ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น 57,736 คนเป็นชาย 23,708 คน และหญิง 34,028 คน ที่อาศัยใน 22 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรอายุ 40-79ปีมี 110,792 คน เป็นชาย 46,465 คน หญิง 64,327 คน ใน 45 เขต เลือกมา 61,557 คนจาก 22 เขตเพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer) ตัดออก 57 คนที่ป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนและ 3,764 คนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เริ่มจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ อาชีพ, การศึกษา, พฤติกรรมการดื่ม, การออกกำลังกาย, อาหาร, กรรมพันธุ์, วัดน้ำหนัก และส่วนสูง ผู้วิจัยติดตามรายชื่อผู้มีชีวิตอยู่ตามทะเบียนราษฎร์

รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งจากทะเบียนโรคมะเร็ง ร่วมกับใบมรณะบัตร บางพื้นที่ใช้รายงานเวชระเบียน เริ่มติดตามตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ไปจนถึงปลายปี 1997 ข้อมูลถูกวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Incidence rate ratios (IRR) และ proportional hazards model with adjustment for age and other confounders ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ติดตามเฉลี่ย 7.6 ปี (สิ้นสุดเดือนธันวาคม 1997) มีเพียงร้อยละ 3.3 ที่ขาดการติดต่อเนื่องจากย้ายถิ่น พบผู้ป่วยcolon cancer 418 รายเป็น ชาย 220 และหญิง 198 ราย เป็น rectal cancer 211 ราย เป็นชาย 150 หญิง 61 ราย หลังปรับปัจจัยกวนอื่นๆ แล้ว ในกลุ่มผู้ชาย คนที่เคยดื่มแอลกอฮอล์แต่เลิกดื่มแล้วมีความเสี่ยงสูงเป็น 2 เท่า (IRR 2.01, 95% CI : 1.09-3.68) แต่ในกลุ่มชายที่ยังคงดื่มอยู่ มีความเสี่ยงสูงเป็น 1.97 เท่า (IRR 1.97, 95% CI : 1.28-3.03)

ความเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป ในกลุ่มผู้หญิงก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หลังปรับปัจจัยกวนอื่นๆ แล้ว คนที่ดื่มน้อยกว่า 22 กรัมของแอลกอฮอล์ต่อวันมีความเสี่ยงต่ำต่อการในโรคมะเร็งทวารหนักเทียบกับคนไม่ดื่ม (IRR 0.69, 95% CI : 0.27-1.74) แต่กลุ่มหญิงที่ยังคงดื่มอยู่ มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับผู้ชาย ยิ่งดื่มมากยิ่งเสี่ยงมาก(trend p = 0.027) สรุปได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

Keywords: risk, mortality, colon, rectum, cancer, colonorectal cancer

ที่มา: Wakai KKojima MTamakoshi KWatanabe YHayakawa NSuzuki KHashimoto SKawado MTokudome SSuzuki SOzasa KToyoshima HIto YTamakoshi AJACC Study Group. Alcohol consumption and colorectal cancer risk: findings from the JACC Study. J Epidemiol 2005;15 (Suppl 2):S173-9.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16127230&query_hl=15&itool=pubmed_docsum