ผู้นิพนธ์ทำการบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากผู้หญิงอเมริกันเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับสอง ผู้นิพนธ์อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคมะเร็งเต้านมจากการดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 1) เนื้อเยื่อของเต้านมพบ alcohol-metabolizing enzymes ซึ่งแอลกอฮอล์จะถูกเผาผลาญเป็น acetaldehyde  และสารนี้เป็นตัวทำให้เกิดการผ่าเหล่าของจีน (gene mutagenesis) 2) แอลกอฮอล์มีผลต่อการสันดาป (metabolism) ของ estrogen และการตอบสนองของ estrogen receptors ในเนื้อเยื่อเต้านม 3) การเผาผลาญแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งนำไปสู่ปฏิกิริยาสันดาปอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เซลล์ถูกทำลายและกระตุ้นการสร้าง DNA และprotein ที่ผิดปกติ และ 4) แอลกอฮอล์มีผลต่อ folate และ one-carbon metabolism pathways โดยแอลกอฮอล์ทำให้ระดับ folate ลดลง ซึ่งสาร folate มีความสำคัญต่อ DNA methylation และการสังเคราะห์ (synthesis)  DNA ดังนั้นแอลกอฮอล์จึงทำให้เกิดการสังเคราะห์ DNA ผิดปกติจนก่อเป็นเซลล์มะเร็งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคมะเร็งเต้านมมีสาเหตุจากจีนหลายแบบ (genetic polymorphisms) จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด

 

Keywords: breast cancer, etiology

ที่มา: Dumitrescu RGShields PG. The etiology of alcohol-induced breast cancer. Alcohol 2005;35:213-25.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16054983&query_hl=16&itool=pubmed_docsum