ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับการดื่มแอลกอฮอล์ ในคนอเมริกันที่ไม่สูบบุหรี่จำนวน 8,236 คนที่ได้รับการตรวจสุขภาพจากโครงการ 3rd National Health and Nutrition Examination Survey ตัวแปรที่ศึกษาคือ body mass index (weight-kg/height-m2) แบ่งเป็น น้ำหนักปกติ น้ำหนักเกิน และอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ได้จากการซักประวัติการดื่ม รูปแบบการดื่มหนักประจำ ปริมาณการดื่มต่อวัน ความถี่ของการดื่ม ปริมาณการดื่มโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของ  Body mass index ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 26.4 (95% CI: 26.1-26.7) คนที่ยังดื่มแอลกอฮอล์พบร้อยละ 46 ซึ่งคนเหล่านี้มีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ต่อโรคอ้วนต่ำกว่าคนไม่ดื่ม 0.73 เท่า(Adjusted odds ratio = 0.73, 95% CI: 0.55-0.97) แต่พบอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ต่อโรคอ้วนสูงในคนที่ดื่มหนักเป็นประจำและดื่มตั้งแต่ 4 แก้วมาตรฐานต่อวันขึ้นไป อย่างไรก็ตาม คนที่ดื่มเล็กน้อย ปริมาณ 1 หรือ 2 แก้วมาตรฐานต่อวันมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ต่อโรคอ้วนต่ำกว่าคนไม่ดื่ม 0.46 เท่า(95% CI: 0.34-0.62) และ 0.59 (95% CI: 0.41-0.86) ตามลำดับ เช่นเดียวกับคนที่ดื่มต่ำกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อสัปดาห์ ซึ่งมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ต่อโรคอ้วนต่ำกว่าคนไม่ดื่ม ผลการศึกษาสรุปว่า การดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยมีบทบาทสำหรับการควบคุมน้ำหนักในผู้ใหญ่

 

Keywords: patterns, association, obesity

ที่มาArif AARohrer JE. Patterns of alcohol drinking and its association with obesity: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. BMC Public Health 2005;5:126.

Link: http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16329757