาตรฐานสังคมในวัยเดียวกัน เช่น การทดลองดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถแบบอันตราย มีเพศสัมพันธ์เร็ว ตามมาด้วยผลของแอลกอฮอล์ทำให้กระบวนการคิดบกพร่อง เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (ร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย) โดยเฉพาะในผู้ชายที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับเพศ และเชื่อว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มสมรรถนะทางเพศ ส่วนความรุนแรงทางเพศมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลของแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดพฤติกรรก้าวร้าวและการกระทำซ้ำๆ ในผู้หญิงที่ดื่ม เมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง สรุปได้ว่ามี 5 ปัจจัย คือ 1) มีความดื้อ/ทนทานสูงต่อการตอบสนองพฤติกรรมเสี่ยง 2) มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ผิดแผกแตกต่างจากมาตรฐานสังคม เช่น ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย โตเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ 3) อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นิยมพฤติกรรมเสี่ยง  4) มีความต้องการสูงในแสวงหาความตื่นเต้น สนุกสนาน 5) มีการรับรู้ผิดๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและเชื่อในอรรถประโยชน์ของแอลกอฮอล์ ในทางกลับกัน ปัจจัยป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง มีดังนี้คือ 1) การมีทัศนคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานสังคม 2) มีกลุ่มเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีตามมาตรฐานสังคม

 

Keywords: risk behavior, protective factor, unsafe sex, driving

ที่มาCorte CMSommers MS. Alcohol and risky behaviors. Annu Rev Nurs Res 2005;23:327-60.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16350769&query_hl=19&itool=pubmed_docsum