ข้อมูลนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมและ Meta-analysis โดยอ้างถึงความขัดแย้งของข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับผลของการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางว่า การดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) ได้ แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตก (hemarrhagic stroke) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เป็นทั้ง case-control และ cohort studies ที่เคยตีพิมพ์มาแล้ว โดยค้นจากฐานข้อมูล MEDLINE  ผลการศึกษานี้ พบว่า รายงานวิจัยส่วนมากจะรายงานเป็น total strokes หรือ กลุ่มรวมของ hemarrhagic strokes ที่รวม intracerebral และ subarachinoid hemorrhages ไว้ด้วยกัน

ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ต่างสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก (heavy alcohol drinking) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตก  และความเสี่ยงนี้สัมพันธ์กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม  ในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลาง แม้ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบจะลดลง แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกกลับเพิ่มขึ้น เพราะผลของแอลกอฮอล์และภาวะขาดสุรากระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมไปกับความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (coagulation disorders)

 

Keywords: systematic review, meta-analysis, stroke, hemorrhages, infarct

ที่มา: Daniel S, Bereezki D. Alcohol as a risk factor for hemorrhagic stroke. Ideggyogy Sz 2004;57:247-56.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15330400&query_hl=23&itool=pubmed_docsum